ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -候-, *候*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[候, hòu, ㄏㄡˋ] to wait, to expect; to visit; to greet
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  矦 (hóu ㄏㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 341

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hòu, ㄏㄡˋ, ] wait, #4,503 [Add to Longdo]
[shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] time; length of time; moment; period, #133 [Add to Longdo]
有时[yǒu shí hou, ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] sometimes, #2,262 [Add to Longdo]
小时[xiǎo shí hou, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] in one's childhood, #3,860 [Add to Longdo]
[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] climate; atmosphere; situation, #4,376 [Add to Longdo]
选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] candidate, #5,411 [Add to Longdo]
到时[dào shí hòu, ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] when the moment comes; at that time, #6,655 [Add to Longdo]
[wèn hòu, ㄨㄣˋ ㄏㄡˋ, / ] to give one's respects; to send a greeting, #6,702 [Add to Longdo]
[děng hòu, ㄉㄥˇ ㄏㄡˋ, ] waiting, #7,226 [Add to Longdo]
[shǒu hòu, ㄕㄡˇ ㄏㄡˋ, ] to wait for; to expect; to nurse; to look after, #9,617 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そろ;そう;さう;す, soro ; sou ; sau ; su] (n) season; weather [Add to Longdo]
[そろ;そう;さう;す, soro ; sou ; sau ; su] (aux) (arch) (pol) (See ふ) to be (auxiliary used in place of "aru" after "de" or "ni" when forming a copula); to do (auxiliary used in place of "-masu" after a -masu stem) [Add to Longdo]
ふ;(io)[そうろう;そうらう(ok), sourou ; sourau (ok)] (v4h,vi) (1) (ふ only) (arch) to serve (by a superior's side); (aux-v,v4h) (2) (pol) to be (auxiliary used in place of "aru" after "de" or "ni" when forming a copula); to do (auxiliary used in place of "-masu" after a -masu stem) [Add to Longdo]
[そうろうあいだ, sourouaida] (exp) as ... [Add to Longdo]
[そうろうや, sourouya] (exp) I wonder if ... [Add to Longdo]
[そうろうところ, souroutokoro] (exp) .. but [Add to Longdo]
調[そうろうちょう, sourouchou] (n) epistolary style [Add to Longdo]
[こうちょう, kouchou] (n) bird of passage; migratory bird [Add to Longdo]
[そうろうぶん, souroubun] (n) epistolary style (of Japanese literature) [Add to Longdo]
[こうほ, kouho] (n) (1) candidate; contender; prospect; pick; choice; list; (2) candidacy; candidature; nomination; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"When will you be back?" "It all depends on the weather."「いつ戻りますか」「天次第です」
The weather changes very often at this time of year.1年のこの時期は天がよく変わる。
The two candidates are struggling for mastery.2人の補者が首位を争っている。
Three candidates ran for President and he was elected.3人の補者が大統領に立補して、彼が選ばれた。
The weather is usually hot in July.7月の天はだいたい暑い。
That candidate stands for free trade.あの補者は自由貿易の擁護者である。
That island has a tropical climate.あの島は熱帯性気です。
The climate of England is milder than that of Scotland.イギリスの気はスコットランドの気よりも温暖である。
The climate of England is similar to that of Hokkaido.イギリスの気は北海道の気とにている。
The climate of England is milder than of Scotland.イングランドの気はスコットランドの気より温暖である。
India has a different climate from England.インドの気はイギリスとは違います。
The climate of Canada is cooler than that of Japan.カナダの気は、日本のそれより涼しい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Candidates for San Quentin.[JA] 刑務所行きの補者さ He Walked by Night (1948)
Are you 119?[CN] 你是无敌铁金刚吗 你为什么在那个时 Episode #1.2 (2004)
Nice climate you have here.[JA] 此所の気は素晴らしいね Forbidden Planet (1956)
The monstrosities we've seen won't need commentary if silence wasn't a sign of complicity.[JA] 我々が見た化け物は、解説を必要としません。 沈黙こそが加担の兆です。 Live for Life (1967)
Farewell.[CN] 问 The Longest Week (2014)
We'll have to put up another candidate.[JA] 別の補を立てなきゃ You're Not Elected, Charlie Brown (1972)
Because I'm the one who'd be running against him.[JA] 僕も立補するから You're Not Elected, Charlie Brown (1972)
My heart be the dagger's sheath.[CN] 哪时来的 你不是说需要三十分钟吗 Episode #1.2 (2004)
Sometimes...[CN] 有时... Deception (2008)
When I was stressed and exhausted, she'd always sing me a song while having me on her lap.[CN] 而是像我一样当歌手 当我感到累还有疲倦的时 每一次她都让我 Episode #1.2 (2004)
- Days.[CN] -什么时 Chapter 44 (2016)
Now.[CN] 这是什么时? Honor Among Thieves (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
補デスクリプタ[こうほデスクリプタ, kouho desukuriputa] candidate descriptor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そうろう, sourou] JAHRESZEIT, WETTER [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] (klassisches_Verb-Suffix) [Add to Longdo]
補者[こうほしゃ, kouhosha] Kandidat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top