ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -员-, *员*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[员, yuán, ㄩㄢˊ] employee; member; personnel, staff
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 200

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] person; employee; member, #3,256 [Add to Longdo]
[rén yuán, ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff; crew; personnel, #266 [Add to Longdo]
[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee, #1,174 [Add to Longdo]
[qiú yuán, ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ, / ] sports club member; footballer, golfer etc, #1,231 [Add to Longdo]
工作人[gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff, #1,334 [Add to Longdo]
[chéng yuán, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] member, #1,489 [Add to Longdo]
[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] government official, #1,503 [Add to Longdo]
[yuán gōng, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] staff; personnel; employee, #1,512 [Add to Longdo]
[duì yuán, ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] team member, #1,661 [Add to Longdo]
[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] committee member; committee; council, #2,234 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, we've got at least four employees from the casino-- the stunt driver, valet parker, security guard... and the maintenance worker.[CN] 现在有4个赌场工涉及此案― 特技骑师 泊车小弟 保安... 还有维护机械师 Take the Money and Run (2013)
So that makes two casino employees, the stunt rider and the valet parker, both involved in the robbery.[CN] 2名赌场雇 特技车手和停车 都卷入抢劫案 Take the Money and Run (2013)
About, uh, two months ago, Julian approached me in the employee cafeteria.[CN] 大约2个月前Julian在工餐厅找到我 Take the Money and Run (2013)
These three all presumably part of the robbery crew, all killed during or after the heist.[CN] 假设这3人都是抢劫团成 都在劫案中途或之后被灭口 Take the Money and Run (2013)
Guy's name is Julian Reese. He's a valet car parker for the Four Kings Casino.[CN] "四国王"赌场的停车 Take the Money and Run (2013)
Another employee.[CN] 又是雇 Take the Money and Run (2013)
She's a CSI.[CN] - 的确 她不过是个犯罪科调查 为什么要去当卧底呢? The Devil and D.B. Russell (2013)
Akers. Hey, Stokes. So, parking enforcement spotted the car.[CN] Stokes 停车管理发现了车 Take the Money and Run (2013)
Officer down. Need medevac. My location.[CN] 有警中枪 需要救伤直升机 到我的位置 拉警报立即行动 The Devil and D.B. Russell (2013)
He worked at the Four Kings.[CN] Clint Tyree 他是四国王赌场的雇 Take the Money and Run (2013)
Reese, the valet dude?[CN] Reese 那个停车? Take the Money and Run (2013)
Maybe a member of my own team.[CN] 也许还是我们小组成 The Devil and D.B. Russell (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top