ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一切

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一切-, *一切*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] (n) everything

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything, #513 [Add to Longdo]
不顾一切[bù gù yī qiè, ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ ㄧ ㄑㄧㄝˋ, / ] reckless; regardless of everything, #15,393 [Add to Longdo]
目空一切[mù kōng yī qiè, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄥ ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] the eye can see nothing worthwhile all around (成语 saw); arrogant; condescending; supercilious, #61,816 [Add to Longdo]
一切事物[yī qiè shì wù, ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄕˋ ㄨˋ, ] everything [Add to Longdo]
消除对妇女一切形式歧视公约[Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / ] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一切[Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, issai] (adv) ทั้งหมด,ทุกอย่าง,โดยสิ้นเชิง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一切[ひときれ, hitokire] TH: ชิ้น ๆ  EN: a slice
一切[ひときれ, hitokire] TH: เศษเล็ก ๆ  EN: small piece

Japanese-English: EDICT Dictionary
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) [Add to Longdo]
一切り;ひと切り[ひときり, hitokiri] (n) pause; period; step; once; some years ago [Add to Longdo]
一切れ;1切れ[ひときれ, hitokire] (n) slice; small piece [Add to Longdo]
一切皆空[いっさいかいくう, issaikaikuu] (exp) matter is void; all is vanity [Add to Longdo]
一切気にならない[いっさいきにならない, issaikininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
一切[いっさいきょう, issaikyou] (n) complete Buddhist scriptures [Add to Longdo]
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve [Add to Longdo]
一切衆生[いっさいしゅじょう, issaishujou] (n) all living creatures [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I hope this expense report contains all the relevant business expenses because I'm not paying a cent more after this.この見積もりは経費一切合切を含めたものでしょうね。これ以上はびた一文お金は出さないからね。
The dog had a piece of meat in its mouth.その犬は肉を一切れ口にくわえていた。
Please give me a piece of bread.どうか私にパンを一切れください。
Let's do away with all formalities.堅苦しい礼儀は一切抜きにしましょう。
A radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.根本的な軍縮条約とは一切の軍備と軍隊を禁ずるものである。
We usually have a slice of bread and a cup of coffee.私たちは通常パン一切れとコーヒー1杯をいただきます。
My father won't have any noise while he is at work.私の父は仕事中は雑音を一切好まない。
I was careful not to say anything to make him angry.私は彼を怒らせるようなことは一切言わないように気をつけた。
Any industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.製品仕様にかかわる一切の工業所有権はABC社に帰属するものとする。
When he started shouting, they dropped what they were doing and ran out.先生が怒鳴り始めると生徒たちは一切をすっぽかして逃げ出した。
The fact that he did not accept any money shows that he is an honest man.彼が一切お金を受取らなかったという事実から彼が正直な男だという事が分かる。
His secretary flatly denied leaking any confidential information.彼の秘書が機密情報は一切漏らしてないと明言した。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We no longer have anything to conceal from each other, have we.[JP] お互い隠しごとは 一切なしにしましょう And Then There Were None (1945)
Bloodthirsty cats grouped into well-organized, well-equipped multinational gangs, denying law and order, ignoring the historical conventions between cats and mice aiming for the complete annihilation of the race of the mouse.[JP] 邪悪な猫たちは 最新鋭の武器を備え持つ やり手の多国籍ギャングに集結した 彼らは 法律や規律を一切守らず 猫とネズミの歴史的慣習をも清算し ネズミ社会の根絶に尽力した Cat City (1986)
On the other hand, if things turn out bad don't even dare to hope. Who can you recommend?[JP] だが 失敗した時は 一切何も期待しない方がいい Cat City (1986)
"Let nothing remain of me!"[CN] 让我的一切都随风而逝! The Phantom Carriage (1921)
A puppet, the exact likeness of Cesare, and which took his place in a cabinet, allowed him to divert any suspicion that might fall on the somnambulist.[CN] 藉由他放在箱子里酷似凯撒的假人 他躲过了一切对梦游者的怀疑 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
There was no ceremony and their betrothal was not announced to anyone.[JP] 式典などは行われす ニ人の結婚は 一切内密にされた War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
He could not disavow his own acts, that were lauded by half the world, and so he was forced to disavow truth and goodness and everything human.[JP] 世界の半数が称賛す る 自分 の行 為 を 彼には否定でき なか っ た 必然的に 彼は 真理 善な ど一切の—— War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
As you can see, we're under no restraint whatsoever.[JP] ご覧のとおりだ、我々は一切 拘束を受けていない Forbidden Planet (1956)
Without her,[CN] 我可以放弃眼前所有的一切 没有姜敏珠的人生 Episode #1.4 (2004)
You have to spend the 30 million but after 30 days you're not allowed to own any assets.[JP] 3千万ドル使い切るんだが... ...30日後には 一切の財産を残してはいかん Brewster's Millions (1985)
All right for you then.[CN] 一切都隨你 Applause (1929)
I cannot go home to my dead Siegfried before having atoned for every wrong...[CN] 一切的不公正得以糾正之前 我還無法還鄉去面對齊格弗裏德 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一切[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top