ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -食-, *食*
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[jiat8] (vt) กิน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[食, shí, ㄕˊ] food; to eat
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictographic] A dish of food 良 with a lid on top 人, Rank: 671
[餐, cān, ㄘㄢ] to eat, to dine; meal, food
Radical: , Decomposition:     歺 [è, ㄜˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 1465
[饕, tāo, ㄊㄠ] gluttonous; greedy, covetous
Radical: , Decomposition:   號 [hào, ㄏㄠˋ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] eat, Rank: 4324
[飧, sūn, ㄙㄨㄣ] dinner, supper; cooked food
Radical: , Decomposition:   夕 [, ㄒㄧ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] An evening 夕 meal 食, Rank: 4494
[飨, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] banquet; to host a banquet
Radical: , Decomposition:   乡 [xiāng, ㄒㄧㄤ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 4724
[饔, yōng, ㄩㄥ] breakfast; to eat prepared food
Radical: , Decomposition:   雍 [yōng, ㄩㄥ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 5019
[餍, yàn, ㄧㄢˋ] full, satiated; to eat one's fill
Radical: , Decomposition:   厌 [yàn, ㄧㄢˋ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] eat, Rank: 5154
[餮, tiè, ㄊㄧㄝˋ] glutton, greedy person; insatiable dragon
Radical: , Decomposition:   殄 [tiǎn, ㄊㄧㄢˇ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] eat, Rank: 5263
[養, yǎng, ㄧㄤˇ] to raise, to rear, to bring up; to support
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 5349
[饜, yàn, ㄧㄢˋ] full, satiated; to eat one's fill
Radical: , Decomposition:   厭 [yàn, ㄧㄢˋ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] eat, Rank: 8801

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí, ㄕˊ, ] animal feed; eat; food, #1,528 [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] to feed, #1,528 [Add to Longdo]
[shí pǐn, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ, ] foodstuff; food; provisions, #1,151 [Add to Longdo]
[liáng shi, ㄌㄧㄤˊ ㄕ˙, / ] foodstuffs; cereals, #2,349 [Add to Longdo]
[shí wù, ㄕˊ ㄨˋ, ] food, #2,396 [Add to Longdo]
[yǐn shí, ㄧㄣˇ ㄕˊ, / ] food and drink, #4,014 [Add to Longdo]
[měi shí, ㄇㄟˇ ㄕˊ, ] delicacy; beautiful food, #4,552 [Add to Longdo]
[shí yòng, ㄕˊ ㄩㄥˋ, ] food product; to use as food; edible, #5,282 [Add to Longdo]
[shí táng, ㄕˊ ㄊㄤˊ, ] dining hall, #6,011 [Add to Longdo]
[líng shí, ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ, ] between-meal nibbles; snacks, #9,009 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
いしん坊[くいしんぼう, kuishinbou] (n, adj) คนตะกละ, ตะกละ
い逃げ[くいにげ, kuinige] (n, vt) ชักดาบ,กินแล้วหนี,กินแล้วชิ่ง
べる[たべる, taberu] (vt) รับประทาน, กิน
み出す[はみだす, hamidasu] (vt) ยื่นออกมา
パン[しょくぱん, shokupan] (n) ขนมปังแถว
[しょくじ, shokuji] (n) การรับประทานอาหาร
[しょくたく, shokutaku] (n) โต๊ะอาหาร
[しょくどう, shokudou] (n) โรงอาหาร,ห้องอาหาร
[しょくざい, shokuzai] (n) เครื่องปรุง,ส่วนประกอบ
[しょくよく, shokuyoku] (n) ความอยากอาหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょくりょう, shokuryou] (n) อาหารหลักของประเทศ,เสบียงอาหาร, See also: S. 食料
[しょくどう, shokudou] (n) หลอดอาหาร
[しょくどう, shokudou, shokudou , shokudou] (n) โรงอาหาร, ร้านขายอาหารในโรงเรียน/บริษัท
べます[たべます, tabemasu, tabemasu , tabemasu] (vt) กิน, รับประทาน
べ物[たべもの, tabemono] (n) อาหาร, See also: S. 食物, 食料

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
べ物屋[たべものや, tabemonoya] TH: สถานที่ขายของกิน  EN: eating place
[しょくえん, shokuen] TH: เกลือสำหรับปรุงอาหาร  EN: table salt
[しょっき, shokki] TH: ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร  EN: tableware
べる[たべる, taberu] TH: รับประทาน หรือ กิน  EN: to eat

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);蝕[しょく, shoku] (n) (1) ( only) meal; (one's) diet; food; foodstuff; foodstuffs; (2) (See 星) eclipse (solar, lunar, etc.); (P) [Add to Longdo]
あたり;中り[しょくあたり, shokuatari] (n) food poisoning [Add to Longdo]
[くい, kui] (n) (1) eating; (2) bite (in fishing) [Add to Longdo]
いしばる;い縛る;縛る[くいしばる, kuishibaru] (v5r,vt) to set one's teeth; to clench one's teeth; to grit one's teeth [Add to Longdo]
いしん坊[くいしんぼう;くいしんぼ, kuishinbou ; kuishinbo] (n,adj-na,adj-no) glutton; gourmand [Add to Longdo]
いちぎる;い千切る;千切る[くいちぎる, kuichigiru] (v5r,vt) to bite off [Add to Longdo]
いっ逸れ;いっぱぐれ[くいっぱぐれ, kuippagure] (n) missing a meal [Add to Longdo]
いつぶす;い潰す[くいつぶす, kuitsubusu] (v5s,vt) to eat oneself out of house and home; to eat up completely [Add to Longdo]
い意地[くいいじ, kuiiji] (n) gluttony [Add to Longdo]
い違い(P);違い(P);くい違い[くいちがい, kuichigai] (n) discrepancy; different or conflicting opinions; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"When do you watch TV?" "I watch TV after dinner."「あなたはいつテレビを見ますか」「夕後です」
"Mom please can I have a biscuit?" "No, you can't; you shouldn't eat between meals."「ママ、ビスケットべてもいいでしょ」「だめです。間はいけません」
"Natto" smells awful, but tastes delicious.「納豆」の臭いはひどいが、べるととてもおいしい。
"When does he study?" "He studies before dinner."「彼はいつ勉強しますか」「夕前です」
"Will you study after dinner?" Yes, I will."「夕後勉強するつもりですか」「はい」
See that dinner is ready by ten.10時までに夕の準備をしておくように取り計らいなさい。
Breakfast will not be served after ten o'clock.10時以降に朝は出されないだろう。
I haven't had a square meal for a week.1週間ほどまともな事をしていない。
We had a late lunch at two.2時に遅い昼をとった。
There was a great gap between the views of the two.2人の意見には大きない違いがあった。
The two boys cooked their meal between them.2人の兄弟は協力して事をこしらえた。
After two days our food gave out.2日後にべ物がなくなってしまった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょく, shoku] Essen [Add to Longdo]
[くう, kuu] essen, fressen [Add to Longdo]
べる[たべる, taberu] essen, fressen [Add to Longdo]
べ物[たべもの, tabemono] Essen, Speise [Add to Longdo]
べ過ぎる[たべすぎる, tabesugiru] zu_viel_essen [Add to Longdo]
らう[くらう, kurau] essen, fressen [Add to Longdo]
[しょくじ, shokuji] Mahlzeit, Essen [Add to Longdo]
[しょくたく, shokutaku] Esstisch [Add to Longdo]
[しょっき, shokki] Essgeschirr, Geschirr, Besteck, Service [Add to Longdo]
[しょくどう, shokudou] Speisezimmer, Restaurant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top