ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baa

B IY2 EY2 EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baa-, *baa*
Possible hiragana form: ばあ
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธกส.(n) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, See also: BAAC, Syn. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง[khreūangpandinphao Bān Chīeng] (n, exp) EN: Baan Chiang pottery

CMU English Pronouncing Dictionary
BAA B IY2 EY2 EY1
BAAB B AA1 B
BAAS B AA1 Z
BAAR B AA1 R
BAARS B AA1 R Z
BAATZ B AA1 T S
BAADE B AA1 D
BAACK B AA1 K
BAASCH B AA1 SH
BAALBEK B AA1 L B EH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baa (v) bˈaː (b aa1)
baas (n) bˈaːs (b aa1 s)
baas (v) bˈaːz (b aa1 z)
baa'd (v) bˈaːd (b aa1 d)
baaed (v) bˈaːd (b aa1 d)
baaing (v) bˈaːɪŋ (b aa1 i ng)
baa-lamb (n) bˈaː-læm (b aa1 - l a m)
baa-lambs (n) bˈaː-læmz (b aa1 - l a m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴力[Bā lì, ㄅㄚ ㄌㄧˋ, ] Baal [Add to Longdo]
复兴党[Fù xīng dǎng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄤˇ, / ] Baath Party [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
場合[ばあい, baai] (n) กรณี
バインナウン[ばあいんなん, baainnan] (n) พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
いないいないばあ[inaiinaibaa] (n) peekaboo (baby game); peepbo [Add to Longdo]
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お婆ちゃん(P);お祖母ちゃん;御祖母ちゃん;御婆ちゃん[おばあちゃん, obaachan] (n) (uk) (fam) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
このような場合に[このようなばあいに, konoyounabaaini] (exp,adv) in this kind of situation [Add to Longdo]
この場合[このばあい, konobaai] (exp) in this case [Add to Longdo]
そうでない場合は[そうでないばあいは, soudenaibaaiha] (exp) if this is not the case [Add to Longdo]
その場合には[そのばあいには, sonobaainiha] (n) in that case [Add to Longdo]
どの場合にも[どのばあいにも, donobaainimo] (exp) in any case; in either case; whichever the case may be [Add to Longdo]
ばあちゃん[baachan] (n) (fam) (See お祖母ちゃん) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バーン[ばーん, ba-n] BAAN [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
場合[ばあい, baai] Fall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baa
   n 1: the cry made by sheep
   v 1: cry plaintively; "The lambs were bleating" [syn: {bleat},
      {blate}, {blat}, {baa}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top