ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -双-, *双*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[双, shuāng, ㄕㄨㄤ] pair, couple; both; measure word for things that come in pairs
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] Two hands 又 side-by-side, Rank: 581

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuāng, ㄕㄨㄤ, / ] two; double; pair; both; surname Shuang, #369 [Add to Longdo]
[shuāng fāng, ㄕㄨㄤ ㄈㄤ, / ] bilateral; both sides; both parties involved, #883 [Add to Longdo]
[shuāng shǒu, ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ, / ] pair of hands, #3,416 [Add to Longdo]
子座[Shuāng zǐ zuò, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Gemini (constellation and sign of the zodiac), #4,249 [Add to Longdo]
鱼座[Shuāng yú zuò, ㄕㄨㄤ ㄩˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Pisces (constellation and sign of the zodiac), #4,401 [Add to Longdo]
[shuāng chóng, ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄥˊ, / ] double, #6,573 [Add to Longdo]
[shuāng biān, ㄕㄨㄤ ㄅㄧㄢ, / ] bilateral, #7,579 [Add to Longdo]
[shuāng xiàng, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄤˋ, / ] interactively, #8,264 [Add to Longdo]
[shuāng rén, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ, / ] two-person; double; pair; tandem, #8,645 [Add to Longdo]
[shuāng jiǎo, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ, / ] two legs; both feet, #12,071 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
子座[ふたござ, futagoza] (n) ราศีเมถุน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そうほう, souhou] (n, pron) ทั้งสองฝ่าย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そう, sou] (n,n-suf,ctr) pair; (P) [Add to Longdo]
の手[そうのて, sounote] (n) both hands [Add to Longdo]
安定[そうあんてい, souantei] (n) {comp} bistable [Add to Longdo]
安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] (n) {comp} bistable trigger circuit [Add to Longdo]
安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] (n) {comp} bistable trigger circuit; flip-flop [Add to Longdo]
安定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] (n) {comp} bistable (trigger) circuit; flip-flop [Add to Longdo]
暗車[そうあんしゃ, souansha] (n) twin propellers [Add to Longdo]
殻類[そうかくるい, soukakurui] (n) bivalves [Add to Longdo]
[そうがん, sougan] (n,adj-no) both eyes; binocular [Add to Longdo]
眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] (n) binoculars; field glasses; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Those twins look like two peas in a pod.あの子は瓜二つだ。
According to a study, big women are more prone to have twins.ある研究によれば、大柄な女性は子を生む傾向がより強い。
Jean and Kate are twins.ジーンとケートは子だ。
Can you tell Jane from her twin sister?ジェーンと彼女の子の妹を区別できますか。
The strike had not been peaceful, however, and (Rev. Martin Luther) King begged both sides to be patient and calm.しかしながら、このストライキは平和的ではなく、キング牧師は労使方に忍耐と平静さを求めた。
It will be to our mutual benefit to carry out the plan.その計画を実行すれば我々方の利益を増進することになろう。
The girl had a telescope in her hand.その女の子は手に眼鏡を持っていた。
Can you tell the twins apart?その子が見分けられますか。
Can you tell one of the twins from the other?その子の一方を他方と見分けることができますか。
The twin brothers are as like as two peas.その子の兄弟はそっくりだ。
The twin sisters are as like as two peas.その子の姉妹はうりふたつだ。
The twins looked after the baby.その子の赤ちゃんの世話をした。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
安定[そうあんてい, souantei] bistable [Add to Longdo]
安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] bistable trigger circuit [Add to Longdo]
安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] bistable trigger circuit, flip-flop [Add to Longdo]
安定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
対演算[そうついえんざん, soutsuienzan] dual operation [Add to Longdo]
方向[そうほうこう, souhoukou] bidirectional (a-no) [Add to Longdo]
方向テレビ[そうほうこうテレビ, souhoukou terebi] interactive TV [Add to Longdo]
方向印刷[そうほうこういんさつ, souhoukouinsatsu] bidirectional printing [Add to Longdo]
方向性[そうほうこうせい, souhoukousei] bidirectionality [Add to Longdo]
方向通信[そうほうこうつうしん, souhoukoutsuushin] bidirectional communication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふた, futa] -ein_Paar, -beide [Add to Longdo]
[ふたご, futago] Zwillinge [Add to Longdo]
[そうほう, souhou] beide_Seiten, beide_Parteien [Add to Longdo]
生児[そうせいじ, souseiji] Zwillinge [Add to Longdo]
眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] Fernglas, Feldstecher [Add to Longdo]
[そうけん, souken] Schultern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top