ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

little by little

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -little by little-, *little by little*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
little by little(idm) ทีละน้อย, See also: อย่างช้าๆ
little by little(adv) ทีละน้อย, See also: ทีละเล็กทีละน้อย, ค่อยๆ, Syn. gradually

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น Rebecca (1940)
White spreads little by little over their body, which disappear forever.ความขาวแผ่ขยาย ทีละเล็กละน้อย ปกคลุมร่างของเขา ซึ่งสูญหายไปตลอดกาล March of the Penguins (2005)
Little by little and then all at once, I suppose.ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อย แล้วก็เลยตามเลย ประมาณนั้นแหล่ะ The Boy (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
little by littleAlthough it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near.
little by littleGreen leaves are coming out little by little.
little by littleHe has recovered little by little.
little by littleHe recovered little by little.
little by littleHe saved money little by little, so that he could build a new house.
little by littleHe will get better little by little.
little by littleHis health is improving little by little.
little by littleI am beginning to like Ken little by little.
little by littleIt's getting darker little by little.
little by littleIt's getting dark little by little outside.
little by littleLearn little by little every day.
little by littleLittle by little our knowledge of English increases.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทีละเล็กละน้อย(adv) gradually, See also: little by little, Syn. ทีละน้อย, Example: บิดามารดาควรฝึกความเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กทีละเล็กละน้อยโดยให้รู้จักตัดสินใจเอง เช่น ในการเลือกคบเพื่อนหรือการเลือกซื้อเสื้อผ้า
จุบจิบ(adv) little by little, See also: repeatedly, gradually, Example: ผู้ที่จะลดความอ้วนควรกินข้าวพอควร ให้เลิกกินจุบจิบ, Thai Definition: อาการที่กินพร่ำเพรื่อที่ละเล็กทีละน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[chak] (x) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little
เก็บหอมรอมริบ[kephømrømrip] (v) EN: save little by little  FR: épargner petit à petit
ค่อย[khǿi] (x) EN: little by little ; graduellement  FR: petit à petit ; graduellement ; doucement
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (x) EN: little by little  FR: petit à petit ; pas à pas ; peu à peu
ค่อยเป็นค่อยไป[khǿi pen khǿi pai] (adv) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly  FR: progressivement
ทีละเล็กละน้อย[thīla lek la nøi] (adv) EN: gradually ; little by little  FR: peu à peu
ทีละเล็กทีละน้อย[thīla lek thīla nøi] (adv) EN: gradually ; little at a time ; little by little  FR: peu à peu
ทีละน้อย[thīla nøi] (adv) EN: gradually ; little at a time ; little by little  FR: peu à peu ; graduellement ; progressivement
เหยาะ[yǿ] (v) EN: add little by little ; add a small quantity ; add some more ; add drop by drop ; sprinkle  FR: ajouter peu à peu ; saupoudrer ; ajouter très peu

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一点一点[yī diǎn yī diǎn, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] little by little; bit by bit; gradually [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キープボットル[ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
ポツリポツリ;ぽつりぽつり[potsuripotsuri ; potsuripotsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) intermittently; bit by bit; little by little; by ones and twos; (2) (on-mim) in drops (e.g. of rain) [Add to Longdo]
済し崩し;なし崩し[なしくずし, nashikuzushi] (n) (1) paying back in installments (instalments); amortization plan; (adv) (2) gradual reduction; little by little [Add to Longdo]
削る[はつる, hatsuru] (v5r,vt) (1) to cut down little by little; (2) to take a percentage [Add to Longdo]
徐々(P);徐徐;除々(iK);除除(iK)[じょじょ, jojo] (adv,adv-to,adj-no) (1) gradually; steadily; quietly; slowly; little by little; (adv) (2) soon; (P) [Add to Longdo]
少しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] (adv) little by little [Add to Longdo]
少し宛;少しづつ[すこしづつ, sukoshidutsu] (exp) little by little; a little for each; gradually [Add to Longdo]
漸く[ようやく, youyaku] (adv) (1) (uk) finally; at last; (2) barely; narrowly; hardly; only just; (3) gradually; little by little; by degrees; (P) [Add to Longdo]
漸次[ぜんじ, zenji] (adv,adj-no) gradually; slowly; little by little; incrementally; (P) [Add to Longdo]
追々;追追;追い追い[おいおい, oioi] (adv) gradually; by degrees; little by little; step by step [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 little by little
   adv 1: a little bit at a time; "the research structure has
       developed piecemeal" [syn: {piecemeal}, {little by
       little}, {bit by bit}, {in stages}]
   2: by a short distance; "they moved it by inches" [syn: {by
     inches}, {little by little}, {by small degrees}]

Are you satisfied with the result?Discussions