ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สร้าง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สร้าง-, *สร้าง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สิ่งก่อสร้าง(n) construction material

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
โครงการสร้างงานในชนบทprojet de création d'emplois ruraux

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้าง(v) build, See also: construct, Syn. ประดิษฐ์, ก่อ, ก่อสร้าง, Ant. ทำลาย, กำจัด
สร้าง(n) platform, Syn. คดซ่าง, คดสร้าง, ซ่าง, ส้าง, สำซ่าง, Thai Definition: โรงขนาดเล็กมียกพื้นข้างใน สำหรับพระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรม อยู่ 4 มุมเมรุ
สร้าง(v) create, See also: produce, build, make, invent, Syn. รังรักษ์, รังสรรค์, รังสฤษฎ์, Example: ฮาร์ดดิสก์ดิสก์ประเภทนี้สร้างความปั่นป่วนให้แก่วงการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก, Thai Definition: ทำให้เกิดสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม
สร้างงาน(v) make a job
สร้างตัว(v) build up a fortune, See also: make's one way, get married and carve out, Syn. ก่อร่างสร้างตัว, สร้างเนื้อสร้างตัว, สร้างฐานะ, Example: อิทธิพลของดวงงชะตาบ่งชัดว่า ชายราศีมังกรจะได้ดี และสร้างตัวได้เอง, Thai Definition: สร้างฐานะให้มีหลักฐานมั่นคง
สร้างภาพ(v) imagine, See also: make a mental image, form an idea
สร้างกรรม(v) create karma, See also: commit sin, Syn. ทำกรรม, ก่อกรรม, Example: เขาสร้างกรรมเอาไว้กับคนมากมาย ตายไปต้องตกนรกแน่, Thai Definition: ทำความชั่วอันนำมาซึ่งบาปกรรม
สร้างบ้าน(v) build a house, See also: construct a house, Syn. ก่อสร้างบ้าน, Example: หลักการของเราต้องสร้างบ้านก่อนขายให้ลูกค้า
สร้างมิตร(v) make friends, See also: socialize, Syn. ผูกมิตร, สร้างสัมพันธ์, ผูกสัมพันธ์, Ant. สร้างศัตรู, Example: พรรคของเราสร้างมิตรทางการเมืองมาตลอด
สร้างกำแพง(v) create a barrier, See also: create a trouble, create a obstacle, create a hindrance, Example: เราไม่ควรสร้างกำแพงขึ้นมาระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วมงานด้วยกัน, Thai Definition: สร้างอุปสรรคมากั้นความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สร่าง(ส่าง) ก. คลาย, ถอย, ทุเลา, (ใช้แก่ลักษณะความเป็นไปของร่างกายหรืออารมณ์ที่ผิดปรกติจากธรรมดา), เช่น สร่างไข้ สร่างโศก ไข้ยังไม่สร่าง สร่างเมา เมาไม่สร่าง.
สร้าง(ส้าง) ก. เนรมิต, บันดาลให้มีให้เป็นขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจ, เช่น พระพรหมสร้างโลก, ทำให้มีให้เป็นขึ้นด้วยวิธีต่าง ๆ กัน (ใช้ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม) เช่น สร้างบ้าน สร้างเมือง สร้างศัตรู สร้างชื่อเสียง.
สร้าง(ส้าง) น. สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวขนาดย่อม ยกพื้น และดาดหลังคา สำหรับพระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมรุ ตั้งอยู่ ๔ มุมพระเมรุ, ส้าง ซ่าง คดซ่าง คดสร้าง สำซ่าง หรือ สำสร้าง ก็เรียก.
สร้างชาติก. ทำให้ชาติมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง.
สร้างฐานะก. ประกอบอาชีพจนมีทรัพย์สินเป็นหลักฐานมั่นคง.
สร้างวิมานในอากาศก. ใฝ่ฝันถึงความมั่งมี, คิดคาดหรือหวังจะมีหรือเป็นอะไรอย่างเลิศลอย.
สร้างสถานการณ์ก. สร้างให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นมาโดยไม่มีมูล เพื่อหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง.
สร้างสรรค์ก. สร้างให้มีให้เป็นขึ้น (มักใช้ทางนามธรรม) เช่น สร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้แก่สังคม.
สร้างสรรค์ว. มีลักษณะริเริ่มในทางดี เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะสร้างสรรค์.
สร้างเนื้อสร้างตัวก. สร้างฐานะให้ดีขึ้น, สร้างฐานะให้มั่นคง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สร้างสรรค์สร้างให้มีให้เป็นขึ้น, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ สร้างสรร [คำที่มักเขียนผิด]
Antibodies, Reagenic, Specificสร้างแอนติบอดีย์จำเพาะต่อแมลงชนิดนั้นๆ [การแพทย์]
Antibodies, Reaginic, Specificสร้างแอนติบอดีย์จำเพาะ [การแพทย์]
Bile Secretionสร้างน้ำดี,การหลั่งของถุงน้ำดี [การแพทย์]
Characterization by a Valueสร้างคุณลักษณะตามค่านิยม [การแพทย์]
Immunotherapy, Adoptive, Non Specificสร้างภูมิคุ้มกันโดยทั่วไปแก่ร่างกายโดยตรง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สร้าง[sāng] (v) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up  FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer
สร่าง[sāng] (v) EN: abate ; go down ; remit ; come down  FR: décroître ; diminuer
สร่าง[sāng] (v) EN: recover ; be free of ; get over ; revive ; recuperate ; regain  FR: récupérer ; se remettre
สร้างกรรม[sāng kam] (v, exp) EN: create karma ; commit sin
สร้างกำแพง[sāng kamphaēng] (v, exp) EN: create a barrier ; create a trouble ; create a obstacle ; create a hindrance  FR: créer un obstacle
สร้างขึ้น[sāngkheun] (v) EN: build  FR: construire ; ériger ; édifier
สร้างความต้องการ[sāng khwām tǿngkān] (v, exp) EN: create a demand  FR: créer une demande
สร้างงาน[sāng ngān] (v, exp) EN: make a job  FR: générer de l'emploi ; créer de l'emploi
สร้างชื่อเสียงของบริษัท[sāng cheūsīeng khøng børisat] (v, exp) EN: build up company's reputation
สร้างด้วย[sāng dūay] (x) EN: formed with

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
Pygmalion[พิกเมเลี่ยน] (n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

magnetic resonance imaging(n, phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI
inspiring(adj) ที่สร้างแรงบันดาลใจ
sidewall(n) ผนังยาง (ล้อรถยนต์), แก้มยางรถ (ล้อรถยนต์) ผนังด้านข้าง (สิ่งก่อสร้าง), Syn. side-walls
MRI(n, abbrev) ระบบสร้างภาพจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animate(vt) ดลใจ, See also: สร้างแรงบันดาลใจ, Syn. inspire, arouse, excite
border(vt) สร้างขอบเขต, Syn. edge
build(vt) สร้าง, See also: สถาปนา, Syn. construct
be made out of whole cloth(idm) ไม่ใช่ของจริง, See also: สร้างขึ้นมาจาก
bring forward(phrv) สร้างหรือทำหลักฐาน
bring out(phrv) ผลิต, See also: สร้าง, Syn. be out, come out, fetch out
build into(phrv) สร้างเพิ่มเข้าไป
build on(phrv) สร้างบน (ด้านบนของบางสิ่ง), Syn. build upon
build out of(phrv) สร้างมาจาก, See also: ทำด้วย
build over(phrv) สร้างทับ, See also: ปลูกทับ, ปกคลุมด้วยสิ่งก่อสร้างอื่น, Syn. build up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปีแห่งการสร้างเมือง)
acidic(อะซิด' ดิค) adj. เปรี้ยว, เกี่ยวกับกรด, ซึ่งสามารถสร้างกรด, Syn. forming acid
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
adobe(อะโด' บี) n. อิฐที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิฐ,ผนังดิน., Syn. sun-dried brick
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adventitia(แอดเวนทิซ' เชีย) ส่วนคลุมอวัยวะหรือโครงสร้าง -adventitial, adj.
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป icon อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
ammonification(อะมอนนิฟิเค' เชิน) n. การใส่แอมโมเนีย, การสร้างแอมโมเนีย, ภาวะที่ถูกใส่แอมโมเนีย

English-Thai: Nontri Dictionary
armourer(n) ผู้สร้างอาวุธ
artificer(n) ผู้ชำนาญงาน,ผู้สร้าง,ผู้ใช้อุบาย
build(vt) ทำ,สร้าง,ร่าง,ก่อ,ปลูก,ก่อสร้าง,สถาปนา
builder(n) ผู้สร้าง,ผู้สถาปนา,ช่างก่อสร้าง
building(n) การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ตึก,อาคาร,โรงเรือน
coin(vt) ทำเหรียญ,พิมพ์เหรียญ,สร้างขึ้น,ประดิษฐ์
coinage(n) เงินตรา,การพิมพ์เหรียญ,การสร้าง
conception(n) ความคิดเห็น,การสร้างมโนภาพ,มโนคติ,การตั้งครรภ์
concrete(vt) ทำให้แข็ง,วางคอนกรีต,สร้างด้วยคอนกรีต
constitute(vt) ประกอบขึ้น,สถาปนา,แต่งตั้ง,บัญญัติขึ้น,สร้างขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cadenciate[เเคเดินเชิท] สร้างจังหวะ, ทําจังหวะ
financiate[ไอเดินเชิท] (vt) สร้างการเงิน, สร้างการคลัง, สร้างกองทุน
groundbreaking(adj) สร้างการค้นพบใหม่ หรือ การใช้วิธีการใหม่, See also: groundbreaker
idenciate[ไอเดินเชิท] (adj) สร้างตัวตน
idodate[ไอโดเดิท] (vt) สร้างอัตชาติ
idodate[ไอโดเดิท] (vt) สร้างอัตชาติ
inventiveสร้างสรรค์
tap into(vt) สร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นหรือได้ประโยชน์จาก to make a strong or advantageous connection with

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人工[じんこう, jinkou] (n) สร้างขึ้นโดยมนุษย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
結成[けっせい, kessei] (vi) สร้างเป็นรูปเป็นร่าง , สร้างขึ้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
建てる[たてる, tateru] TH: สร้าง  EN: to build
作成[さくせい, sakusei] TH: สร้าง  EN: creating
作る[つくる, tsukuru] TH: สร้าง
築く[きずく, kizuku] TH: สร้าง
造る[つくる, tsukuru] TH: สร้าง  EN: to make
作り出す[つくりだす, tsukuridasu] TH: สร้าง  EN: to produce

German-Thai: Longdo Dictionary
Bau(n) |der| การก่อสร้าง, โยธา
bauen(vt) |baute, hat gebaut| ก่อสร้าง, See also: konstruieren, anfertigen
aufbauen(vi) |baute auf, hat aufgebaut| สร้างขึ้น, See also: errichten
anbauen(vi) |baute an, hat angebaut| ต่อเติม (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
umbauen(vi) |baute um, hat umgebaut| ปรับปรุง (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
anstrengend(adj, adv) ที่ทำให้เหนื่อยล้า เครียด เช่น Der Straßenbau ist anstrengend. งานสร้างถนนเป็นงานที่เหนื่อย
auf die Nerven gehenกวนประสาท, รบกวน, สร้างความรำคาญ เช่น Deine Rederei geht mir langsam auf die Nerven. การพูดของเธอเริ่มกวนประสาทฉัน
Handwerk(n) |das, pl. Handwerke| งานฝีมือ, งานประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น kreatives Handwerk งานฝีมือที่สร้างสรรค์
Baukonstruktion(n) |die, pl. Baukonstruktionen| วิชาโครงสร้างโยธาฯ, งานโครงสร้างโยธาฯ
Bauteil(n) |das, pl. Bauteile| ชิ้นส่วน หรือ ส่วนประกอบของโครงสร้างตึก, Syn. Bauelement

French-Thai: Longdo Dictionary
chantier(n) |m| จุดก่อสร้าง, บริเวณที่มีการก่อสร้าง
être en chantier(phrase) กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง
au cours de(phrase) อยู่ในระหว่าง เช่น Ce bâtiment est au cours de construction. = อาคารหลังนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
créer(vt) สร้างสรร, รังสรร, สร้างขึ้นมา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top