ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*caller*

K AO1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: caller, -caller-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caller(n) ผู้ประกาศ, Syn. announcer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caller(คอล'เลอะ) n. คนร้องเรียก,สิ่งเรียก,สิ่งที่เรียกร้อง,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้โทรศัพท์,ผู้เรียกประชุม

English-Thai: Nontri Dictionary
caller(n) ผู้ขานชื่อ,ผู้เรียก,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้มาหา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
callerHe was besieged by callers.
callerThe caller refused to give us his name.
callerThe telephone operator asked the caller to hold on until a connection was made.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มาเยือน(n) visitor, See also: guest, caller, Syn. แขก, Example: คนถิ่นนี้ให้ความสำคัญต่อผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: บุคคลต่างถิ่นที่มาหาหรือมาเยี่ยม
อาคันตุกะ(n) visitor, See also: visitant, caller, Syn. แขก, ผู้มาเยือน, Example: ในอดีตชาวบ้านภูมิใจกับการต้อนรับอาคันตุกะด้วยน้ำฝน แต่เมื่อน้ำอัดลมแพร่หลายไปทั่วชนบท ชาวบ้านจะรู้สึกอับอายขายหน้า ถ้าไม่รับแขกด้วยน้ำขวด, Thai Definition: แขกผู้มาหา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แขก[khaēk] (n) EN: guest ; visitor ; caller  FR: invité [m] ; hôte [m] ; convive [m] ; visiteur [m]
ผู้มาเยือน[phū mā yeūoen] (n, exp) EN: visitor ; guest ; caller  FR: visiteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALLER K AO1 L ER0
CALLERS K AO1 L ER0 Z
CALLERY K AE1 L ER0 IY0
CALLER'S K AO1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caller (n) kˈɔːlər (k oo1 l @ r)
callers (n) kˈɔːləz (k oo1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腻子[nì zi, ㄋㄧˋ ㄗ˙, / ] putty (same as 泥子); frequent caller; hanger-on, #61,754 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anrufer {m} | Anrufer {pl}caller | callers [Add to Longdo]
Besucher {m}caller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナンバーディスプレー[nanba-deisupure-] (n) (1) number display; (2) caller ID (on telephones) [Add to Longdo]
客人[きゃくじん, kyakujin] (n) caller; visitor; company; guest [Add to Longdo]
呼び出し側[よびだしがわ, yobidashigawa] (n) caller; calling party [Add to Longdo]
弔問客[ちょうもんきゃく, choumonkyaku] (n) condolence caller [Add to Longdo]
訪問客[ほうもんきゃく, houmonkyaku] (n) caller; visitor [Add to Longdo]
門前成市[もんぜんせいし, monzenseishi] (n) having a constant stream of visitors; being thronged with callers [Add to Longdo]
門前払い[もんぜんばらい, monzenbarai] (n) turning another away at the gate or front door; refusing to receive a caller; (P) [Add to Longdo]
来客[らいきゃく(P);らいかく, raikyaku (P); raikaku] (n) visitor; caller; (P) [Add to Longdo]
来訪者[らいほうしゃ, raihousha] (n) client; visitor; caller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caller
   adj 1: providing coolness; "a cooling breeze"; "`caller' is a
       Scottish term as in `a caller breeze'"
   2: fresh; "caller fish"
   n 1: a social or business visitor; "the room was a mess because
      he hadn't expected company" [syn: {caller}, {company}]
   2: an investor who buys a call option
   3: the bettor in a card game who matches the bet and calls for a
     show of hands
   4: a person who announces the changes of steps during a dance;
     "you need a fiddler and a caller for country dancing" [syn:
     {caller}, {caller-out}]
   5: someone who proclaims or summons in a loud voice; "the
     callers were mothers summoning their children home for
     dinner"
   6: the person who convenes a meeting; "who is the caller of this
     meeting?"
   7: the person initiating a telephone call; "there were so many
     callers that he finally disconnected the telephone" [syn:
     {caller}, {caller-up}, {phoner}, {telephoner}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top