ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ジャングル

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ジャングル-, *ジャングル*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャングル[janguru] (n) jungle; (P) [Add to Longdo]
ジャングルジム[jangurujimu] (n) jungle-gym [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.アマゾンのジャングルやニューギニア島には、いわゆる原始的な文化があり、ヨーロッパやアジアやアフリカにはいわゆる進歩した文化がある。しかし、このいずれの文化の言語も同じように進歩しており、複雑なのである。
This boat goes through the jungle.この船はジャングルを通りぬける。
If the demolition of buildings is uncontrolled, a fine city is in danger of becoming nothing more than a concrete jungle.もし建物の取り壊しが無制限に行われるなら、美しい町が単なるコンクリート・ジャングルになる危険があるのである。
The lion is the king of the jungle.ライオンはジャングルの王様です。
We chopped our way through the jungle.我々はジャングルを切り開いて進んだ。
The expedition passed through the great jungle.探検隊は大きなジャングルを通り抜けた。
He explored the Amazon jungle.彼はアマゾンのジャングルを探検した。
He wrote a book about his adventures in the jungle.彼はジャングルでの冒険についての本を書いた。
He ran a great risk in the jungle.彼はジャングルで大きな危険をおかした。
He contracted malaria while living in the jungle.彼はジャングルに住んでいる間にマラリアにかかった。
They cut out a path through the jungle.彼らはジャングルに道を通した。
Wild animals live in the jungle.野生の動物はジャングルに住む。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top