ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

virtues

V ER1 CH UW0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -virtues-, *virtues*, virtue
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virtues(n) ลำดับที่ห้าถึงเก้าของทูตสวรรค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtuesความดี [TU Subject Heading]
Virtues (Buddhism)ความดี (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
virtuesHis plan has both virtues and liabilities.
virtuesHis weakness cancels out his virtues.
virtuesJustice and kindness are virtues.
virtuesShe incarnates all womanly virtues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระพุทธคุณ(n) virtues of the Buddha, Example: ข้าพเจ้าขอน้อมกายก้มกราบพระพุทธคุณอันประเสริฐสุดในไตรโลกด้วยเศียรเกล้า, Thai Definition: คุณของพระพุทธเจ้าอย่างย่อที่สุดมี 3 ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ
ทศพิธราชธรรม(n) virtues of the king, Example: พระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมอย่างสมบูรณ์, Count Unit: ประการ, ข้อ, Thai Definition: จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง มี 10 ประการ คือ ทาน ศีล บริจาค อาชวะ มัทวะ ตบะ อักโกธะ อวิหิงสา ขันติ อวิโรธนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
VIRTUES V ER1 CH UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virtues (n) vˈɜːʳtʃuːz (v @@1 ch uu z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
五徳[ごとく, gotoku] (n) (1) the five virtues; (2) tripod; three or four-legged kettle stand; (3) family crest in the shape of such an object [Add to Longdo]
公徳[こうとく, koutoku] (n) civic virtues; official morality [Add to Longdo]
三徳[さんとく, santoku] (n) three primary virtues [Add to Longdo]
淑徳[しゅくとく, shukutoku] (n) womanly virtues; (P) [Add to Longdo]
彰徳[しょうとく, shoutoku] (n,vs) (obsc) public praise; making another's virtues well-known [Add to Longdo]
神徳[しんとく, shintoku] (n) divine virtues [Add to Longdo]
仁義礼智信[じんぎれいちしん, jingireichishin] (n) the 5 Confucian virtues (benevolence, justice, courtesy, wisdom, and sincerity) [Add to Longdo]
善徳[ぜんとく, zentoku] (n) virtues [Add to Longdo]
大和撫子[やまとなでしこ;ヤマトナデシコ, yamatonadeshiko ; yamatonadeshiko] (n) (1) (uk) (See 撫子・1) large pink (Dianthus superbus var. longicalycinus); (2) woman who displays the feminine virtues of old Japan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top