ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -煩-, *煩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[煩, fán, ㄈㄢˊ] to bother, to trouble, to vex
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fán, ㄈㄢˊ, / ] to feel vexed; to bother; to trouble; superfluous and confusing; edgy, #2,651 [Add to Longdo]
麻烦[má fan, ㄇㄚˊ ㄈㄢ˙, / ] trouble; troublesome, #2,531 [Add to Longdo]
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, / ] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries, #4,163 [Add to Longdo]
烦躁[fán zào, ㄈㄢˊ ㄗㄠˋ, / ] jittery; twitchy; fidgety, #8,732 [Add to Longdo]
不耐烦[bù nài fán, ㄅㄨˋ ㄋㄞˋ ㄈㄢˊ, / ] impatience; impatient, #13,504 [Add to Longdo]
厌烦[yàn fán, ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, / ] bored; fed up with sth; sick of sth, #20,582 [Add to Longdo]
烦闷[fán mēn, ㄈㄢˊ ㄇㄣ, / ] anguish, #36,465 [Add to Longdo]
找麻烦[zhǎo má fan, ㄓㄠˇ ㄇㄚˊ ㄈㄢ˙, / ] to look for trouble, #38,063 [Add to Longdo]
心烦意乱[xīn fán yì luàn, ㄒㄧㄣ ㄈㄢˊ ㄧˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] lit. heart distracted, thoughts in turmoil (成语 saw); distraught with anxiety, #39,396 [Add to Longdo]
烦琐[fán suǒ, ㄈㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] tedious; convoluted; fiddly; pedantic, #39,615 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はん, han] (n) trouble [Add to Longdo]
[わずらい, wazurai] (n) worry; agony; vexation [Add to Longdo]
い(P);五月蝿い(ateji);五月蠅い(ateji)[うるさい, urusai] (adj-i) (1) (uk) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy; (P) [Add to Longdo]
がる;さがる(io)[うるさがる, urusagaru] (v5r,vt) (uk) to feel annoyed at [Add to Longdo]
わしい[わずらわしい, wazurawashii] (adj-i) troublesome; annoying; complicated; (P) [Add to Longdo]
わす[わずらわす, wazurawasu] (v5s) (See わせる) to trouble; to bother; to annoy; to give trouble [Add to Longdo]
わせる[わずらわせる, wazurawaseru] (v1) (See わす) to trouble; to bother; to annoy [Add to Longdo]
を避ける[はんをさける, hanwosakeru] (exp,v1) to spare the trouble (of doing) [Add to Longdo]
型;さ型;うるさ型;うるさ方(iK)[うるさがた, urusagata] (n) fastidiousness; faultfinding; nit-picking [Add to Longdo]
雑(P);繁雑[はんざつ, hanzatsu] (adj-na,n) complex; intricate; complicated; confused; troublesome; vexatious; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have some questions to ask, but I don't want to bother you now.いくつか聞きたい事があるが今はあなたをわせたくはない。
I'm sorry to trouble you.お手をわせて申し訳ありません。
I don't have a care in the world.この世に思いらうことはない。
There are five ways to emancipate themselves from the bond of worldly passions.この悩のきずなから逃れるには五つの方法がある。
I can't stand the noise.そのい音には我慢できない。
If you had a word processor, you'd be free from all this trouble.ワープロがあれば、こんなわしさはなくなるだろう。
To my regret, my father could not recover from his long illness.残念な事に私の父は長いから回復できなかった。
People have worldly passions which lead them into delusions and sufferings.人には、迷いと苦しみのもとである悩がある。
"Talking about 108, that's the number of worldly passions." "What worldly passions have you got then?" "I could say, but it'll get censored out."「百八といえば悩の数だ」「お兄ちゃんはどんな悩があるの?」「言ってもいいが、検閲削除になるぞ」
Ah, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.あ、とりあえず包帯しているけど、もしわしかったら、家に帰ってからカットバンに代えても大丈夫よ。
It's a fiddle going to and fro between the keyboard and mouse so are there shortcuts to allow operation using only the keyboard?マウスとキーボードを行ったりきたりするのが雑なので、キーボードのみで操作できるようショートカットキーはないのでしょうか?

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わずらう, wazurau] -sorgen, sorgen_fuer, besorgt_sein, besorgt_sein_um [Add to Longdo]
わしい[わずらわしい, wazurawashii] laestig, muehevoll, verwickelt [Add to Longdo]
わす[わずらわす, wazurawasu] belaestigen, bemuehen, jemanden_bemuehen, beunruhigen [Add to Longdo]
[はんぼう, hanbou] sehr_beschaeftigt [Add to Longdo]
[ぼんのう, bonnou] irdische_Wuensche, sinnliche_Begierde [Add to Longdo]
[はんざつ, hanzatsu] Verwicklung, Kompliziertheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top