ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -馅-, *馅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[馅, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] filling, stuffing; secret
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  臽 [xiàn, ㄒㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Food 饣 stuffed in a hole 臽; 臽 also provides the pronunciation, Rank: 3765

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] stuffing; force-meat, #14,675 [Add to Longdo]
[xiàn bǐng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] Chinese meat pie; pasty, #21,361 [Add to Longdo]
[ròu xiàn, ㄖㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] ground meat; mincemeat, #35,781 [Add to Longdo]
[xiàn r, ㄒㄧㄢˋ ㄦ˙, / ] erhua variant of 餡|, stuffing; filling, e.g. in 包子[bao3 zi5] or 饺子[jiao3 zi5], #47,546 [Add to Longdo]
[lòu xiàn, ㄌㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] to leak; to expose (sb's secret); to spill the beans; to let the cat out of the bag, #52,225 [Add to Longdo]
儿饼[xiàn r bǐng, ㄒㄧㄢˋ ㄦ˙ ㄅㄧㄥˇ, / ] erhua variant of 餡餅|饼; Chinese meat pie; pasty, #143,944 [Add to Longdo]
[lòu xiàn r, ㄌㄡˋ ㄒㄧㄢˋ ㄦ˙, / ] erhua variant of 露餡|露, to leak; to expose (sb's secret); to spill the beans; to let the cat out of the bag, #150,537 [Add to Longdo]
[jiā xiàn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] stuffed (of food); with filling [Add to Longdo]
[guǒ xiàn bǐng, ㄍㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] tart [Add to Longdo]
[sù xiàn, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] vegetable filling [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
come with me and I'll promise you the finest venison pasty...[CN] 跟我来 我会给你最美味的鹿肉 The Adventures of Robin Hood (1938)
- Of blinis and sour cream. - The Russia of pirozhki.[CN] 俄式薄煎饼和酸奶油 俄国的小 Ninotchka (1939)
How about me making us a big stack of flapjacks?[CN] 我去做一些饼怎么样? Bordertown (1935)
You've got to convince me that you know what this is all about, that you aren't just fiddling around, hoping it'll all come out right in the end.[CN] 你得说服我是怎么回事 你不是在瞎混,等着天上掉 The Maltese Falcon (1941)
And, boy, can I make flapjacks![CN] 孩子, 我能去做点饼吗! Bordertown (1935)
Annie, my sweet, have you got those pies?[CN] 亲爱的安妮,饼都准备好了吧? It's a Wonderful Life (1946)
Get your cake, pie, dill pickles and ice cream.[CN] 拿你们的蛋糕、饼、泡菜和冰淇淋 Pinocchio (1940)
If you were to shoot him it might come out.[CN] 如果你要打死他 枪声可能会露 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
- Okay, give me some pie.[CN] -好吧给我一些饼吧 The Street with No Name (1948)
How'd you like me to make you one big pie for dinner tonight?[CN] 我今晚给你做个大饼当晚餐 你觉得怎么样? Saratoga Trunk (1945)
... andthebiggestyou everate.[CN] 你从没吃过这么大的 The Adventures of Robin Hood (1938)
- Out of pie. Toast.[CN] 没有饼了吐司 The Street with No Name (1948)

Are you satisfied with the result?Discussions