ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-agog-

AH0 G AA1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: agog, *agog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agog(adj) ตื่นเต้นมาก
agog(adv) ตื่นเต้นมาก, Syn. excited

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited
anagoge(แอนนะโก' จี) n. การแปลความหมายของคำโดยผ่านทางจิตวิญญาณ (หรือพรเจ้า) -anagogic (al) adj. (spiritual interpretation)
demagog(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demagogicadj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogicaladj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogue(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
emmenagogue(อิเมน'นะกอก) n. ยาขับระดู adj. ซึ่งขับระดู., See also: emmenagagic adj. ดูemmenagogue
galactagogue(กะแลค'ทะกอก) adj. ซึ่งเพิ่มหรือกระตุ้นการคัดหลั่งน้ำนม ขับน้ำนม,n. ยาขับน้ำนม
paragogen. การเติมเสียงหรือกลุ่มของเสียงหลังคำ
pedagog(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher, educator

English-Thai: Nontri Dictionary
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน
pedagogy(n) การสอน,หน้าที่ครู,วิชาครู
synagogue(n) สุเหร่ายิว,โบสถ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought I'd help you decide on what to wear to the dinner that you're so obviously agog about.แม่คิดว่าแม่จะมาช่วยลูกเลือก ชุดใส่ไปมื้อค่ำ ที่ลูกกระตือรือร้นอย่างเห็นได้ชัด Misery Loves Company (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agogThey are agog to know what happened.
agogThey were all agog for the news.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบสถ์ยิว[bōt Yiū] (n, exp) FR: synagogue [f]
โกลาหล[kōlāhon] (adv) EN: agog ; in great activity ; in a tumult ; chaotically
นักการศึกษา[nak kānseuksā] (n) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic  FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]
วัดยิว[wat Yiū] (n, exp) FR: synagogue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGOG AH0 G AA1 G
AGOGLIA AH0 G AA1 G L IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agog (j) ˈəgˈɒg (@1 g o1 g)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer [Add to Longdo]
シナゴーグ[shinago-gu] (n) synagogue [Add to Longdo]
デマ[dema] (n,adj-no) (false) rumor (rumour) (abbr. from demagogy); (P) [Add to Longdo]
デマゴーグ[demago-gu] (n) demagogue (ger [Add to Longdo]
デマゴギー[demagogi-] (n) demagogue (ger [Add to Longdo]
デム[demu] (n) (abbr) demagogue [Add to Longdo]
ユダヤ教会[ユダヤきょうかい, yudaya kyoukai] (n) synagogue [Add to Longdo]
ユダヤ教会堂[ユダヤきょうかいどう, yudaya kyoukaidou] (n) synagogue [Add to Longdo]
会堂[かいどう, kaidou] (n) church; chapel; synagogue; tabernacle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  agog
      adj 1: highly excited

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top