ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-jangle-

JH AE1 NG G AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jangle, *jangle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jangle(vi) เกิดเสียงดังจากการกระทบกันของโลหะ, Syn. clank, jingle, clatter
jangle(vt) ทำให้เกิดความรำคาญ, See also: กวน, รบกวน
jangle(vt) ทำให้เกิดเสียงจากโลหะกระทบกัน, Syn. clank, jingle, clatter
jangle(vi) ทุ่มเถียง, See also: เถียง, Syn. wrangle, brawl
jangle(n) เสียงที่เกิดจากการกระทบกันของโลหะ, Syn. jingle, clank
jangle upon(phrv) ส่งเสียงทำให้รำคาญ, See also: ส่งเสียงดังน่ารำคาญ, Syn. get on, grate on, jar on
jangle on someone's ears(idm) ส่งเสียงทำให้รำคาญ, See also: ส่งเสียงดังน่ารำคาญ, Syn. get on, grate on, jar on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jangle(แจง'เกิล) {jangled,jangling,jangles} v.,n. (เสียง) (ทำให้) ดังจากการกระทบกับโลหะ,ดังกรุ๊งกริ๊ง,พูดอย่างโกรธเคือง,เสียงทะเลาะวิวาท,การทะเลาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
jangle(n) เสียงห้าว,การทะเลาวิวาท,การโต้เถียง
jangle(vt) วิวาท,ทะเลาะ,โต้เถียง,พูดเสียงห้าว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What haste... causes thee to jangle thy bells so?ความเร่งรีบจะทำให้ระฆังเจ้าดังนะ The King and the Clown (2005)
If Jangles shows up, it's gonna get real bloody, real fast.พอแจงเกิลโผล่มา มันจะนองเลือดอย่างไว Smoke Alarm (2013)
He's the reason Jangles is coming in the first place.เขาเป็นเหตุผลที่ทำให้แจงเกิลมาที่นี่ Smoke Alarm (2013)
When Jangles can't find him, he's gonna turn on Bello and his crew, and he's gonna do it with an exclamation point.พอแจงเกิลหาตัวเขาไม่เจอ เขาก็ต้องหันมาหาเบลโลกับลูกน้อง และเขาจะทำให้มันเป็นที่โจษจันไปอีกนาน Smoke Alarm (2013)
Remember how I told you that Jangles was gonna use an exclamation point?แจงเกิลจะทำให้มันเป็นที่โจษจัน? Smoke Alarm (2013)
Please tell me there's some hopeful news on the Jangles front.ได้โปรดบอกหน่อยว่ามีข่าวดี เรื่องแจงเกิล Smoke Alarm (2013)
That means Jangles for sure knows where Bello's safe house is at.แปลว่าแจงเกิลรู้แล้ว ว่าเซฟเฮ้าส์ของเบลโบลอยู่ไหน Smoke Alarm (2013)
On the Jangles front.เรื่องแจงเกิล Smoke Alarm (2013)
Caza is calling Jangles back to Mexico.คาซ๋าเรียกแจงเกิลกลับเม็กซิโก Smoke Alarm (2013)
I got skills Jangles doesn't.ฉันมีวิธีแบบที่แจงเกิลไม่มี Smoke Alarm (2013)
Anything on the jangles front?มีอะไรคืบหน้าเรื่องแจงเกิลบ้าง? King's Castle (2013)
They send jangles to come and get him.พวกนั้นส่งแจงเกิลมาจัดการเขา King's Castle (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
JANGLE JH AE1 NG G AH0 L
JANGLED JH AE1 NG G AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jangle (v) ʤˈæŋgl (jh a1 ng g l)
jangled (v) ʤˈæŋgld (jh a1 ng g l d)
jangles (v) ʤˈæŋglz (jh a1 ng g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jangle
   n 1: a metallic sound; "the jingle of coins"; "the jangle of
      spurs" [syn: {jingle}, {jangle}]
   v 1: make a sound typical of metallic objects; "The keys were
      jingling in his pocket" [syn: {jingle}, {jingle-jangle},
      {jangle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top