ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

serpentine

S ER1 P AH0 N T AY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serpentine-, *serpentine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serpentine(adj) คล้ายงู, See also: เหมือนงูเลื้อย, ลักษณะเหมือนงู เช่น วกวน, คดเคี้ยว, คดโกง, ทรยศ, Syn. snakelike, meandering, sinuous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serpentine(เซอ'เพินไทนฺ,-ทิน) adj. คล้ายงู,คล้ายงูเลื้อย,วกวน,คดเคี้ยว,คดโกง,กลับกลอก,ปลิ้นปล้อน,เจ้าเล่ห์,หักหลัง, Syn. zigzag, winding

English-Thai: Nontri Dictionary
serpentine(adj) คดเคี้ยว,กลับกลอก,คดโกง,เจ้าเล่ห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serpentineเซอร์เพนทีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
serpentine verseบทร้อยกรองเซอร์เพนไทน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Serpentineเซอร์เพนทีน, Example: แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ ปราจีนบุรี จันทบุรี และนราธิวาส ประโยชน์ - เป็นตัวสำคัญที่จะให้แอสเบสทอส (Asbestos) ซึ่งใช้ทำวัสดุทนไฟ ถ้าโปร่งแสงและมีสีเขียว ใช้ทำเครื่องประดับ แกะสลักได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All this talk of that serpentine devil is putting my quills on edge! I ain't sleeping tonight.พูดถึงเจ้างูผีนี่ ขนลุกขนชัน Rango (2011)
Yeah, he was killed in serpentine soil.ใช่ครับ เขาถูกฆ่าบริเวณ ดินเซอเพนทีน The Fact in the Fiction (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอยทอง[føithøng] (n) EN: foi thong = foithong ; sweet egg-serpentine ; Thai sweetmeat made of egg yolk  FR: foi thong = foithong ; lamelles de jaune d'oeuf (sucré)
เข็ม[khem] (n) EN: Rauvolfia serpentine

CMU English Pronouncing Dictionary
SERPENTINE S ER1 P AH0 N T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serpentine (j) sˈɜːʳpəntaɪn (s @@1 p @ n t ai n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛇纹石[shé wén shí, ㄕㄜˊ ㄨㄣˊ ㄕˊ, / ] serpentine (geol.), #126,659 [Add to Longdo]
蛇纹岩[shé wén yán, ㄕㄜˊ ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ, / ] serpentine (geol.), #198,625 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Serpentine {f} | Serpentinen {pl}serpentine | serpentines [Add to Longdo]
Serpentinenkurve {f}double bend [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪知恵[わるぢえ;わるじえ(ik), warudie ; warujie (ik)] (n) craft; cunning; guile; serpentine wisdom [Add to Longdo]
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
蛇の様[へびのよう, hebinoyou] (adj-na) snakelike; snaky; serpentine [Add to Longdo]
蛇体[じゃたい, jatai] (n) body of a snake; serpentine [Add to Longdo]
蛇紋石[じゃもんせき, jamonseki] (n) serpentine [Add to Longdo]
蜿々長蛇;蜿蜿長蛇[えんえんちょうだ, en'enchouda] (n) (a line, queue) being long and serpentine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 serpentine
   adj 1: resembling a serpent in form; "a serpentine wall"; "snaky
       ridges in the sand" [syn: {serpentine}, {snaky},
       {snakelike}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top