ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

worrying

W ER1 IY0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worrying-, *worrying*, worry
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is something worrying you, Maxim?- เป็นห่วงอะไรเหรอ เเม็กซิม Rebecca (1940)
Listen, if the kids going in the water is worrying you they can play out here on the beach.ฟังนะ ถ้าคุณเป็นห่วง เวลาเด็กๆ ลงเล่นนํ้า... เราก็ให้พวกเขาเล่นบนหาดก็ได้ Jaws (1975)
I just don't like to see you worrying about loans and mortgages, that's all.ฉันไม่อยากเห็นคุณ กังวลเรื่องเงินกู้ธนาคารน่ะค่ะ Oh, God! (1977)
Hi. Listen, you are going to stop worrying about that baby.ฟังนะ ไม่ต้องกังวลเรื่องเด็กแล้ว หลีกหน่อยสิ *batteries not included (1987)
Of all the necks on this boat, Highness, the one you should be worrying about is your own.ในบรรดาคอทั้งหมดบนเรือลำนี้ เจ้าหญิง... คอที่น่าห่วงที่สุดก็คือคอของพระองค์เอง The Princess Bride (1987)
Guess there's no use in worrying about the pension plan around here, huh?ยังงี้ ก็คงไม่ต้องกังวลเรื่องเงินบำนาญแน่ๆเลยใช่มั้ยครับ Mannequin: On the Move (1991)
I'm tired of worrying about it.ฉันเบื่อจะกังวลใจแล้ว The Bodyguard (1992)
You should stop worrying about the automatics jamming up.คุณน่าจะเปลี่ยนมันได้แล้วนะ Ghost in the Shell (1995)
Must we spend all of our time worrying about Lilli?นางมาสายเฉพาะแค่คืนนี้ต่างหาก ท่านเอาแต่กังวลถึงนางตลอดเวลาเลยนะ Snow White: A Tale of Terror (1997)
"If the problem can be solved, there is no use worrying about it."ถ้าปัญหามันแก้ไขได้ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะกังวล Seven Years in Tibet (1997)
If it can't be solved, worrying will do no good."ถ้ามันแก้ไม่ได้ กังวลไป ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น" Seven Years in Tibet (1997)
Come on. You're worrying about nothing.ไม่เอาน่า เครียดเกินไปแล้ว Death Has a Shadow (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worryingDon't you think it of no use worrying about what will happen tomorrow?
worryingHe is always worrying about his daughter.
worryingHer cheerful voice responded just like that. Guess I was worrying over nothing...
worryingHer folks cannot help worrying about her wound.
worryingI do a lot of worrying.
worryingI'd stop worrying about it and take some action. The anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face.
worryingIt is no use worrying about it.
worryingIt's a worrying matter.
worryingIt's hardly worth while worrying about him.
worryingIt's no use worrying about it. There's nothing you can do.
worryingI've been worrying myself into depression.
worryingI was biting my nails, worrying about you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหนักใจ(adj) worrying, See also: worrisome, troubling, Example: การใช้ภาษาแอสเซมบลีเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์, Thai Definition: เป็นที่ลำบากใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
WORRYING W ER1 IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worrying (v) wˈʌrɪɪŋ (w uh1 r i i ng)
worryingly (a) wˈʌrɪɪŋliː (w uh1 r i i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忧灼[yōu zhuó, ㄧㄡ ㄓㄨㄛˊ, / ] worrying [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうでもいい(P);どうだっていい[doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P) [Add to Longdo]
介意[かいい, kaii] (n,vs) worrying about; caring about [Add to Longdo]
慨世憂国[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism [Add to Longdo]
主思い[しゅうおもい, shuuomoi] (n) worrying about one's master's affairs; one who so worries [Add to Longdo]
焦心苦慮[しょうしんくりょ, shoushinkuryo] (n,vs) worrying oneself (about); being anxious (about); fidgeting (about) [Add to Longdo]
心配でならない[しんぱいでならない, shinpaidenaranai] (exp) can't help worrying; besides myself with worry [Add to Longdo]
心配性[しんぱいしょう, shinpaishou] (n) prone to worrying [Add to Longdo]
恥も外聞もない[はじもがいぶんもない, hajimogaibunmonai] (exp) not worrying about one's reputation or appearance; not caring what others think [Add to Longdo]
目じゃない[めじゃない, mejanai] (exp) no big deal; no match; not worth worrying about [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worrying
   adj 1: causing distress or worry or anxiety; "distressing (or
       disturbing) news"; "lived in heroic if something
       distressful isolation"; "a disturbing amount of crime";
       "a revelation that was most perturbing"; "a new and
       troubling thought"; "in a particularly worrisome
       predicament"; "a worrying situation"; "a worrying time"
       [syn: {distressing}, {distressful}, {disturbing},
       {perturbing}, {troubling}, {worrisome}, {worrying}]
   n 1: the act of harassing someone [syn: {badgering}, {worrying},
      {torment}, {bedevilment}]
   2: the act of moving something by repeated tugs or pushes;
     "vigorous worrying finally loosened the saw"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top