ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electric charge

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electric charge-, *electric charge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electric charge(n) ประจุไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric Chargeประจุไฟฟ้า [การแพทย์]
electric charge [charge]ประจุไฟฟ้า, ประจุ, สมบัติอย่างหนึ่งของอนุภาคมูลฐาน ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือประจุบวกและประจุลบ มีหน่วยเป็นคูลอมบ์ เช่น อิเล็กตรอนมีประจุลบมีปริมาณไฟฟ้าเท่ากับ 1.602 x 10-19 คูลอมบ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
an electric charge will ignite, releasing the nerve gas, killing everyone in the room.ประจุไฟฟ้าก็จะเกิดขึ้น ปล่อยพิษแก๊สทางประสาทฆ่าทุกคนในห้อง Pandora (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจุ(n) charge, See also: electric charge, Syn. ประจุไฟฟ้า, Example: โดยปกติปรมาณูของออกซิเจนมีอิเล็กตรอน 16 ตัวโคจรโดยรอบและมีประจุลบสมดุลกับประจุบวกจำนวนเท่ากัน, Thai Definition: อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ
ประจุไฟฟ้า(n) electric charge, Example: ไอออนคืออนุภาคอิสระซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวกหรือลบ, Thai Definition: อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจุไฟฟ้า[praju faifā] (n, exp) EN: electric charge ; charge  FR: charge électrique [f] ; charge [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电荷[diàn hé, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] electric charge, #30,092 [Add to Longdo]
核电荷数[hé diàn hè shù, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˋ ㄕㄨˋ, / ] electric charge on nucleus; atomic number [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰電気[いんでんき, indenki] (n) negative (static) charge; negative electric charge; (sometimes called "negative electricity") [Add to Longdo]
荷電[かでん, kaden] (n) electric charge [Add to Longdo]
正電気[せいでんき, seidenki] (n) positive electric charge; positive (static) charge; (sometimes called "positive electricity") [Add to Longdo]
電荷[でんか, denka] (n) charge; electric charge [Add to Longdo]
負電荷[ふでんか, fudenka] (n) negative electric charge; minus charge [Add to Longdo]
負電気[ふでんき, fudenki] (n) negative electricity; negative (static) charge; negative electric charge [Add to Longdo]
陽電気[ようでんき, youdenki] (n) positive electric charge; positive (static) charge; (sometimes called "positive electricity") [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電荷[でんか, denka] electric charge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electric charge
   n 1: the quantity of unbalanced electricity in a body (either
      positive or negative) and construed as an excess or
      deficiency of electrons; "the battery needed a fresh
      charge" [syn: {charge}, {electric charge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top