ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*give back*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: give back, -give back-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give back(phrv) คืน, See also: ให้คืน, นำกลับมา, จ่ายคืน, Syn. get back, hand back, have back
give back(phrv) สะท้อนกลับ
give back(phrv) ชดใช้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give backHe forgot to give back my dictionary.
give backI must give back the book to him by tomorrow.
give backIn America 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งกลับ(v) return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งคืน, คืน, Example: มีแรงงานไทยติดต่อขอความช่วยเหลือกับสถานทูตให้ส่งกลับประเทศไทยวันละประมาณ 100 คน
ส่งคืน(v) return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งกลับ, คืน, Example: หลังจากหัวหน้าตรวจสอบแบบแปลนแล้วก็ส่งคืนพร้อมกับคำแนะนำให้แก้ไข
คืน(v) return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งกลับ, ส่งคืน, Example: หลายบ้านเริ่มจะคืนโทรศัพท์ คืนหมายเลขให้กลับองค์การโทรศัพท์แล้ว, Thai Definition: กลับเข้าสู่ภาวะหรือฐานะเดิม
กลับคืน(v) put back, See also: restore, give back, Syn. คืน, Example: มีคนนำกระเป๋ากลับคืนเจ้าของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืน[kheūn] (v) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render  FR: rendre ; restituer
กลับคืน[klapkheūn] (v) EN: restore ; return ; give back ; get back ; put back  FR: restituer ; restaurer ; rétablir
ส่งคืน[song kheūn] (v, exp) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render  FR: renvoyer ; retourner ;

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
追缴[zhuī jiǎo, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄠˇ, / ] to recover (stolen property); to pursue and force sb to give back the spoils, #25,610 [Add to Longdo]
奉还[fèng huán, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] to return with thanks; (honorific) to give back, #54,835 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zurückgeben; wiedergebento give back; to return [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戻す[もどす, modosu] (v5s,vt) to restore; to put back; to return; to give back; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
戻す[もどす, modosu] to return (vt), to give back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  give back
      v 1: pay back; "Please refund me my money" [syn: {refund},
           {return}, {repay}, {give back}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top