ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inquisitive

IH2 N K W IH1 Z IH0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquisitive-, *inquisitive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquisitive(adv) ซึ่งอยากรู้อยากเห็น, Syn. meddlesome, curious, Ant. unmeddlesome
inquisitively(adv) อย่างอยากรู้อยากเห็น, Syn. curiously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inquisitive(อินควิช'ซิทิฟว) adj. ชอบสอบสวน,ชอบสอบถาม,อยากรู้อยากเห็น n. บุคคลที่ชอบสอบถาม,ผู้อยากรู้อยากเห็น., See also: inquisitiveness n., Syn. curious, prying

English-Thai: Nontri Dictionary
inquisitive(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,ชอบสอบถาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your inquisitive nature?นิสัยอยากรู้อยากเห็นของเธอใช่ไหม Better Half (2008)
I got an inquisitive mind.ก็ฉันข้องใจน่ะ Flesh and Blood (2012)
Detective Fusco isn't the inquisitive type.นักสืบฟัสโก้ไม่ใช่คนประเภท อยากรู้อยากเห็น No Good Deed (2012)
I had the foresight to collar up a particularly inquisitive blonde.จริงๆเเล้ว ผมได้มองการณ์ไกล ด้วยการสวมปลอกคอระเบิดนั่น ไว้ที่สาวผมบลอนด์ช่างสอดรู้สอดเห็นคนนึง Dodger (2013)
Ah, Zarina, you're the most inquisitive fairy I've ever known.อา Zarina คุณมากที่สุด นางฟ้าอยากรู้อยากเห็นฉันเคยรู้จัก The Pirate Fairy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inquisitiveShe is inquisitive, but I like her none the worse.
inquisitiveYou are too inquisitive about other people's affairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยากรู้(n) curiosity, See also: inquisitiveness, Example: แมนอยู่ในวัยที่มีความอยากรู้และอยากลอง ดังนั้นแมนจึงมุ่งฝึกซ้อมวิชา พลังเสือ
ซอกแซก(adv) inquisitively, See also: nosily, curiously, Example: เขาไม่กล้าเอ่ยปากถามซอกแซก, Thai Definition: ทุกแง่ทุกมุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอยากรู้[khwām yāk rū] (n, exp) EN: curiosity ; inquisitiveness  FR: curiosité [f]
สอดรู้[søtrū] (v) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive  FR: fouiner ; fureter
สอดรู้สอดเห็น[søtrū-søthen] (v) EN: snoop ; be inquisitive ; be meddlesome  FR: fouiner ; fureter
อยากรู้อยากเห็น[yāk rū yāk hen] (v) EN: be curious ; be anxious to know ; be inquisitive

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUISITIVE IH2 N K W IH1 Z IH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquisitive (j) ˈɪnkwˈɪzətɪv (i1 n k w i1 z @ t i v)
inquisitively (a) ˈɪnkwˈɪzətɪvliː (i1 n k w i1 z @ t i v l ii)
inquisitiveness (n) ˈɪnkwˈɪzətɪvnəs (i1 n k w i1 z @ t i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好奇[hào qí, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ, ] inquisitive; curious, #5,401 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
好奇[こうき, kouki] (n) inquisitiveness [Add to Longdo]
好奇心[こうきしん, koukishin] (n) curiosity; inquisitiveness; (P) [Add to Longdo]
探聞[たんぶん, tanbun] (n,vs) inquisitive questioning [Add to Longdo]
知的好奇心[ちてきこうきしん, chitekikoukishin] (n) intellectual curiosity; out of curiosity; inquisitiveness [Add to Longdo]
聞きたがる[ききたがる, kikitagaru] (v5r) to be curious; to be inquisitive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inquisitive
   adj 1: showing curiosity; "if someone saw a man climbing a light
       post they might get inquisitive"; "raised a speculative
       eyebrow" [syn: {inquisitive}, {speculative},
       {questioning}, {wondering(a)}]
   2: inquiring or appearing to inquire; "an inquiring look"; "the
     police are proverbially inquisitive"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top