ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冠-, *冠*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
状病毒[guān zhuàng bìng dú, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄤˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] ไวรัสโคโรน่า (Coronavirus)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[冠, guān, ㄍㄨㄢ] cap, crown, headgear
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]    元 [yuán, ㄩㄢˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A man 元 puts on a cap 冖 with his hand 寸, Rank: 1713

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guān, ㄍㄨㄢ, ] hat; crown; crest; cap, #2,644 [Add to Longdo]
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, ] to head, #2,644 [Add to Longdo]
[guàn jūn, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] champion, #887 [Add to Longdo]
心病[guān xīn bìng, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ, ] coronary heart disease, #11,182 [Add to Longdo]
[huáng guān, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ, ] crown (headgear), #12,252 [Add to Longdo]
状动脉[guān zhuàng dòng mài, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] coronary artery, #13,915 [Add to Longdo]
军赛[guàn jūn sài, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄙㄞˋ, / ] championship, #22,719 [Add to Longdo]
[huā guàn, ㄏㄨㄚ ㄍㄨㄢˋ, ] corolla, #28,880 [Add to Longdo]
[wáng guān, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ, ] crown, #35,315 [Add to Longdo]
[shù guān, ㄕㄨˋ ㄍㄨㄢ, / ] treetop, #35,667 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (arch) order; rank [Add to Longdo]
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣,束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t,adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P) [Add to Longdo]
[かんす, kansu] (vs-c,vt) (1) (See する・かんする・1) to crown; to cap; (2) (See する・かんする・2) to prefix with; to start with; to begin with [Add to Longdo]
する[かんする, kansuru] (vs-s,vt) (1) to crown; to cap; (2) to prefix with; to start with; to begin with [Add to Longdo]
たる[かんたる, kantaru] (adj-pn) best; matchless; peerless; unparalleled; unrivalled [Add to Longdo]
を曲げる[かんむりをまげる, kanmuriwomageru] (exp,v1) to become displeased; to get stubborn [Add to Longdo]
を付ける[かんむりをつける, kanmuriwotsukeru] (exp,v1) to put on a crown [Add to Longdo]
[かんい, kan'i] (n) system indicating court ranks by headgear colors (colours) [Add to Longdo]
位十二階[かんいじゅうにかい, kan'ijuunikai] (n) first system to rank officials into 12 levels (603 AD) [Add to Longdo]
[かんう, kan'u] (n) bird's crest [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
And every day the boy would come and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest.いつも男の子は、彼女のところで、彼女の葉っぱで、王を作って森の王様ごっこをしてあそんだ。
The crown was set with gems.その王は宝石で飾られていた。
The king always wears a crown.その王様はいつも王をかぶっている。
Mayuko wore a crown of flowers.マユコは花のをつけていた。
The street to school was flooded and we had to go around.学校へ行く道が水してしまって、回り道をしていかなければならなかった。
Hundreds of fields were submerged in the flood.洪水で何百という畑が水した。
No cross, no crown.困難なくして栄なし。
The teacher put on a crown of flowers which was made by her pupils.先生は生徒の作った花のをかぶった。
Many roads are flooded. As a result there are long delays.多くの道路が水し、その結果大幅な遅れが出ている。
She is a bit indignant about being kept waiting.待たされて少々おです。
He was crowned with eternal victory.彼は不滅の栄を得た。
When she appeared in court, she was wearing a sort of crown.彼女は出廷したとき、王のようなものをかぶっていた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かんむり, kanmuri] -Krone [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top