ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vinegar

V IH1 N AH0 G ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vinegar-, *vinegar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vinegar(n) น้ำส้มสายชู
vinegary(adj) เปรี้ยว, Syn. sour, vinegarish
vinegarish(adj) เปรี้ยว, See also: ซึ่งมีรสเปรี้ยว, Syn. sour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vinegar(วิน'นะเกอะ) n. น้ำส้ม,สารละลายกรดacetic acid., See also: vinegarish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
vinegar(n) น้ำส้มสายชู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vinegarน้ำส้มสายชู [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vinegarน้ำส้มสายชู [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vinegaroonแมงป่องแส้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Or use vinegar to neutralise the burn.ซื้อไขมันของตัวเองกลับไป Fight Club (1999)
By any chance did you put apple vinegar in this?คือ คุณใส่น้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลด้วยใช่ไหมค่ะ Art of Seduction (2005)
I put apple vinegar in that salad, too.ผมใส่น้ำส้มสายชู ในสลัดด้วย Art of Seduction (2005)
vinegar dissolves papyrus..น้ำส้มก็จะย่อยสลาย กระดาษปาปิรุส The Da Vinci Code (2006)
-Butter in a white wine vinegar reduction. -I love butter.เนยแช่ในไวน์น้ำส้มสายชู / ฉันชอบเนย Julie & Julia (2009)
You whisk them together, and the acid in the vinegar works on the milk solids in the butter so that the butter, instead of melting, becomes this creamy, light, frothy, with kind of a fantastic subtle kind of...ตีเข้าด้วยกัน กรดของน้ำส้มสายจะทำปฏิกริยากับนมในเนย เพราะฉะนั้น แทนที่เนยจะละลาย มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ Julie & Julia (2009)
The vinegar had to be substituted for the Sherry after you'd selected the bottle but before you'd left for the event.น้ำส้มสายชูได้ถูกสับเปลี่ยนกับเชอร์รี่ หลังจากที่คุณได้เลือกแล้ว แต่ก่อนที่คุณจะไปที่งานนั่น We All Deserve to Die (2010)
More specifically, a vinegar and tomato based sauce, most commonly found in western Virginia.ให้เฉพาะเจาะจงมากกว่านี้ คือน้ำส้มสายชู และซอสพื้นฐาน ของมะเขือเทศ ซึ่งพบได้ทางเวอร์จิเนีย ตะวันตกได้มากที่สุด The Body and the Bounty (2010)
But mainly because he scares the vinegar out of me.เขาทำผมกลัวแทบตาย Can You Hear Me Now? (2010)
But the vinegar came to visit and the carrot and the radish could be friends again.แต่จากการที่น้ำส้มสายชูมาเยี่ยม แครอทกับหัวไซเท้า ก็เป็นเพื่อนกันได้อีกครั้ง Fermentation Family (2011)
This persimmon vinegar was able to bring the two back together again.น้ำส้มสายชูจากพลับนี่ ทำให้เขา สองคนกลับมาอยู่ร่วมกันได้อีกครั้ง Fermentation Family (2011)
As long as you have someone like this persimmon vinegar you two will be fine, alright?ตราบที่เธอมีใครสักคน เป็นเหมือน น้ำส้มสายชูนี่ เธอสองคนจะไม่เป็นไร Fermentation Family (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vinegarVinegar has a sharp taste.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
น้ำส้ม[nāmsom] (n) EN: vinegar  FR: vinaigre [m]
น้ำส้มสายชู[nāmsom sāichū] (n) EN: vinegar  FR: vinaigre [m]
สายชู[sāichū] (n) EN: vinegar  FR: vinaigre d'arak [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VINEGAR V IH1 N AH0 G ER0
VINEGARS V IH1 N IH0 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vinegar (n) vˈɪnɪgər (v i1 n i g @ r)
vinegars (n) vˈɪnɪgəz (v i1 n i g @ z)
vinegary (j) vˈɪnɪgəriː (v i1 n i g @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cù, ㄘㄨˋ, ] vinegar, #6,750 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり;ガリ[gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
てっぱい[teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
なれ鮨;熟れ鮨;熟鮨;馴鮨;熟寿司;馴れ寿司;熟れ寿司[なれずし, narezushi] (n) (uk) old-style fermented sushi (pickled in brine rather than vinegar) [Add to Longdo]
はりはり;ハリハリ[harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
チキン南蛮[チキンなんばん, chikin nanban] (n) fried chicken with vinegar and tartar sauce [Add to Longdo]
バルサミコ酢[バルサミコす, barusamiko su] (n) balsamic vinegar [Add to Longdo]
ビネガー;ビニガ[binega-; biniga] (n) vinegar [Add to Longdo]
フルーツビネガー[furu-tsubinega-] (n) fruit vinegar [Add to Longdo]
ワインビネガー[wainbinega-] (n) wine vinegar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vinegar
   n 1: sour-tasting liquid produced usually by oxidation of the
      alcohol in wine or cider and used as a condiment or food
      preservative [syn: {vinegar}, {acetum}]
   2: dilute acetic acid

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top