ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*对*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -对-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[对, duì, ㄉㄨㄟˋ] correct, right; facing, opposed
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A pair 又 of hands 寸, Rank: 33
[树, shù, ㄕㄨˋ] tree; to plant; to set up, to establish
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  对 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 697
[怼, duì, ㄉㄨㄟˋ] hatred, resentment; to dislike, to hate
Radical: , Decomposition:   对 [duì, ㄉㄨㄟˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 4748

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duì, ㄉㄨㄟˋ, / ] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right, #21 [Add to Longdo]
[duì yú, ㄉㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] regarding; as far as sth is concerned; with regards to, #258 [Add to Longdo]
[miàn duì, ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] confront; face, #909 [Add to Longdo]
[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ, / ] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party, #933 [Add to Longdo]
[jué duì, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] absolute; unconditional, #1,000 [Add to Longdo]
[xiāng duì, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ, / ] relatively; opposite; to resist; to oppose; relative; vis-a-vis, #1,142 [Add to Longdo]
[duì shǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄕㄡˇ, / ] opponent; adversary; match, #1,258 [Add to Longdo]
[zhēn duì, ㄓㄣ ㄉㄨㄟˋ, / ] in connection with; directed towards; to direct at; to aim at; to point against, #1,295 [Add to Longdo]
[duì xiàng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] target; object; partner; boyfriend; girlfriend, #1,568 [Add to Longdo]
[fǎn duì, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] to fight against; to oppose; to be opposed to; opposition, #1,584 [Add to Longdo]
[duì wài, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] external; foreign; pertaining to external or foreign (affairs), #2,149 [Add to Longdo]
[duì zhào, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄠˋ, / ] to contrast; to compare; to place side by side for comparison (as parallel texts); to check, #2,514 [Add to Longdo]
不起[duì bu qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, / ] I'm sorry; pardon me; forgive me, #2,956 [Add to Longdo]
[duì dài, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄞˋ, / ] to treat; treatment, #3,097 [Add to Longdo]
[duì huà, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] dialog, #3,361 [Add to Longdo]
[yìng duì, ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] response; to answer; to reply, #3,386 [Add to Longdo]
[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] incorrect; wrong; amiss; abnormal; queer, #3,423 [Add to Longdo]
[duì bǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ, / ] contrast; balance, #3,552 [Add to Longdo]
[duì miàn, ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] opposite, #4,540 [Add to Longdo]
[duì fu, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨ˙, / ] to handle; to deal with; to cope; to get by with, #4,911 [Add to Longdo]
[duì kàng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ, / ] to withstand; to resist; to stand off; antagonism; confrontation, #4,980 [Add to Longdo]
[duì yìng, ㄉㄨㄟˋ ㄧㄥˋ, / ] to correspond; a correspondence; corresponding; homologous; matching with sth; counterpart, #5,337 [Add to Longdo]
[duì cè, ㄉㄨㄟˋ ㄘㄜˋ, / ] countermeasure for dealing with a situation, #6,599 [Add to Longdo]
[zhēn duì xìng, ㄓㄣ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] direction, #6,807 [Add to Longdo]
[duì zhèn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄣˋ, / ] poised for battle; to square up for a fight, #7,065 [Add to Longdo]
[duì lì, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧˋ, / ] oppose; set sth against; be antagonistic to; antithetical; relative opposite; opposing; diametrical, #9,008 [Add to Longdo]
[duì jiē, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄝ, / ] to join up; to dock; a joint (between components), #9,342 [Add to Longdo]
[miàn duì miàn, ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] face to face, #10,357 [Add to Longdo]
[duì zhǔn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ, / ] aim, #12,057 [Add to Longdo]
[duì chèn, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ, / ] symmetry; symmetrical, #13,272 [Add to Longdo]
[duì kǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, / ] alternate dialog (comic, musical etc); repartee, #14,384 [Add to Longdo]
[hé duì, ㄏㄜˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] to check (figures); to audit, #14,449 [Add to Longdo]
[fǎn duì pài, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄞˋ, / ] opposition faction, #14,513 [Add to Longdo]
得起[duì de qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ, / ] not to let sb down; to treat sb fairly; be worthy of, #14,678 [Add to Longdo]
[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] hostile; enemy (factions); combative, #15,274 [Add to Longdo]
[duì zhì, ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, / ] mutual confrontation, #15,453 [Add to Longdo]
[duì jiāo, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ, / ] to focus (a camera); focussing, #15,484 [Add to Longdo]
比度[duì bǐ dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨˋ, / ] contrast (balance of black and white in TV screen setup); degree of contrast, #15,561 [Add to Longdo]
[duì nèi, ㄉㄨㄟˋ ㄋㄟˋ, / ] internal; national; domestic (policy), #15,774 [Add to Longdo]
[pèi duì, ㄆㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] to pair up; to match up; to form a pair (e.g. to marry); to mate; matched pair, #16,025 [Add to Longdo]
[duì bái, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄞˊ, / ] stage dialog, #16,034 [Add to Longdo]
[duì lián, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] rhyming couplet; pair of lines of verse written vertically down the sides of a doorway, #16,460 [Add to Longdo]
[duì shì, ㄉㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] to look face to face, #17,015 [Add to Longdo]
抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, / ] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting), #17,445 [Add to Longdo]
号入座[duì hào rù zuò, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄠˋ ㄖㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] lit. to take one's appointed place (according to the seat number); fig. to put sb in his place; to accept one's social role; to admit criticism, #17,685 [Add to Longdo]
[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, / ] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness, #19,619 [Add to Longdo]
[duì děng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄥˇ, / ] equal status; equal treatment; parity (under the law); equity; reciprocity, #19,667 [Add to Longdo]
[duì àn, ㄉㄨㄟˋ ㄢˋ, / ] opposite bank (of a body of water), #19,905 [Add to Longdo]
[fǎn duì dǎng, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄤˇ, / ] opposition (political) party, #20,248 [Add to Longdo]
[fǎn duì piào, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, / ] a vote against; a veto, #20,698 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top