ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*装饰品*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 装饰品, -装饰品-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装饰品[zhuāng shì pǐn, ㄓㄨㄤ ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] ornament, #22,998 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
who never returns your love, giving you as much passion - as he gives to a set of winter tires.[CN] 对他来说我只是个装饰品 不要说爸爸的坏话 Hamlet Goes Business (1987)
Your only adornment before your one night with the King.[CN] 与国王共度一夜之前... 你唯一的装饰品 One Night with the King (2006)
We won't become ornaments.[CN] 我们不会变成装饰品的. Return to Oz (1985)
We'll find some really cute platforms... or maybe some of that body glitter.[CN] 我们会买到真正漂亮的高跟鞋... 也许还有点漂亮的装饰品 Thirteen (2003)
Into an amusing and beautiful ornament for my palace.[CN] 变成了一个我宫殿里有趣漂亮的装饰品. Return to Oz (1985)
I've arranged a trinket for my beloved - a little wedding present for my bride-to-be.[CN] 我为我的未婚妻准备了一点小装饰品 算是个小礼物吧 Casanova (2005)
- You were a green ornament.[CN] - 你是个绿色的装饰品. Return to Oz (1985)
- He's turned into an ornament.[CN] - 他变成了装饰品. Return to Oz (1985)
I'm playing Hamlet, whether those in power like Shakespeare or not.[CN] 并不因为当权者 喜欢莎士比亚我才演 那些当权的不过 拿莎士比亚作装饰品 Mephisto (1981)
The metal was now a good precious for the war, too much precious it stops ornaments or ceremonies.[CN] 金属已成为一种宝贵的战争商品 贵重到不能用来做装饰品或用于典礼 Japan: 1941-1945 (1974)
Where's the decoration?[CN] 装饰品在哪? Marriage Is a Crazy Thing (2002)
How much money do we have left for decorations?[CN] 多少钱 我们还剩下 装饰品 Drive Me Crazy (1999)
Look for green ornaments, quick.[CN] 找绿色的装饰品, 快. Return to Oz (1985)
Yep. Very rare Art Deco.[CN] 嗯 很稀有的装饰品 Scoop (2006)
Just sort of there.[CN] 不过他们都是装饰品 Love Is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon (1998)
You should give some of them decorations away.[CN] 有些装饰品可以扔了 The Long Day Closes (1992)
That must've come from the ornament collection.[CN] 一定是从装饰品收藏那里来的. Return to Oz (1985)
I transformed him into an ornament.[CN] 我把他变成了装饰品. Return to Oz (1985)
With a little tasteful decoration...[CN] 这里放一个小装饰品... Antares (2004)
It starts the day after tomorrow... and the Star of Africa is to be the centerpiece.[CN] 从后天开始... 而这颗非洲之星就是中心装饰品 Eye of the Beholder (2005)
An accessory is merely a piece of iconography used to express individual identity.[CN] 装饰品代表了你的形象 展示你的个性 The Devil Wears Prada (2006)
You know, this is a swell place. I'm going to put a bronze plaque up.[CN] 这像口井 我要弄个装饰品上去 Shadow of a Doubt (1943)
Like I noticed your knick-knacks.[CN] 就像我留意到你的小装饰品 What's with Robert? (2000)
An ornament.[CN] 装饰品. Return to Oz (1985)
Not a decoration, not a twinkle light, not an expression of the joy kids are supposed to be feeling.[CN] 没有一件装饰品, 没有一盏闪光的灯, 没有一个那些快乐的孩子应该有的那种表情. The Santa Clause 2 (2002)
It's all in the AV room.[CN] 所有的东西都在影音室 音响系统还有装饰品 It's all in the AV room. Prophecy Girl (1997)
Hello, we've some Christmas decorations for sale.[CN] 我们有一些圣诞装饰品出售 The Idiots (1998)
Now look at the gold frame. What purpose does it serve?[CN] 所有的都是装饰品,现在看金色的边 这为什么目的服务呢? Klimt (2006)
"Human skulls used as ornaments, body parts stuffed in refrigerators. "[CN] "人的头颅用来做装饰品 尸体器官塞满了冰箱" The Devil's Rejects (2005)
Weren't those decorations inspired by raphael's sketches?[CN] 这些装饰品难道吸收了 Raphael(意大利画家)作品的灵气? Russian Ark (2002)
But do you need all this stuff on the surface?[CN] 你真的需要这么多 多余的装饰品吗? The Iron Giant (1999)
Why didn't you just transform them all right away?[CN] 你为什么不直接把他们变成装饰品? Return to Oz (1985)
Help bring in the "Last Splash" decorations, please[CN] 麻烦把这些 最后的狂欢的装饰品搬进去 Aquamarine (2006)
I say give them an opportunity to participate... in decorating their own cells with their own personal decorators.[CN] 我呼吁给他们机会, 让他们参与装饰自己的牢房, 用他们个人自己的装饰品 Everyone Says I Love You (1996)
You can go and inspect my ornament collection.[CN] 你可以去看看我的装饰品收藏. Return to Oz (1985)
We have only one Christmas tree and that is for our own men, but we have plenty decorations.[CN] 我们只有一棵圣诞树,那是为我们自己人准备的 但我们有很多装饰品 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Makes art out of them.[CN] 做子弹壳装饰品 Lone Star (1996)
Being an ornament will probably be hardest on you, Dorothy, since you're used to eating and sleeping and other such activities.[CN] 变成个装饰品对你来说可能会很痛苦, Dorothy, 因为你已经习惯了吃饭、睡觉、玩耍. Return to Oz (1985)
Right here in this decorative artifact.[CN] 就在这里 藏在装饰品 Meet the Parents (2000)
- No, I like these.[CN] 不 我喜欢那些装饰品 The Long Day Closes (1992)
Ornaments![CN] -装饰品 Elf (2003)
It'd make a good hood ornament, don't you think?[CN] - 当前车盖装饰品很棒 More American Graffiti (1979)
- Maybe he needs something for his wall.[CN] 没准他家墙上缺一装饰品 Jumanji (1995)
The furniture, decor, office routine...[CN] 家具 装饰品 办公惯例... The furniture, decor, office routine... Open Government (1980)
Maybe people from Oz turn into green ornaments.[CN] 也许奥兹国的人都变成了绿色的装饰品. Return to Oz (1985)
I made ornaments out of fish hooks.[CN] 我只是用鱼钩做了一个装饰品 Home Alone (1990)
It doesn't mean I got a thing for knick-knacks.[CN] 这并不表示我对小装饰品想入非非 What's with Robert? (2000)
Do you know what these decorations signify?[CN] 你知道这些装饰品都代表着什么吗? Gods and Generals (2003)
They're my favorite aquatic accessory[CN] 他们是我最喜欢的水生装饰品 Aquamarine (2006)
I'm sorry about the ornaments.[CN] 对不起打碎了装饰品 No Man of Her Own (1950)

Are you satisfied with the result?Discussions