ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*disfavor*

D IH0 S F EY1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disfavor, -disfavor-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disfavor(n) ความไม่ชอบ, See also: การไม่ยอมรับ, การปฏิเสธ, Syn. disapproval, disesteem, objection, Ant. approval, admiration, respect
disfavor(vt) ไม่ชอบ, See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, Syn. dislike, disapprove, Ant. like, favor, esteem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disfavor(ดิสเฟ'เวอะ) n. ความไม่ชอบ,ความไม่เห็นด้วย,การกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ,ไม่โปรด, Syn. disgrace

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disfavorHis plans were regarded with some disfavor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเกลียด(v) disgust, See also: be sickening, disfavor, distaste, Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง, Ant. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, Example: เขาน่าเกลียดมากที่ประพฤติตัวเช่นนี้, Thai Definition: ทำตัวไม่เหมาะสม

CMU English Pronouncing Dictionary
DISFAVOR D IH0 S F EY1 V ER0
DISFAVORING D IH0 S F EY1 V ER0 IH0 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失宠[shī chǒng, ㄕ ㄔㄨㄥˇ, / ] lose favor; be in disfavor; be disgraced, #53,008 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missfallen {n}disfavor [Am.]; disfavour [Br.] [Add to Longdo]
missbilligen | missbilligend | missbilligt | missbilligtto disfavor [Am.]; to disfavour [Br.] | disfavoring; disfavouring | disfavored; disfavoured | disfavors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勘気[かんき, kanki] (n) disfavor; disfavour; disinheritance [Add to Longdo]
不首尾[ふしゅび, fushubi] (adj-na,n) failure; fizzle; disgrace; disfavour; disfavor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disfavor
   n 1: the state of being out of favor; "he is in disfavor with
      the king" [syn: {disfavor}, {disfavour}]
   2: an inclination to withhold approval from some person or group
     [syn: {disfavor}, {disfavour}, {dislike}, {disapproval}]
   v 1: put at a disadvantage; hinder, harm; "This rule clearly
      disadvantages me" [syn: {disadvantage}, {disfavor},
      {disfavour}] [ant: {advantage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top