ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endowing

EH0 N D AW1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endowing-, *endowing*, endow
CMU English Pronouncing Dictionary
ENDOWING EH0 N D AW1 IH0 NG
ENDOW EH0 N D AW1
ENDOWS EH0 N D AW1 Z
ENDOWED EH0 N D AW1 D
ENDOWMENT EH0 N D AW1 M AH0 N T
ENDOWMENTS EH0 N D AW1 M AH0 N T S
ENDOWMENT'S EH0 N D AW1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endowing (v) ˈɪndˈauɪŋ (i1 n d au1 i ng)
endow (v) ˈɪndˈau (i1 n d au1)
endows (v) ˈɪndˈauz (i1 n d au1 z)
endowed (v) ˈɪndˈaud (i1 n d au1 d)
endowment (n) ˈɪndˈaumənt (i1 n d au1 m @ n t)
endowments (n) ˈɪndˈaumənts (i1 n d au1 m @ n t s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endow(vt) บริจาค, See also: มอบเงินทุนให้, Syn. give, provide, supply
endowment(n) การบริจาค, Syn. donation, grant
endowment(n) ความสามารถ, See also: สมรรถนะ, Syn. ability, qualification, talent
endow with(phrv) บริจาคให้กับ
endow with(phrv) สร้างให้มี (ความสามารถ) โดยธรรมชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disendow(ดิสเอนเดา') vt. ยึดเงินบริจาค,
endow(เอนเดา') vt. บริจาค,มอบของขวัญให้,มอบทุน, See also: endower n. ดูendow, Syn. provide
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค,ทุนทรัพย์ที่บริจาค,สมรรถภาพ,ความสามารถ,สติปัญญา.

English-Thai: Nontri Dictionary
endow(vt) ให้,บริจาค,มอบให้,มอบทุน,ยกสมบัติให้
endowment(n) การบริจาค,การให้,ของบริจาค,เงินบริจาค,การมอบทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pure endowmentการสะสมทรัพย์แท้จริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accelerated endowmentการใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
double endowment assuranceการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ทวีคูณ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
genetic endowmentทายสมบัติทางพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
endowmentแบบสะสมทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
endowment๑. การบริจาคทรัพย์๒. การกำหนดส่วนแบ่งให้แก่ภริยา (ในทรัพย์มรดกของสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endowment insuranceการประกันชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endowmentsกองทุนการกุศล [TU Subject Heading]
Factor Endownmentทรัพยากรที่มีอยู่, Example: ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นปัจจัยสำคัญ ในการผลิตสินค้าในและบริการต่างๆ นักเศรษฐศาสตร์ พบว่าการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศต่างๆ มีทรัพยากรไม่เหมือนกัน ประเทศที่มีทรัพยากรชนิดใดมาก ประเทศนั้นก็มีแนวโน้มที่จะได้เปรียบทางด้านต้นทุนในการผลิตสินค้าซึ่งต้อง ใช้ทรัพยากรชนิดนั้นๆ เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำหนดราคาของอุปสงค์และอุปทาน ประเทศที่มีทรัพยากรการผลิตชนิดใดมากก็จะเป็นผูผลิตและส่งออกสินค้าที่ใช้ ทรัพยากรนั้นเป็นสัดส่วนที่มาก โดยนำไปขายแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ต้องใช้ทรัพยากรที่ประเทศตนมีอยู่น้อย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endowNature endowed her with both a sound mind and a sound body.
endowDo you think that those superheroes are endowed with talents we don't possess?
endowHe is endowed with unusual ability in mathematics.
endowHe is endowed with many talents.
endowShe is endowed with a special talent.
endowHis daughter was endowed with beauty and grace.
endowShe is endowed with a talent for music.
endowNature endowed him with wit and beauty.
endowHe endowed the college with a large sum of money.
endowHe is endowed with a sense of humor.
endowNature endowed her with wit and beauty.
endowHe was endowed with great talents.
endowThe pianist is endowed with extraordinary talent.
endowThe tycoon endowed each son with a million dollars.
endowShe is endowed with beauty.
endowSome animals are endowed with special gifts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยก(v) contribute, See also: devote, give, grant, bestow, confer, endow, donate, Syn. มอบ, ให้, Example: บริษัทเอกชนยกที่ดินให้รัฐบาล
ประสิทธิ์ประสาท(v) bestow, See also: endow, give, Example: วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักศึกษามากมาย, Thai Definition: อำนวยความสำเร็จให้เกิดมีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสิทธิ์ประสาท[prasitprasāt] (v) EN: bestow ; endow ; give
แวว[waēo] (n) EN: talent ; gift ; genius ; endowment  FR: talent [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, ] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just, #148 [Add to Longdo]
资质[zī zhì, ㄗ ㄓˋ, / ] aptitude; natural endowments, #8,096 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, / ] poetic essay; taxation; bestow on; endow with, #10,252 [Add to Longdo]
得天独厚[dé tiān dú hòu, ㄉㄜˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄨˊ ㄏㄡˋ, / ] richly endowed by nature (成语 saw); in a particularly favored environment, #18,960 [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, / ] natural property or endowment; report to (a superior), #26,510 [Add to Longdo]
禀赋[bǐng fù, ㄅㄧㄥˇ ㄈㄨˋ, / ] natural endowment; gift, #38,986 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstattung {f} | Ausstattungen {pl}endowment | endowments [Add to Longdo]
Aussteuer {f}endowment [Add to Longdo]
Begabung {f}; Talent {n}endowment [Add to Longdo]
Dotierung {f}; Stiftung {f}; Gabe {f} | Dotierungen {pl}endowment | endowments [Add to Longdo]
Erbanlage {f}genes; genetic make-up; genetic endowment [Add to Longdo]
ausgestattetendowed [Add to Longdo]
ausstatten; beschenken; subventionieren; unterstützen | ausstattendto endow | endowing [Add to Longdo]
begabt (mit)endowed (with) [Add to Longdo]
dotieren; stiften | dotierend; stiftend | dotiert; gestiftet | dotiert | dotierteto endow | endowing | endowed | endows | endowed [Add to Longdo]
einen Preis stiftento endow a prize [Add to Longdo]
Sie hat eine ganz schöne Oberweite!She's very well endowed! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワクフ[wakufu] (n) waqf (Muslim endowment) (ara [Add to Longdo]
学資保険[がくしほけん, gakushihoken] (n) educational endowment insurance [Add to Longdo]
基本金[きほんきん, kihonkin] (n) fund; endowment [Add to Longdo]
寄付金;寄附金[きふきん, kifukin] (n) donation; contribution; endowment [Add to Longdo]
寄付行為[きふこうい, kifukoui] (n) act of endowment or donation [Add to Longdo]
教育保険[きょういくほけん, kyouikuhoken] (n) (See 学資保険) educational endowment insurance [Add to Longdo]
具備[ぐび, gubi] (n,vs) endowment; possession; qualification; equipment [Add to Longdo]
限度を超える[げんどをこえる, gendowokoeru] (exp,v1) to go beyond the limit; to pass the limit [Add to Longdo]
限度枠[げんどわく, gendowaku] (n) allowable range; bound; limit [Add to Longdo]
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P) [Add to Longdo]
生存保険[せいぞんほけん, seizonhoken] (n) pure endowment insurance [Add to Longdo]
天賦[てんぷ, tenpu] (n) natural talent; natural gift; endowment [Add to Longdo]
天与の資[てんよのし, tenyonoshi] (n) natural endowment; natural ability [Add to Longdo]
備える(P);具える[そなえる, sonaeru] (v1,vt) (1) to furnish; to provide for; to equip; to install; (2) to have ready; to prepare for; (3) to possess; to have; to be endowed with; to be armed with; (P) [Add to Longdo]
備わる(P);具わる(P)[そなわる, sonawaru] (v5r,vi) (1) to be furnished with; to be endowed with; (2) to be among; to be one of; to be possessed of; (P) [Add to Longdo]
付与[ふよ, fuyo] (n,vs) grant; allowance; endowment; bestowal; assignment; conferment; (P) [Add to Longdo]
賦与[ふよ, fuyo] (n,vs) being endowed with (e.g. a gift); being blessed with; endowment [Add to Longdo]
有する[ゆうする, yuusuru] (vs-s) to own; to be endowed with; (P) [Add to Longdo]
養老保険[ようろうほけん, yourouhoken] (n) endowment insurance [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top