ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equivocate

IH0 K W IH1 V AH0 K EY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equivocate-, *equivocate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equivocate(vi) พูดสองนัย, See also: พูดหลบหลีก, พูดกำกวมให้เข้าใจผิด, Syn. prevaricate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equivocate(อีควิฟ'โวเคท) vi. พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย, See also: equivocation n. ดู equivocator n. ดูequivocate equivocator n. ดูequivocate

English-Thai: Nontri Dictionary
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตวัดลิ้น(v) quibble, See also: equivocate, be evasive, wag one's tongue, Syn. เล่นลิ้น, หลอกลวง, พูดเท็จ, Example: นักการเมืองตวัดลิ้นขณะให้สัมภาษณ์แก่นักข่าว, Thai Definition: พูดเล่นลิ้น หลอกลวงไม่มีข้อมูลจริง
กุ(v) lie, See also: equivocate, fib, palter, prevaricate, fabricate, Syn. หลอก, โกหก, Example: ความคิดบ้าบอคอแตกทั้งหลายของชาวบ้านล้วนเป็นเรื่องที่แกกุขึ้นมาหลอกกันทั้งสิ้น, Thai Definition: สร้างให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูล
ปั้นสีหน้า(v) equivocate, See also: to mask a falsehood, Syn. ปั้นหน้า, Example: เมื่ออยู่บนเวทีเขาจะต้องวางท่า และปั้นสีหน้าให้ดูสง่าผ่าเผยให้มากที่สุด, Thai Definition: แกล้งแสดงหน้าตาให้ผิดปกติเพื่อลวงให้เขาหลงเชื่อ
พลิกแพลง(v) equivocate, See also: quibble, quip, Syn. กลับกลอก, สับปลับ, Example: เขามักพลิกแพลงข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้คนอื่นมองเขาในทางที่ดี
เล่นลิ้น(v) quibble, See also: equivocate, Syn. เล่นสำนวน, Example: เขาเล่นลิ้นจนคนในที่ประชุมเวียนหัวตามไม่ทัน, Thai Definition: พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา, พูดยอกย้อนไม่ตรงไปตรงมา
ตีฝีปาก(v) equivocate, See also: wisecrack, quibble, bicker, Syn. ตีโวหาร, ตีสำนวน, เล่นสำนวน, เล่นสำบัดสำนวน, Example: พวกนี้ตีฝีปากว่าเขาทำเพื่อความรู้ ซึ่งผมมักจะไม่เชื่อมากนัก, Thai Definition: อวดแสดงคารม
ยักเยื้อง(v) evade, See also: equivocate, prevaricate, dodge, sidetrack, avoid, elude, Syn. เบี่ยงบ่าย, เยื้องยัก, Example: หล่อนทำท่ายักเยื้องจนเขาแปลกใจในท่าทีนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยงบ่าย[bīengbāi] (v) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively  FR: éviter ; esquisser
บิดพลิ้ว[bitphliū] (v) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk
กุ[ku] (v) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate  FR: feindre ; simuler
เล่นลิ้น[lenlin] (v) EN: quibble ; equivocate
เล่นสำนวน[lensamnūan] (v, exp) EN: make a pun ; quibble ; quip ; equivocate
พลิกแพลง[phlikphlaēng] (v) EN: equivocate
พูดทีเล่นทีจริง[phūt thī len thī jing] (v, exp) EN: say something half jokingly ; to equivocate

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUIVOCATE IH0 K W IH1 V AH0 K EY2 T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
含糊其词[hán hú qí cí, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ ㄑㄧˊ ㄘˊ, / ] equivocate; talk evasively; careless; perfunctory, #76,083 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い紛らす;言紛らす[いいまぎらす, iimagirasu] (v5s,vt) to equivocate [Add to Longdo]
言を左右にする[げんをさゆうにする, genwosayuunisuru] (exp,vs-i) to equivocate; to beat around the bush [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equivocate
   v 1: be deliberately ambiguous or unclear in order to mislead or
      withhold information [syn: {beat around the bush},
      {equivocate}, {tergiversate}, {prevaricate}, {palter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top