ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -葉-, *葉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[葉, yè, ㄧㄝˋ] leaf, page; surname
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] A flat 枼 leaf 艹; 枼 also provides the pronunciation, Rank: 6504

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yè, ㄧㄝˋ, / ] leaf; page; surname Ye, #2,237 [Add to Longdo]
茶叶[chá yè, ㄔㄚˊ ㄧㄝˋ, / ] tea; tea-leaves, #6,663 [Add to Longdo]
叶子[yè zi, ㄧㄝˋ ㄗ˙, / ] foliage; leaf, #10,348 [Add to Longdo]
叶片[yè piàn, ㄧㄝˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] blade (of propellor); vane, #13,109 [Add to Longdo]
树叶[shù yè, ㄕㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] tree leaves, #13,995 [Add to Longdo]
落叶[luò yè, ㄌㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] deciduous, #14,637 [Add to Longdo]
什叶派[Shí yè pài, ㄕˊ ㄧㄝˋ ㄆㄞˋ, / ] Shia sect (of Islam), #15,089 [Add to Longdo]
烟叶[yān yè, ㄧㄢ ㄧㄝˋ, / ] leaf tobacco, #17,601 [Add to Longdo]
叶利钦[Yè lì qīn, ㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄑㄧㄣ, / ] Yeltsin (name); Boris Yeltsin (1931-2007) first post-communist president of Russia 1991-1999, #18,746 [Add to Longdo]
红叶[hóng yè, ㄏㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] red autumnal leaves, #21,123 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[は, ha] (n) ใบไม้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ようさん, yousan] (n) กรดโฟลิก, See also: R. folic acid

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よう, you] (n) leaf; (P) [Add to Longdo]
[よう, you] (suf,ctr) (1) counter for leaves, pieces of paper, etc.; (2) (arch) counter for boats [Add to Longdo]
鰧;虎魚[はおこぜ;ハオコゼ, haokoze ; haokoze] (n) (uk) Hypodytes rubripinnis (species of waspfish) [Add to Longdo]
っぱ[はっぱ, happa] (n) leaf; (P) [Add to Longdo]
レタス[はレタス, ha retasu] (n) leaf lettuce [Add to Longdo]
陰;かげ[はかげ, hakage] (n) under the leaves (of a tree); in the shadow of the leaves [Add to Longdo]
隠れ[はがくれ, hagakure] (n) hiding in the leaves [Add to Longdo]
洩れ日;洩日(io)[はもれび, hamorebi] (n) (obsc) sunlight sifting through the tree leaves [Add to Longdo]
煙草[はたばこ, hatabako] (n) leaf tobacco [Add to Longdo]
牡丹[はぼたん, habotan] (n) ornamental kale (Brassica oleracea var. acephara) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."「ええ、そうね」とスーザンが言をさしはさむ。「私が電話したのは・・・」
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間工学)」という言が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
What are you referring to by "relationship"?「関係」という言で何を言っているのですか。
Terms like "sexism" are now in vogue.「性差別」という言が今、流行っている。
"One aspect of language is an intent to communicate," he says.「言の一面は、伝達しようとする意志である」と彼は言う。
"Performed" is the right word.「行った」というのは適切な言だ。
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言は魅力的に聞こえるが、世界平和への道は長く苦難に満ちている。
"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.「彼女の魅力は言では表現できない」、とその芸術家は叫んだ。
"The accused" is a legal term.「被告人」という言は法律用語である。
The words 'beautiful' and 'ugly' are relative terms.「美しい」とか「醜い」といった言は相対的な用語である。
This is what he said: "I shall return by all means."「必ず戻ってくるからな」というのが、彼の言った言です。
A dry leaf fell to the ground.1枚の枯れが地面に落ちた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[は, ha] leaf [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[は, ha] Blatt, -Laub [Add to Longdo]
[はまき, hamaki] Zigarre [Add to Longdo]
[はがき, hagaki] Postkarte [Add to Longdo]
緑素[ようりょくそ, youryokuso] Blattgruen, Chlorophyll [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top