ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -发-, *发*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[fā zhǎn] (vi ) พัฒนา, การพัฒนา,​ความก้าวหน้า

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ] ประกาศ(คำสั่ง); แถลง(ข่าว)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[发, fā, ㄈㄚ] to issue, to dispatch, to send out; hair
Radical: Decomposition: 又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 47

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fā, ㄈㄚ, / ] to send out; to show (one's feeling); to issue; to develop; (classifier for gunshots, "rounds"), #271 [Add to Longdo]
[fà, ㄈㄚˋ, / ] hair; Taiwan pr. fa3, #271 [Add to Longdo]
[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] development; growth; to develop; to grow; to expand, #73 [Add to Longdo]
[fā xiàn, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] to find; to discover, #172 [Add to Longdo]
[fā shēng, ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] to happen; to occur; to take place; to break out, #240 [Add to Longdo]
[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] exploit (a resource); open up (for development); to develop, #386 [Add to Longdo]
[fā biǎo, ㄈㄚ ㄅㄧㄠˇ, / ] to issue (a statement); to publish; to issue; to put out, #841 [Add to Longdo]
[fā huī, ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, / ] to display; to exhibit; to bring out implicit or innate qualities; to express (a thought or moral); to develop (an idea); to elaborate (on a theme), #862 [Add to Longdo]
[zhuǎn fā, ㄓㄨㄢˇ ㄈㄚ, / ] to transmit; forwarding (mail, SMS, packets of data); to pass on; to reprint (an article from another publication), #881 [Add to Longdo]
[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ, / ] to release; to issue; to distribute, #1,115 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was no positive ID, but DS Lennox has been down at the murder scene.[CN] 虽然没有找到身份证件 但是伦诺克斯警官已经勘察过案现场 Filth (2013)
If I find out there's another woman involved, Clifford...[CN] 要是我现你还有别的女人 克利福德 Filth (2013)
Cunty Bunty, Cunty Bunty, how does your big minge grow?[CN] 骚蹄子邦蒂 骚蹄子邦蒂 你的小穴育得怎么样 Filth (2013)
And I can only imagine how much this would hurt poor old Dougie if he found out.[CN] 而且我能想象如果可怜的道吉 Filth (2013)
...in accordance with the description which Detective Drummond will presently hand out to you.[CN] 请参考德拉蒙德警探马上给大家下的 书面报告 Filth (2013)
I noticed you looking at me before.[CN] 我现你刚才一直在看我 Under the Skin (2013)
- You will fucking cough up or I swear to God you will be stuffing cuddly toys in Corton Vale Prison faster than you can tie a bunch of fucking daffodils.[CN] -你他妈最好供出实情 不然我对天誓 你他妈以后在高登谷监狱填充玩具娃娃 Filth (2013)
The body was found by a tourist... and is believed to have been in the water for some time.[CN] 尸体是一位游客现的 尸体在水里有一段时间 Under the Skin (2013)
If you're frightened, let's go.[CN] 如果你害怕 那就出 Under the Skin (2013)
- That black hair.[CN] -还有黑 Under the Skin (2013)
But then, when did a single-figure IQ hold anybody back in the police force?[CN] 但也从没听说过低智商 会影响一个人在警局的展啊 Filth (2013)
You can text as well... 80295.[CN] 或者送短信至80295 Under the Skin (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top