ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

askew

AH0 S K Y UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -askew-, *askew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
askew(adj) เฉ, See also: เอียง, เอียงไปข้างเดียว, Syn. awry, aslant, to one side
askew(adv) เฉ, See also: เอียง, เอียงไปข้างเดียว, Syn. awry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
askew(อัสคิว') adv.,adj. ไปทางข้างหนึ่ง,ออกนอกทาง, เอียง,เฉ,เฉียง,เบี่ยง (obliquely)

English-Thai: Nontri Dictionary
askew(adv) เฉ,เฉียง,เบี่ยง,เห,ออกนอกทาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My cones and rods are askew and weed fixes it.เซลล์รูปแท่งกับโคน เบ้ซ้ายด้วย กัญชาช่วยได้จริงๆ 50/50 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
askewHe wore his hat askew.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉียง(adv) askew, See also: obliquely, slantingly, Syn. เบน, เฉ, Ant. ตรง, Example: พ่อเฒ่านั่งคุกเข่า เอาผ้าขาวม้าพาดเฉียงไหล่ ประนมมือ เอ่ยเอื้อนบทสวดด้วยเสียงอันสดใส
เบน(adv) askew, See also: obliquely, slantingly, Syn. เฉ, Ant. ตรง, Example: พ่อเฒ่านั่งคุกเข่า เอาผ้าขาวม้าพาดเฉียงไหล่ ประนมมือ เอ่ยเอื้อนบทสวดด้วยเสียงอันสดใส
กระยึกกระยือ(adj) crooked, See also: askew, distorted, disordered, Syn. ยึกยือ, Example: ฉันไม่ชอบลายมือที่กระยึกกระยือของฉันเลย, Thai Definition: ไม่ตรง, ไม่เป็นระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[bīo] (adj) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting  FR: déformé ; tordu
เฉ[chē] (adj) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew  FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉียง[chīeng] (adj) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew  FR: oblique ; incliné ; diagonal
เก[kē] (adj) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping  FR: de travers ; tordu

CMU English Pronouncing Dictionary
ASKEW AH0 S K Y UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
askew (j) ˈəskjˈuː (@1 s k y uu1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wāi, ㄨㄞ, ] askew; at a crooked angle; devious; noxious, #6,194 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked [Add to Longdo]
曲がる(P);曲る[まがる, magaru] (v5r,vi) (1) to bend; to curve; to warp; to wind; to twist; (2) (See 折れる・おれる・4) to turn; (3) to be awry; to be askew; to be crooked; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 askew
   adv 1: turned or twisted to one side; "rugs lying askew"; "with
       his necktie twisted awry" [syn: {askew}, {awry}, {skew-
       whiff}]
   adj 1: turned or twisted toward one side; "a...youth with a
       gorgeous red necktie all awry"- G.K.Chesterton; "his wig
       was, as the British say, skew-whiff" [syn: {askew},
       {awry(p)}, {cockeyed}, {lopsided}, {wonky}, {skew-whiff}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top