ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

确保

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -确保-, *确保*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
确保[què bǎo, ㄑㄩㄝˋ ㄅㄠˇ, / ] ensure; guarantee, #1,848 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And so the most important thing is to make sure of everyone around us.[CN] 最重要的是确保大家的安全 Saboteur (1942)
- And her mail? - Same place. I'll see that she gets it.[CN] 一她的邮件呢 一同一个地方 我会确保她收到的 Design for Living (1933)
Make sure he doesn't leave by the next boat.[CN] 确保他不能搭下一班船走 Saboteur (1942)
Robert, I think we must make certain... that Kitty's never left alone in the house with him.[CN] 罗伯特,我想我们应该确保 别把吉蒂和他两个人单独留在家里 The Lodger (1944)
Of Mr. Kane? I'm just not sure.[CN] 确保坚尼安全 Saboteur (1942)
I want to make sure that you belong only to me.[CN] 我想要确保你只属于我 The Lodger (1944)
I want to be certain my patient hasn't been disturbed.[CN] 我想确保我的病人没有被打搅 The Lady Vanishes (1938)
I had to make sure that she wouldn't tell that stuff about Phyllis to anybody else.[CN] 我要确保她 不会透漏菲莉的事 Double Indemnity (1944)
Five minutes to make sure he gets away and after he's gone, I'll go with you.[CN] Five minutes to make sure he gets away and after he's gone, I'll go with you. 五分钟内确保他脱身后我跟你走 Strange Cargo (1940)
I have to go over the place with Frank, just to make sure that he hasn't lost any of it.[CN] 我得跟弗兰克去个地方 以确保万无一失 Rebecca (1940)
It is my duty to see that you stay in Casablanca.[CN] 我有责任确保你留在 卡萨布兰卡 Casablanca (1942)
You better change cabs a couple of times, just to be on the safe side.[CN] 最好多换几辆计程车,以确保安全 The Maltese Falcon (1941)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top