ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*めく*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: めく, -めく-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
蠢く[うごめく, ugomeku] (vi) wriggle; squirm ไต่ยั้วเยี้ย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
締め括る[しめくくる, shimekukuru] จบ สรุป
締め括り[しめくくり, shimekukuri] จบ สรุป
めく[あきめく, akimeku] (vi) ดูสมกับเป็นฤดูใบไม้ร่วง

Japanese-English: EDICT Dictionary
ささめく[sasameku] (v5k,vi) to whisper [Add to Longdo]
さざめく;さんざめく;ざんざめく;ざざめく[sazameku ; sanzameku ; zanzameku ; zazameku] (v5k,vi) to be boisterously noisy [Add to Longdo]
ときめく[tokimeku] (v5k,vi) to throb; to flutter; to palpitate [Add to Longdo]
はためく[hatameku] (v5k,vi) to flutter (e.g. a flag) [Add to Longdo]
ふためく[futameku] (v5k) to make a commotion [Add to Longdo]
めく[meku] (suf,v5k) (1) to show signs of ...; to have the appearance of ...; (2) (X) (col) to jerk off; to masturbate; (P) [Add to Longdo]
めくら印;盲印[めくらいん, mekurain] (n) (col) (obsc) (sens) rubber stamp [Add to Longdo]
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner [Add to Longdo]
めく[つやめく, tsuyameku] (v5k,vi) (1) (for an object) to be shiny; (2) (for a woman) to be alluring; to look sexy [Add to Longdo]
めく[なつめく, natsumeku] (v5k,vi) to become summerly; to become like summer [Add to Longdo]
俄盲[にわかめくら, niwakamekura] (n) (1) (sens) sudden blindness; (2) one suddenly blinded [Add to Longdo]
喚く(P);叫く[わめく, wameku] (v5k,vi) (uk) to shout; to cry; to scream; to clamour; (P) [Add to Longdo]
詰草[つめくさ, tsumekusa] (n) white Dutch clover [Add to Longdo]
泣き喚く;泣きわめく;泣喚く[なきわめく, nakiwameku] (v5k) to bawl; to cry; to scream [Add to Longdo]
めく(P);響く;響動めく[どよめく, doyomeku] (v5k,vi) (1) (uk) to resound; (2) (uk) to make a stir; (P) [Add to Longdo]
捲り上げる;めくり上げる[めくりあげる, mekuriageru] (v1) to lift; to turn over; to fold over [Add to Longdo]
捲る[めくる, mekuru] (suf,v5r,vt) (1) to turn up; to roll up (e.g. sleeves); (2) verb suffix to indicate reckless abandon to the activity; (P) [Add to Longdo]
捲る[めくる, mekuru] (v5r,vt) to turn over; to turn pages of a book; to tear off; to strip off; (P) [Add to Longdo]
捲れる[まくれる;めくれる, makureru ; mekureru] (v1,vi) to be (get) turned up (inside out) [Add to Longdo]
慌てふためく[あわてふためく, awatefutameku] (v5k,vi) to get into a panic; to be flustered; to panic; to get in a flap [Add to Longdo]
攻め口[せめくち;せめぐち, semekuchi ; semeguchi] (n) method of attack; place of attack [Add to Longdo]
今を時めく[いまをときめく, imawotokimeku] (exp,v5k) at the height of one's power or influence; at the peak of one's popularity [Add to Longdo]
作り盲[つくりめくら, tsukurimekura] (n) (sens) feigned blindness [Add to Longdo]
めくぎ;留めくぎ;止め釘;留め釘[とめくぎ, tomekugi] (n) stop peg; toggle; tack [Add to Longdo]
めく[ときめく, tokimeku] (v5k,vi) to be prosperous; to prosper; to flourish; to enjoy great prosperity [Add to Longdo]
めく[あきめく, akimeku] (v5k,vi) to become autumnal [Add to Longdo]
めく[はるめく, harumeku] (v5k,vi) to become spring-like; to show signs of spring [Add to Longdo]
めく[いろめく, iromeku] (v5k,vi) to colour; to color; to be tinged; to brighten; to grow lively; to become excited; to be stirred [Add to Longdo]
真面目腐る[まじめくさる, majimekusaru] (v5r,vi) to become extremely serious (in attitude); to look solemn; to assume a solemn air [Add to Longdo]
責め苦;責苦[せめく, semeku] (n) torture; pains (of hell) [Add to Longdo]
閃く[ひらめく, hirameku] (v5k,vi) (1) to flash (lightning, etc.); to flicker (lights); to glitter; (2) to wave; to undulate; (3) to hit on a good idea; to occur to someone; (P) [Add to Longdo]
めく[ざわめく, zawameku] (v5k,vi) (uk) to be noisy; to be astir; to rustle; to murmur; (P) [Add to Longdo]
めくくり;締め括り[しめくくり, shimekukuri] (n) conclusion; end; completion; summing up; supervision [Add to Longdo]
めくくりをつける;締め括りをつける[しめくくりをつける, shimekukuriwotsukeru] (exp,v1) to bring to a finish; to complete [Add to Longdo]
締め括る;締めくくる[しめくくる, shimekukuru] (v5r,vt) to bind firmly; to superintend; to bring to a finish [Add to Longdo]
田舎めく[いなかめく, inakameku] (v5k,vi) (See 田舎びる) to appear rustic; to become countrified [Add to Longdo]
めく[ふゆめく, fuyumeku] (v5k,vi) to become wintry [Add to Longdo]
めく[なぞめく, nazomeku] (v5k,vi) to be enigmatic or puzzling; to be wrapped in mystery [Add to Longdo]
めくり;日捲り[ひめくり, himekuri] (n) daily rip-off-a-page calendar; daily pad calendar [Add to Longdo]
白詰草;白詰め草(io)[しろつめくさ;シロツメクサ, shirotsumekusa ; shirotsumekusa] (n) white clover (Trifolium repens); Dutch clover [Add to Longdo]
めくり;譜捲り[ふめくり, fumekuri] (n) page-turner (music) [Add to Longdo]
米食い虫[こめくいむし, komekuimushi] (n) rice weevil [Add to Longdo]
米食鳥[こめくいどり;コメクイドリ, komekuidori ; komekuidori] (n) (uk) (obsc) bobolink (species of songbird, Dolichonyx oryzivorous) [Add to Longdo]
埋め草[うめくさ, umekusa] (n) (page) filler [Add to Longdo]
埋め草文字[うめくさもじ, umekusamoji] (n) {comp} padding character [Add to Longdo]
明き盲;明盲(io)[あきめくら, akimekura] (n) (sens) illiterate or blind person; person who sees without understanding; amaurosis [Add to Longdo]
盲(P);瞽[めくら(P);めしい(盲), mekura (P); meshii ( mou )] (n) (1) (sens) blindness; blind person; (2) (めくら only) illiteracy; illiterate person; (3) (めくら only) ignorance; ignoramus; (P) [Add to Longdo]
盲パス[めくらパス;もうパス, mekura pasu ; mou pasu] (n) (uk) (sens) (See ノールックパス) blind pass; passing (a ball) without looking [Add to Longdo]
盲虻[めくらあぶ, mekuraabu] (n) (uk) deerfly [Add to Longdo]
盲鰻[めくらうなぎ;メクラウナギ, mekuraunagi ; mekuraunagi] (n) (uk) hagfish (esp. the species Myxine garmani from Japan) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please fasten your seat belt.お座席のベルトをお締めください。
Please turn over these papers and explain the matter to me in detail.この書類をめくってその問題を私に詳細に説明して下さい。
Please fasten your seat belt.シートベルトをお締めください。
He might, however, have seen a wooden peg of a different size or color.しかし、彼は違った大きさや色の木製の留めくぎを見たことはあるかもしれない。
Shut the door, will you?ドアをお閉めくださいね。
Tom closed his speech with a beautiful song.トムはスピーチの最後を美しい歌で締めくくった。
Please turn the page.ページをめくって下さい。
Please turn over the page.ページをめくりなさい。
Stop yelling, I entreat you.めくのをやめて、お願いだから。
Move over a little if you please.恐れ入りますが席をちょっとお詰めください。
Fasten your seat belt.座席ベルトをおしめください。
I turned page after page.私は次々とページをめくった。
This is to inform you of my address change. Please update your mailing list.住所変更のお知らせです。住所録をお改めください。
Being a very particular person he always ties up loose ends whatever he does.彼は、ひじょうに、きちょうめんな人なので、なにをしても、しめくくりをきちんとつける。
He turned over a calendar.彼はカレンダーをめくった。
He was idly turning over the page of a magazine.彼はぼんやりと雑誌のページをめくっていた。
He rounded off his speech with a famous proverb.彼は有名なことわざでスピーチをしめくくった。
She was idly turning over the pages of a magazine.彼女はぼんやりと雑誌のページをめくっていた。
She turned over the page with excitement.彼女は興奮しながらページをめくった。
She turned a page of her book.彼女は本のページをめくった。
I turn over the leaves of a book.本のページをめくる。
For example, Pepperberg would show Alex an object, such as a green wooden peg or a red paper triangle.例えば、ペパーバーグは緑色のもくせいの留めくぎと赤色の紙の三角形のような物体を見せる。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
埋め草文字[うめくさもじ, umekusamoji] padding character [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[めくら, mekura] Blindheit, Blinder, Unwissenheit, Unwissender [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top