ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cohort

K OW1 HH AO0 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cohort-, *cohort*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cohort(n) เพื่อนร่วมงาน, Syn. partner, ally, companion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cohort(โค'ฮอร์ท) n. ผู้ร่วมงาน,กลุ่ม,หมู่,กลุ่มนักรบ,กลุ่มทหาร,เพื่อน,ผู้ติดตาม, Syn. colleague

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cohortรุ่น, กลุ่มร่วมรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cohort analysisการวิเคราะห์ตามรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cohort fertilityภาวะเจริญพันธุ์ตามรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cohort life tableตารางชีพตามรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cohort measureการวัดตามรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cohort rateอัตราตามรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cohort reproduction rateอัตราเกิดทดแทนตามรุ่น, อัตราสืบแทนพันธุ์ตามรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cohort study; study, prospectiveการศึกษาตามแผน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cohort tableตารางรุ่น, ตาราง (ข้อมูล) ตามรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cohort-component method of projectionวิธีคาดคะเนโดยใช้ส่วนประกอบตามรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cohortรุ่นปี, Example: กลุ่มคนที่ได้ผ่านเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นคนที่เกิดในเวลาหรือปีเดียวกันจะเป็นคนในรุ่นปีเกิดเดียวกัน คำว่ารุ่นปีเกิดจึงมีความหมายตรงกับคำว่ารุ่นวัย (generation) [สิ่งแวดล้อม]
Cohort Analysisการวิเคราะห์แบบรุ่นปี, Example: การวิเคราะห์ข้อมูลของรุ่นปีเกิดรุ่นใดรุ่น หนึ่ง ซึ่งเราติดตามเหตุการณ์ไปตลอดชีวิตหรือเฉพาะช่วงที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Cohort Differenceความแตกต่างของกลุ่มเริ่มต้นที่ใช้ในการศึกษา [การแพทย์]
Cohort Fertilityภาวะเจริญพันธุ์ของรุ่นปี, Example: เป็นเรื่องของการเจริญพันธุ์เฉพาะของคน ที่เกิดรุ่นปีเดียวกัน หรือคนที่สมรสในปีเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Cohort Life Tableตารางชีพรุ่นปี, Example: เป็นตารางชีพที่สร้างขึ้นมาจากรุ่นปีเกิดที่ แท้จริง และอัตราภาวะการตายที่ใช้ในตารางชีพนั้น เป็นภาวะการตายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันยาวนานแล้ว โดยทั่วไปมักจะเป็นเวลาประมาณ 100 ปี [สิ่งแวดล้อม]
Cohort Studiesการศึกษาเชิงวิเคราะห์ชนิดไปข้างหน้า [การแพทย์]
Cohort Studies, Longitudinalการศึกษาที่มีการติดตามคนกลุ่มหนึ่งเป็นเวลานาน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่ม[klum] (n) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy  FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COHORT K OW1 HH AO0 R T
COHORTS K OW1 HH AO0 R T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cohort (n) kˈouhɔːt (k ou1 h oo t)
cohorts (n) kˈouhɔːts (k ou1 h oo t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kohorte {f} | Kohorten {pl}cohort | cohorts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐる[guru] (n) accomplice; cohort [Add to Longdo]
コホート;コーホート[koho-to ; ko-ho-to] (n) cohort (statistics,, biology, etc.) [Add to Longdo]
職業集団[しょくぎょうしゅうだん, shokugyoushuudan] (n) occupational group; professional group; occupational cohort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cohort
   n 1: a company of companions or supporters
   2: a band of warriors (originally a unit of a Roman Legion)
   3: a group of people having approximately the same age [syn:
     {age group}, {age bracket}, {cohort}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top