ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

双方

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -双方-, *双方*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双方[shuāng fāng, ㄕㄨㄤ ㄈㄤ, / ] bilateral; both sides; both parties involved, #883 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
双方[そうほう, souhou] (n, pron) ทั้งสองฝ่าย

Japanese-English: EDICT Dictionary
双方[そうほう, souhou] (adj-no,n-adv,n) two way; both parties; mutual; both; (P) [Add to Longdo]
双方[そうほうこう, souhoukou] (n,adj-no) two-way; bidirectional; interactive [Add to Longdo]
双方向CATV[そうほうこうシーエーティービー;そうほうこうシーエーティーブイ, souhoukou shi-e-tei-bi-; souhoukou shi-e-tei-bui] (n) {comp} bi-directional CATV [Add to Longdo]
双方向テレビ[そうほうこうテレビ, souhoukou terebi] (n) interactive television [Add to Longdo]
双方向印刷[そうほうこういんさつ, souhoukouinsatsu] (n) {comp} bidirectional printing [Add to Longdo]
双方向性[そうほうこうせい, souhoukousei] (n,adj-no) {comp} bidirectionality [Add to Longdo]
双方向通信[そうほうこうつうしん, souhoukoutsuushin] (n) {comp} bidirectional communication [Add to Longdo]
双方向番組[そうほうこうばんぐみ, souhoukoubangumi] (n) interactive program; interactive programme [Add to Longdo]
双方独占[そうほうどくせん, souhoudokusen] (n) bilateral monopoly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The strike had not been peaceful, however, and (Rev. Martin Luther) King begged both sides to be patient and calm.しかしながら、このストライキは平和的ではなく、キング牧師は労使双方に忍耐と平静さを求めた。
It will be to our mutual benefit to carry out the plan.その計画を実行すれば我々双方の利益を増進することになろう。
After the conflict there were many dead on both sides.その争いの後、双方に多数の死者が出た。
The judgement is very fair to both parties.その判断は双方に対して大変公正なものである。
More and more people are rushing to make use of the interactive nature of the medium.ますます多くの人が、その媒体の双方向的な性質を利用しようと躍起になっている。
Any result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.乙が受託業務の実施により得た成果は、甲乙双方に帰属するものとする。
Both sides had to compromise with each other.双方が互いに歩み寄らねばならなかった。
It was a long war because neither side would give in.双方が降参しようとしなかったので、長い戦争となった。
You cannot learn the truth unless you hear what both parties have to say.双方の言い分を聞かないと真相は分からない。
An agreement binding on both parties.当事者双方に義務を負わせる協定。
He attracted votes away from both candidates.彼は双方の候補者から票を奪った。
The peace talks failed again, with both sides blaming the other for the failure.和平会談は再度失敗したが、双方とも相手方に失敗の責任ありと非難した。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
双方[そうほうこう, souhoukou] bidirectional (a-no) [Add to Longdo]
双方向テレビ[そうほうこうテレビ, souhoukou terebi] interactive TV [Add to Longdo]
双方向印刷[そうほうこういんさつ, souhoukouinsatsu] bidirectional printing [Add to Longdo]
双方向性[そうほうこうせい, souhoukousei] bidirectionality [Add to Longdo]
双方向通信[そうほうこうつうしん, souhoukoutsuushin] bidirectional communication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
双方[そうほう, souhou] beide_Seiten, beide_Parteien [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top