ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

virtue

V ER1 CH UW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -virtue-, *virtue*
หรือคุณหมายถึง virtü?
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virtue(n) คุณงามความดี, Syn. goodness, Ant. badness, vice
virtue(n) ความมีศีลธรรม, Syn. merit, moral
virtue(n) ความบริสุทธิ์, See also: พรหมจารี, พรหมจรรย์, Syn. chastity
virtue(n) คุณสมบัติที่ดีและน่าชื่นชม, Syn. admirable quality, vice, advantage
virtue(n) กำลังวังชา, Syn. effective force
virtues(n) ลำดับที่ห้าถึงเก้าของทูตสวรรค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้อง,ความบริสุทธิ์,พรหมจรรย์,คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ,, See also: virtues n., pl. อันดับของฑูตสวรรค์, กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude, merit, value
natural virtueคุณความดีของคน

English-Thai: Nontri Dictionary
virtue(n) คุณงามความดี,คุณธรรม,ความดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
virtueคุณธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtue of office, byโดยอาศัยอำนาจแห่งตำแหน่งหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtue of, byโดยอาศัยอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtue, cardinalคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtueการทำดี [TU Subject Heading]
Virtuesความดี [TU Subject Heading]
Virtues (Buddhism)ความดี (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
virtueBravery is a great virtue.
virtueBy virtue of frugality he has made a fortune.
virtueHe can't distinguish vice from virtue.
virtueHe got his present position by virtue of his long experience.
virtueHe got membership of the club by virtue of his wealth.
virtueHe got the job by virtue of his father's connections.
virtueHe has succeeded by virtue of his constant efforts rather than his talent.
virtueHe is a man of virtue.
virtueHe succeeded by virtue of diligence.
virtueHe succeeded by virtue of his efforts.
virtueHe was promoted by virtue of his abilities.
virtueHe was too upset to distinguish vice from virtue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดี(n) goodness, See also: virtue, merit, Syn. คุณความดี, ความดีความชอบ, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ย่ากับฉันช่วยเหลือทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดแต่ความดีไม่เคยเข้าตาอาเลย
คุณความดี(n) goodness, See also: virtue, merit, meritoriousness, good, great contributions, Syn. คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: ประชาชนได้เห็นคุณความดีของท่านที่ท่านได้ร่วมทำไว้ตั้งแต่ในอดีต
คุณงามความดี(n) goodness, See also: virtue, meritoriousness, merit, good, great contributions, Syn. คุณความดี, คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: แม้ท่านจะมรณภาพไปนาน แล้วแต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่านก็ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สังคมชาวพุทธ, Count Unit: ประการ, อย่าง, ข้อ
คุณธรรม(n) virtue, See also: merit, good, moral, moral principle, goodness, Syn. ความดี, คุณความดี, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ผู้ที่จะมาเป็นพนักงานสอบสวนต้องเป็นผู้มีคุณธรรมสูง จิตใจดี หนักแน่น และอดทน, Thai Definition: สภาพคุณงามความดี
คุณ(n) advantage, See also: virtue, merit, goodness, value, benefit, Syn. ประโยชน์, ความดี, ข้อดี, Ant. โทษ, ภัย, Example: ความกลัวในสิ่งต่างๆ มีทั้งคุณและโทษต่อตัวเราเอง, Count Unit: ประการ, Thai Definition: ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้นๆ
พระพุทธคุณ(n) virtues of the Buddha, Example: ข้าพเจ้าขอน้อมกายก้มกราบพระพุทธคุณอันประเสริฐสุดในไตรโลกด้วยเศียรเกล้า, Thai Definition: คุณของพระพุทธเจ้าอย่างย่อที่สุดมี 3 ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ
อานิสงส์(n) result of merit, See also: virtue, Syn. ผลบุญ, ผลดี, ความดี, Example: ถ้าได้ทำบุญสร้างโบสถ์จะมีอานิสงส์มากกว่าทำบุญอย่างอื่น, Thai Definition: ผลแห่งกุศลกรรม, ผลบุญ
ทศพิธราชธรรม(n) virtues of the king, Example: พระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมอย่างสมบูรณ์, Count Unit: ประการ, ข้อ, Thai Definition: จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง มี 10 ประการ คือ ทาน ศีล บริจาค อาชวะ มัทวะ ตบะ อักโกธะ อวิหิงสา ขันติ อวิโรธนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บุญ(n) virtue, See also: merit, good deeds, goodness, Syn. บุญกุศล, Ant. บาป, Example: คงเป็นเพราะผลบุญที่เขาสร้างไว้ เกิดมาชาตินี้เขาเลยสบาย, Thai Definition: ความดี, คุณงามความดี
ธรรมคุณ(n) virtue of dharma, Syn. ธัมคุณ, คุณของพระธรรม, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: บทแสดงคุณของพระธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานิสงส์[ānisong] (n) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result  FR: mérite [m] ; valeur [f]
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [m] ; influence [f]
โดยอาศัย[dōi āsai] (x) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to  FR: à l'aide de ; à force de
โดยอาศัยอำนาจ[dōi āsai amnāt] (x) EN: by virtue of
โดยเหตุที่[dōi hēt thī] (x) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of  FR: d'autant que
ห้องเรียนเสมือนจริง[hǿngrīen sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual classroom  FR: classe virtuelle [f]
ห้องสมุดเสมือนจริง[hǿngsamut sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual library  FR: bibliothèque virtuelle [f]
จวน[jūan] (adv) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon  FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
การทำบุญทำทาน[kān thambun tham thān] (n, exp) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence
การทดลองเสมือนจริง[kān thotløng sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual experiment  FR: expérience virtuelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VIRTUE V ER1 CH UW0
VIRTUES V ER1 CH UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virtue (n) vˈɜːʳtʃuː (v @@1 ch uu)
virtues (n) vˈɜːʳtʃuːz (v @@1 ch uu z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
道德[dào dé, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, ] virtue; morality; ethics; moral, #1,989 [Add to Longdo]
美德[měi dé, ㄇㄟˇ ㄉㄜˊ, ] virtue, #12,472 [Add to Longdo]
善有善报[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] virtue has its rewards (成语 saw); one good turn deserves another, #96,179 [Add to Longdo]
善有善报,恶有恶报[shàn yǒu shàn bào, e4 you3 e4 bao4, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, è yǒu è bào, ㄜˋ ㄧㄡˇ ㄜˋ ㄅㄠˋ, / ] Virtue has its reward, evil its retribution [Add to Longdo]
道高一尺,魔高一丈[dào gāo yī chǐ, mo2 gao1 yi1 zhang4, ㄉㄠˋ ㄍㄠ ㄧ ㄔˇ, mó gāo yī zhàng, ㄇㄛˊ ㄍㄠ ㄧ ㄓㄤˋ, ] virtue is one foot tall, the devil ten foot (成语 saw); It takes constant vigilance to stave off evil. [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tugend {f} | Tugend und Laster | aus der Not eine Tugend machenvirtue | virtues and vices | to make a virtue (out) of necessity [Add to Longdo]
virtuell {adj} | virtuelle Verbindungvirtual | virtual circuit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉徳[いとく, itoku] (n) (obsc) outstanding virtue [Add to Longdo]
威徳[いとく, itoku] (n) virtue and influence; virtue and authority [Add to Longdo]
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought) [Add to Longdo]
遺徳[いとく, itoku] (n) benefit from ancestors' virtue [Add to Longdo]
一徳[いっとく, ittoku] (n) virtue [Add to Longdo]
学徳[がくとく, gakutoku] (n) learning and virtue [Add to Longdo]
乾徳[けんとく, kentoku] (n) emperor's virtue [Add to Longdo]
君子[くんし, kunshi] (n) man of virtue; person of high rank; wise man; (P) [Add to Longdo]
薫化[くんか, kunka] (n,vs) influencing people by one's virtue [Add to Longdo]
景仰[けいこう;けいぎょう, keikou ; keigyou] (n,vs) adoration; admiration; reverence; love of virtue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 virtue
   n 1: the quality of doing what is right and avoiding what is
      wrong [syn: {virtue}, {virtuousness}, {moral excellence}]
   2: any admirable quality or attribute; "work of great merit"
     [syn: {merit}, {virtue}] [ant: {demerit}, {fault}]
   3: morality with respect to sexual relations [syn: {virtue},
     {chastity}, {sexual morality}]
   4: a particular moral excellence

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top