ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -候-, *候*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[候, hòu, ㄏㄡˋ] to wait, to expect; to visit; to greet
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  矦 [hóu, ㄏㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 341

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hòu, ㄏㄡˋ, ] wait, #4,503 [Add to Longdo]
[shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] time; length of time; moment; period, #133 [Add to Longdo]
有时[yǒu shí hou, ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] sometimes, #2,262 [Add to Longdo]
小时[xiǎo shí hou, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] in one's childhood, #3,860 [Add to Longdo]
[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] climate; atmosphere; situation, #4,376 [Add to Longdo]
选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] candidate, #5,411 [Add to Longdo]
到时[dào shí hòu, ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] when the moment comes; at that time, #6,655 [Add to Longdo]
[wèn hòu, ㄨㄣˋ ㄏㄡˋ, / ] to give one's respects; to send a greeting, #6,702 [Add to Longdo]
[děng hòu, ㄉㄥˇ ㄏㄡˋ, ] waiting, #7,226 [Add to Longdo]
[shǒu hòu, ㄕㄡˇ ㄏㄡˋ, ] to wait for; to expect; to nurse; to look after, #9,617 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そろ;そう;さう;す, soro ; sou ; sau ; su] (n) season; weather [Add to Longdo]
[そろ;そう;さう;す, soro ; sou ; sau ; su] (aux) (arch) (pol) (See ふ) to be (auxiliary used in place of "aru" after "de" or "ni" when forming a copula); to do (auxiliary used in place of "-masu" after a -masu stem) [Add to Longdo]
ふ;(io)[そうろう;そうらう(ok), sourou ; sourau (ok)] (v4h,vi) (1) (ふ only) (arch) to serve (by a superior's side); (aux-v,v4h) (2) (pol) to be (auxiliary used in place of "aru" after "de" or "ni" when forming a copula); to do (auxiliary used in place of "-masu" after a -masu stem) [Add to Longdo]
[そうろうあいだ, sourouaida] (exp) as ... [Add to Longdo]
[そうろうや, sourouya] (exp) I wonder if ... [Add to Longdo]
[そうろうところ, souroutokoro] (exp) .. but [Add to Longdo]
調[そうろうちょう, sourouchou] (n) epistolary style [Add to Longdo]
[こうちょう, kouchou] (n) bird of passage; migratory bird [Add to Longdo]
[そうろうぶん, souroubun] (n) epistolary style (of Japanese literature) [Add to Longdo]
[こうほ, kouho] (n) (1) candidate; contender; prospect; pick; choice; list; (2) candidacy; candidature; nomination; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"When will you be back?" "It all depends on the weather."「いつ戻りますか」「天次第です」
The weather changes very often at this time of year.1年のこの時期は天がよく変わる。
The two candidates are struggling for mastery.2人の補者が首位を争っている。
Three candidates ran for President and he was elected.3人の補者が大統領に立補して、彼が選ばれた。
The weather is usually hot in July.7月の天はだいたい暑い。
That candidate stands for free trade.あの補者は自由貿易の擁護者である。
That island has a tropical climate.あの島は熱帯性気です。
The climate of England is milder than that of Scotland.イギリスの気はスコットランドの気よりも温暖である。
The climate of England is similar to that of Hokkaido.イギリスの気は北海道の気とにている。
The climate of England is milder than of Scotland.イングランドの気はスコットランドの気より温暖である。
India has a different climate from England.インドの気はイギリスとは違います。
The climate of Canada is cooler than that of Japan.カナダの気は、日本のそれより涼しい。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
補デスクリプタ[こうほデスクリプタ, kouho desukuriputa] candidate descriptor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そうろう, sourou] JAHRESZEIT, WETTER [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] (klassisches_Verb-Suffix) [Add to Longdo]
補者[こうほしゃ, kouhosha] Kandidat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top