ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

underside

AH1 N D ER0 S AY2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -underside-, *underside*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
underside(n) ด้านใต้, ด้านล่าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They've measured disturbing changes on the underside of this ice sheet.พวกเขาตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงใต้ผืนน้ำแข็งนี้ An Inconvenient Truth (2006)
For example, when rust collects on the underside of a car, right?ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดสนิมก่อตัวขึ้น ใต้ท้องรถ ถูกไหม Crazy Handful of Nothin' (2008)
On the underside of the grate.อยู่ที่ก้นของตะแกงบ้าง Dex Takes a Holiday (2009)
It's on the underside of the ship.มันอยู่ข้างใต้ของยาน Divided (2010)
We'll have to leave some shielding On the underside of the ship,พวกเราต้องปล่อยเกราะกาง ตรงส่วนด้านข้างของยาน Incursion: Part 2 (2010)
So we made a beeline for the underside of the ship.ดังนั้นพวกเราจึงไปหลบข้างใต้ด้านข้างของยาน Intervention (2010)
I may be able to macerate the skin, pull some from the underside of the epidural layer.ฉันอาจจะทำให้หนังข้างนอกเปื่อย และดึงเอารอยบางส่วน ที่อยู่ชั้นใต้ผิวออกมา Cuffed (2011)
So all the wood stripped from the underside of that bridge is basically a weapon that could kill an original.ดังนั้นไม้ทั้งหมดที่อยู่ข้างใต้สะพาน คืออาวุธง่ายๆที่สามารถฆ่าพวกดั้งเดิมได้ Break on Through (2012)
How could someone slice the underside of the hyoid during a struggle?ใครจะปาดด้านล่างของไฮออยด์ ระหว่างปล้ำกันได้ยังไง The Don't in the Do (2012)
Going from the specific to the general, lack of cut marks on the gonial angle of the mandible, underside of chin and cervical vertebrae leave me no reason to suspect that this skull was removed by anything other than the coyotes.เข้าไปในรอยตัดขาด มุมล่างของกระดูกกราม ใต้คางและกระดูกข้อต่อที่คอ The Fact in the Fiction (2013)
Think of the undersides of all of the toilets that you're gonna have to sanitize, Ms. Bean.นึกถึงบริเวณรอบๆโถส้วม ที่คุณต้องไปทำการฆ่าเชื้อสิ มิสบีน Pilot (2015)
The underside of that Reaper drone is fixed with a big-ass antenna, snarfing the hardware ID of anything that broadcasts.ด้านล่างโดรนรีเปอร์ติดตั้งเสาอากาศ เก็บไอดีฮาร์ดแวร์ทุกอย่างที่กระจายสัญญาณ Snowden (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undersideA spider can produce a silky substance from tiny openings on its underside.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERSIDE AH1 N D ER0 S AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
underside (n) ˈʌndəsaɪd (uh1 n d @ s ai d)
undersides (n) ˈʌndəsaɪdz (uh1 n d @ s ai d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterseite {f} | Unterseiten {pl}underside | undersides [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽裏[はうら, haura] (n) (1) underside of a bird's wing; (2) (See 羽織) lining of a haori [Add to Longdo]
下側[したがわ, shitagawa] (n,adj-no) underside [Add to Longdo]
下面[かめん, kamen] (n) underside; undersurface; inferior surface [Add to Longdo]
差し手[さして, sashite] (n) (in sumo) slipping one's hand beneath the opponent's arm and latching on to the underside of his belt [Add to Longdo]
底面[ていめん, teimen] (n) bottom; underside; base [Add to Longdo]
葉裏[はうら, haura] (n) underside of a leaf [Add to Longdo]
裏社会[うらしゃかい, urashakai] (n) underworld; underside of society [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  underside
      n 1: the lower side of anything [syn: {bottom}, {underside},
           {undersurface}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top