ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appanage

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appanage-, *appanage*
Possible hiragana form: あっぱなげ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appanage (n) ˈæpənɪʤ (a1 p @ n i jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apanage {f}; Jahreszahlung {f}; Zahlung zum Unterhalt an Adeligeapanage; appanage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appanage
   n 1: any customary and rightful perquisite appropriate to your
      station in life; "for thousands of years the chair was an
      appanage of state and dignity rather than an article of
      ordinary use" [syn: {appanage}, {apanage}]
   2: a grant (by a sovereign or a legislative body) of resources
     to maintain a dependent member of a ruling family;
     "bishoprics were received as appanages for the younger sons
     of great families" [syn: {appanage}, {apanage}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
appendage, orphanage, Pangaea, peonage, arrange, sponge, Ange, pang, Orange, orange, aping, arranger, espionage, upping, append, avenge, appointee, Izanagi

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions