ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

火事

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -火事-, *火事*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
火事[かじ, kaji] (n) ไฟไหม้

Japanese-English: EDICT Dictionary
火事[かじ, kaji] (n) fire; conflagration; (P) [Add to Longdo]
火事と喧嘩は江戸の華[かじとけんかはえどのはな, kajitokenkahaedonohana] (exp) (proverb) (See 江戸の華) fights and fires are Edo's flowers [Add to Longdo]
火事見舞い;火事見舞[かじみまい, kajimimai] (n) post-fire visit to express sympathy; expressing one's sympathy after a fire [Add to Longdo]
火事[かじば, kajiba] (n) scene of a fire [Add to Longdo]
火事場泥棒[かじばどろぼう, kajibadorobou] (n) (1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime [Add to Longdo]
火事[かじどろ, kajidoro] (n) (1) (abbr) (See 火事場泥棒・1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Fire" he cried.火事だ」と彼は叫んだ。
"Look - there's a fire!!" Exclaimed Dan.「見ろ、火事だ」とダンが叫んだ。
The fire burned down ten houses.10軒の家がその火事で焼失した。
Two houses were burned down in the fire.2軒の家がその火事で全焼した。
Five fire engines rushed to the scene of the fire.5台の消防車が火事の現場に駆けつけた。
There are a great many forest fires in America.アメリカではとても多くの山火事がある。
Two hundred houses were burnt down in the fire which broke out yesterday.きのうの火事で200戸が全焼した。
This house is fireproof.この家は火事でも燃えない。
The fire reduced the whole village to ashes.この火事は全村を灰にしてしまった。
A forest fire broke out in this area.この地域で山火事が起こった。
Fortunately, the fire was put out before it became too serious.さいわい、火事は大事にいたらぬうちに消しとめられた。
The house was altogether destroyed by the fire.その家は火事で完全に焼けた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
火事[かじ, kaji] Feuer, Brand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top