ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protrude

P R OW0 T R UW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protrude-, *protrude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protrude(vi) ยื่น, See also: โผล่ออกมา, Syn. stick out, obstrude, project
protrude(vt) ทำให้ยื่นออกมา, Syn. stick out, obstrude, project
protrude from(phrv) ยื่นออก, See also: โผล่, แลบ, Syn. jut out, poke out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protrude(โพรทรูด') vi. ยื่นออก,ถลน,โผล่ออก. vt. ทำให้ยื่นออก,ทำให้โผล่ออก,แลบ (ลิ้น), See also: protrudent adj. protrusible, protrudable adj., Syn. project

English-Thai: Nontri Dictionary
protrude(vi) ถลน,โปน,โผล่ออก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปน(v) protrude, See also: stick out, bulge out, Syn. ปูด, ปูดโปน, Ant. บุ๋ม, Example: ดวงตาของสัตว์ร้ายโปนออกมานอกเบ้า สีแดงราวกับเปลวเพลิง, Thai Definition: นูนยื่นออกนอกแนวที่อยู่ตามปกติ
เขยิน(v) protrude, See also: project, bulge, Syn. เหยิน, Ant. หลุบ, Example: ฟันของเด็กคนนั้นเขยินออกมาจนเห็นได้ชัด, Thai Definition: ยื่นเด่นออกมาหรือเผยอขึ้นมา
แพลม(v) let out, See also: protrude, Syn. แลบ, Example: ด้ามปืนแพลมออกมาจากกระเป๋ากางเกงของเขา, Thai Definition: แลบโผล่ออกมา
ถลน(v) protrude, See also: bulge, pop out, be forced out from an orifice, stick out, Example: ทุกครั้งที่พูด ลุงคนนี้จะถลนลูกตามองข้ามกรอบแว่นจ้องนิ่งเหมือนเล็งปืนไปยังใบหน้าคู่สนทนา, Thai Definition: ทะเล้นออก, ปลิ้นออก มักใช้กับตา หมายถึงตาที่แสดงความโกรธ
ทะเล้น(v) bulge, See also: protrude, Syn. โปนออก, ล้นออก, Example: ตาของเขาทะเล้นออกมา
บุ้ยปาก(v) protrude the lips, See also: pout, pucker the lips, bulge, Syn. บุ้ย, Example: คนในร้านบุ้ยปากชี้ออกไปทางฝั่งตรงข้ามร้าน, Thai Definition: ทำปากยื่นบอกใบ้ให้รู้
บุ้ยใบ้(v) gesticulate, See also: protrude the lips, signal by means of the lips and gestures, Syn. บอกใบ้, บุ้ยปาก, บุ้ย, Example: หล่อนบุ้ยใบ้ให้เขารู้ว่าน้องสาวนั่งเล่นอยู่ที่ท่าน้ำ, Thai Definition: ทำปากยื่นประกอบกิริยาบอกใบ้ให้รู้
บุ้ย(v) protrude the lips, See also: pout, pucker the lips, Syn. บุ้ยปาก, บุ้ยใบ้, ใบ้, Example: พ่อค้าบุ้ยปากให้ไปถามอีกคนหนึ่ง เพราะตัวเขาไม่รู้เรื่อง, Thai Definition: ทำปากยื่นบอกใบ้ให้รู้
กระเปาะเหลาะ(adj) round, See also: protrudent, round and conspicuous, Syn. เปาะเหลาะ, Example: หมอนหนุนอันนี้มีรูปทรงกระเปาะเหลาะ, Thai Definition: มีสัณฐานกลมป้อม
จุ่น(v) protrude, See also: bulge, swell, Example: เด็กคนนี้มีอาการผิดปกติคือ เด็กไม่ค่อยเคลื่อนไหว ลิ้นโต สะดือจุ่น, Thai Definition: ลักษณะที่สะดือโปนออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ย[bui] (v) EN: protrude the lips ; pout ; pucker the lips  FR: faire signe des lèvres
โน[nō] (v) EN: swell out ; bulge ; protrude  FR: enfler ; gonfler
โปน[pōn] (v) EN: protrude ; stick out ; bulge out ; sweel  FR: saillir ; dépasser
ป่อง[pǿng] (v) EN: bulge (out) ; protrude ; be protruding ; be bulging out
ติ่ง[ting] (v) EN: protrude  FR: dépasser
ยื่น[yeūn] (v) EN: jut out ; protrude ; bulge ; stick out ; project ; poke out ; poke into ; poke up  FR: avancer ; dépasser ; saillir ; sortir de

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTRUDE P R OW0 T R UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protrude (v) prˈətrˈuːd (p r @1 t r uu1 d)
protruded (v) prˈətrˈuːdɪd (p r @1 t r uu1 d i d)
protrudes (v) prˈətrˈuːdz (p r @1 t r uu1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage) [Add to Longdo]
座刳り[ざぐり, zaguri] (n) counter sink (e.g. so screw-heads don't protrude above surface) [Add to Longdo]
出っ張る[でっぱる, depparu] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude [Add to Longdo]
出過ぎる[ですぎる, desugiru] (v1,vi) to project or protrude too much; to be too forward; to obtrude [Add to Longdo]
出張る[でばる, debaru] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude [Add to Longdo]
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P) [Add to Longdo]
飛び出す(P);飛出す;跳び出す[とびだす, tobidasu] (v5s,vi) (1) to jump out; to rush out; to fly out; (2) to appear (suddenly); (3) to protrude; to project; (4) to butt in; (P) [Add to Longdo]
飛び出る;とび出る;跳び出る[とびでる, tobideru] (v1,vi) (1) to project; to protrude; to pop out (e.g. eyes); (2) to jump out; to rush out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protrude
   v 1: extend out or project in space; "His sharp nose jutted
      out"; "A single rock sticks out from the cliff" [syn:
      {stick out}, {protrude}, {jut out}, {jut}, {project}]
   2: bulge outward; "His eyes popped" [syn: {start}, {protrude},
     {pop}, {pop out}, {bulge}, {bulge out}, {bug out}, {come
     out}]
   3: swell or protrude outwards; "His stomach bulged after the
     huge meal" [syn: {bulge}, {pouch}, {protrude}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top