ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angular

AE1 NG G Y AH0 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angular-, *angular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angular(adj) เกี่ยวกับมุม, See also: ซึ่งเป็นมุม, Syn. sharp-cornered
angularity(n) ความที่เป็นมุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angular(แอง'กิวละ) adj. ซึ่งเป็นมุม,มีมุม, เกี่ยว กับหรือวัดด้วยมุม,ผอมแห้ง,แข็งทื่อ,ไม่คล่อง แคล่ว. -angulous,angulose adj., Syn. gaunt
angularity(แองกิวลา' ริที) n. ภาวะที่เป็นมุม, มุมแหลม, โครงร่างที่เป็นมุม (angular outlines)
rectangular(เรคแทง'กิวละ) adj. รูปคล้ายสี่เหลี่ยมมุมฉาก,มีมุมฉาก,เป็นมุมฉาก, See also: rectangularity n.
triangular(ไทรแอง'กิวละ) adj. สามเหลี่ยม,สามมุม, See also: triangularityn., Syn. three-cornered

English-Thai: Nontri Dictionary
angular(adj) ซึ่งเป็นมุม
angularity(n) มุมแหลม,การมีรูปเป็นมุม
equiangular(adj) มีมุมทุกมุมเท่ากัน
quadrangular(adj) เป็นรูปสี่เหลี่ยม
rectangular(adj) เป็นมุมฉาก,เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
triangular(adj) เป็นรูปสามเหลี่ยม,มีสามมุม,สามเส้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
angularเป็นเหลี่ยม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
angularเชิงมุม, -มุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
angular cheilitis; cheilosis, angular; perlèche; stomatitis, angularมุมปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angular cheilosis; cheilitis, angular; perlèche; stomatitis, angularมุมปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angular cross-beddingการวางชั้นเฉียงระดับเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
angular distanceระยะเชิงมุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
angular measureมาตราวัดมุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
angular stomatitis; cheilitis, angular; cheilosis, angular; perlècheมุมปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angular unconformityรอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
angularityความเป็นเหลี่ยม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
angular accelerationความเร่งเชิงมุม, อัตราการเปลี่ยนความเร็วเชิงมุมของวัตถุ หรือความเร็วเชิงมุมของวัตถุที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
angular displacementการกระจัดเชิงมุม, การเปลี่ยนตำแหน่งเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็งในช่วงที่วัตถุหมุนรอบแกนตรึง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
angular distanceangular distance, ระยะเชิงมุม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
angular momentumโมเมนตัมเชิงมุม, ผลคูณของโมเมนต์ความเฉื่อยและความเร็วเชิงมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
angular positionตำแหน่งเชิงมุม, มุมที่บอกตำแหน่งของวัตถุแข็งเกร็งในขณะที่วัตถุหมุนรอบแกนตรึง โดยวัดจากเส้นอ้างอิงที่อยู่ในวัตถุและตั้งฉากกับแกนหมุน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
angular speedอัตราเร็วเชิงมุม, มุมที่รัศมีของการเคลื่อนที่กวาดได้ในหนึ่งหน่วยเวลา อัตราเร็วเชิงมุม มีหน่วย เรเดียนต่อวินาที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Angular Unconformityรอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม, Example: รอยชั้นไม่ต่อเนื่องชนิดหนึ่ง ซึ่งมีชั้นหินชุดล่าง ของรอยชั้นไม่ต่อเนื่องนั้นวางตัวเอียงทำมุมกับชั้นหินชุดบน [สิ่งแวดล้อม]
angular velocityangular velocity, ความเร็วเชิงมุม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
angular velocityความเร็วเชิงมุม, อัตราการกระจัดเชิงมุมของวัตถุ หรือการกระจัดเชิงมุมของวัตถุในหนึ่งหน่วยเวลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิงมุม(adj) angular, Example: เขาวาดภาพเชิงมุม, Thai Definition: เกี่ยวกับมุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราแรงเชิงมุม[attrā raēng choēngmum] (n, exp) EN: angular acceleration
เชิงมุม[choēngmum] (adj) EN: angular  FR: angulaire
ไฮเพอร์โบลามุมฉาก[haiphoēbōlā mumchāk] (n, exp) EN: rectangular hyperbola
จำนวนสามเหลี่ยม[jamnūan sāmlīem] (n, exp) EN: triangular number
ความละเอียดเชิงมุม[khwām la-īet choēngmum] (n, exp) EN: angular resolution
ความสมดุลเชิงมุม[khwām somdun choēngmum] (n, exp) EN: angular equilibrium
กระจกหุง[krajok hung] (n, exp) EN: rectangular bits of cooked glass for decoration
โมเมนตัมเชิงมุม[mōmēntam choēngmum] (n, exp) EN: angular momentum  FR: moment angulaire [m]
ปาล์มสามทาง[pām sām thāng] (n, exp) EN: Tree-sided palm ; Triangular palm ; Triangle palm
พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต[phiramit sāmlīem īløngkēt] (n, exp) EN: elongated triangular pyramid

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGULAR AE1 NG G Y AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angular (j) ˈæŋgjulər (a1 ng g y u l @ r)
angularity (n) ˌæŋgjulˈærɪtiː (a2 ng g y u l a1 r i t ii)
angularities (n) ˌæŋgjulˈærɪtɪz (a2 ng g y u l a1 r i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转速[zhuàn sù, ㄓㄨㄢˋ ㄙㄨˋ, / ] angular velocity; number of revolutions per minute, #14,126 [Add to Longdo]
角速度[jiǎo sù dù, ㄐㄧㄠˇ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, ] angular velocity, #77,208 [Add to Longdo]
角动量[jiǎo dòng liàng, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] angular momentum, #102,918 [Add to Longdo]
角频率[jiǎo pín lǜ, ㄐㄧㄠˇ ㄆㄧㄣˊ ㄌㄩˋ, / ] angular frequency, #158,620 [Add to Longdo]
角回[jiǎo huí, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄟˊ, ] angular gyrus (convolution of the brain), #194,426 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehimpuls {m}; Drall {m} [phys.]angular momentum; moment of momentum [Add to Longdo]
Eckwandständer {m}angular wall base [Add to Longdo]
Kreisfrequenz {f}angular frequency; circular frequency [Add to Longdo]
Positionsbestimmung über Drehwinkelangular positioning [Add to Longdo]
Scheitelpunkt {m}angular point [Add to Longdo]
Schrägfläche {f}angular face [Add to Longdo]
Schräglager {n} [techn.]angular contact bearing [Add to Longdo]
Winkelbeschleunigung {f}angular acceleration [Add to Longdo]
Winkelendgehäuse {n}angular endbell [Add to Longdo]
Winkelgeschwindigkeit {f}angular velocity [Add to Longdo]
Winkelschnittverfahren {n}angular section analysis [Add to Longdo]
Winkelverwandtschaft {f}angular relationship [Add to Longdo]
Winkeltransformation {f}angular transformation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P) [Add to Longdo]
ごつごつ[gotsugotsu] (adv,n,vs) (on-mim) rugged; scraggy; angular [Add to Longdo]
アンギュラー[angyura-] (adj-no) angular [Add to Longdo]
デカルト座標[デカルトざひょう, dekaruto zahyou] (n) (See 直交座標) Cartesian coordinates; rectangular coordinates [Add to Longdo]
トリゴニア[torigonia] (n) Trigonia (genus of triangular clams) (lat [Add to Longdo]
ネオトリゴニア[neotorigonia] (n) Neotrigonia (genus of triangular clams) (lat [Add to Longdo]
ミカドチョウチョウウオ[mikadochouchouuo] (n) eastern triangular butterflyfish (Chaetodon baronessa) [Add to Longdo]
右払い[みぎはらい, migiharai] (n) in calligraphy, a triangular stroke going from upper left to lower right [Add to Longdo]
火打ち金;火打金;燧鉄[ひうちがね, hiuchigane] (n) striker (triangular piece of steel used with flint to create sparks) [Add to Longdo]
角の有る;角のある[かどのある, kadonoaru] (exp) angled; angular [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
等角速度[とうかくそくど, toukakusokudo] Constant Angular Velocity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 angular
   adj 1: measured by an angle or by the rate of change of an
       angle; "angular momentum"
   2: having angles or an angular shape [syn: {angular},
     {angulate}] [ant: {rounded}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top