ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mildew

M IH1 L D UW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mildew-, *mildew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mildew(n) โรคเชื้อราที่ขึ้นเป็นดวงบนสิ่งที่ชื้น, Syn. fungus, smut
mildew(vi) เชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. mold, spoil
mildew(vt) ทำให้เชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. mold, spoil
mildewy(adj) ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. moldy, mildewed
mildewed(adj) ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mildew(มิล'ดิว) n. โรคเชื้อราชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
mildew(n) เห็ดรา,โรคเชื้อรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รา[rā] (n) EN: fungus ; mould ; mildew  FR: moisissure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MILDEW M IH1 L D UW2
MILDEWS M IH1 L D UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mildew (v) mˈɪldjuː (m i1 l d y uu)
mildews (v) mˈɪldjuːz (m i1 l d y uu z)
mildewed (v) mˈɪldjuːd (m i1 l d y uu d)
mildewing (v) mˈɪldjuːɪŋ (m i1 l d y uu i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霉病[méi bìng, ㄇㄟˊ ㄅㄧㄥˋ, ] mildew; fungal growth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schimmel {m}; Schimmelpilz {m} | Schimmelpilze {pl}mildew | mildews [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うどんこ病;ウドンコ病;饂飩粉病[うどんこびょう(うどんこ病;饂飩粉病);ウドンコびょう(ウドンコ病), udonkobyou ( udonko byou ; udon kona byou ); udonko byou ( udonko byou )] (n) powdery mildew [Add to Longdo]
べと病;露菌病[べとびょう;ろきんびょう(露菌病), betobyou ; rokinbyou ( tsuyu kin byou )] (n) downy mildew (disease) [Add to Longdo]
防カビ;防黴[ぼうカビ(防カビ);ぼうかび(防黴);ぼうばい(防黴), bou kabi ( bou kabi ); boukabi ( bou bai ); boubai ( bou bai )] (n) mold prevention; mildew prevention [Add to Longdo]
防カビ剤;防黴剤[ぼうカビざい(防カビ剤);ぼうかびざい(防黴剤);ぼうばいざい(防黴剤), bou kabi zai ( bou kabi zai ); boukabizai ( bou bai zai ); boubaizai ( bou bai zai ] (n) anti-mold agent; mildew-proofing agent [Add to Longdo]
[かび(P);カビ, kabi (P); kabi] (n) mold; mould; mildew; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mildew
   n 1: the process of becoming mildewed [syn: {mildew}, {mold},
      {mould}]
   2: a fungus that produces a superficial (usually white) growth
     on organic matter
   v 1: become moldy; spoil due to humidity; "The furniture molded
      in the old house" [syn: {mold}, {mildew}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top