Search result for

virtues

V ER1 CH UW0 Z   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -virtues-, *virtues*, virtue
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virtues(n) ลำดับที่ห้าถึงเก้าของทูตสวรรค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtuesความดี [TU Subject Heading]
Virtues (Buddhism)ความดี (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Continuation of the virtues of your four--year period4 ปีผ่านมานี้ ฉันยังไม่เห็นแกทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย Sex Is Zero (2002)
See you on the virtues Newspapersมองดูรูปแกบนหนังสือพิมพ์ แกทำไปได้อย่างไรว่ะ Sex Is Zero (2002)
It provides us with a list of virtues a kind of social role which is the good consumer.มันกำหนดคุณธรรมชุดหนึ่งให้เรา เป็นบทบาททางสังคมประเภทหนึ่ง นั่นคือ การเป็นผู้บริโภคที่ดี The Corporation (2003)
I know that the virtues that make for a good buy more manager are the same virtues that make for a best friend.ผู้จัดการที่ดีก็เหมือน คุณสมบัติของเพื่อนที่ดีนะครับ Chuck Versus the Sandworm (2007)
..are the virtues of a woman. Always mind it....คือคุณค่าของผู้หญิง อย่าลืมล่ะ Heyy Babyy (2007)
Cardinal virtues laid out in elegant calligraphyผู้นำทางศาสนาลงความเห็นว่า เป็นภาพที่สูงด้วยความวิจิตร Portrait of a Beauty (2008)
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม Portrait of a Beauty (2008)
The virtues of a leader.หัวใจจิตวิญญาณของผู้นำ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
That all the greatest virtues of human society" are created, strengthened, and maintained."และบ้านคือแหล่งพักพิงที่สําคัญที่สุดของมนุษย์ ได้ถูกสร้างและดูแลรักษา Bloodline (2009)
A gladiator's virtues extends well beyondกลาดิเอเตอร์จะมีพละกำลังมากที่สุดก็ตอน Legends (2010)
A gladiator's virtues extendความสามารถของกลาดิเอเตอร์ The Thing in the Pit (2010)
Do women want three from the four virtues Wellลูกผู้หญิงต้องเชื่อฟังพ่อนี่คะ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
virtuesHis plan has both virtues and liabilities.
virtuesHis weakness cancels out his virtues.
virtuesJustice and kindness are virtues.
virtuesShe incarnates all womanly virtues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระพุทธคุณ(n) virtues of the Buddha, Example: ข้าพเจ้าขอน้อมกายก้มกราบพระพุทธคุณอันประเสริฐสุดในไตรโลกด้วยเศียรเกล้า, Thai Definition: คุณของพระพุทธเจ้าอย่างย่อที่สุดมี 3 ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ
ทศพิธราชธรรม(n) virtues of the king, Example: พระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมอย่างสมบูรณ์, Count Unit: ประการ, ข้อ, Thai Definition: จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง มี 10 ประการ คือ ทาน ศีล บริจาค อาชวะ มัทวะ ตบะ อักโกธะ อวิหิงสา ขันติ อวิโรธนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
VIRTUES V ER1 CH UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virtues (n) vˈɜːʳtʃuːz (v @@1 ch uu z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
五徳[ごとく, gotoku] (n) (1) the five virtues; (2) tripod; three or four-legged kettle stand; (3) family crest in the shape of such an object [Add to Longdo]
公徳[こうとく, koutoku] (n) civic virtues; official morality [Add to Longdo]
三徳[さんとく, santoku] (n) three primary virtues [Add to Longdo]
淑徳[しゅくとく, shukutoku] (n) womanly virtues; (P) [Add to Longdo]
彰徳[しょうとく, shoutoku] (n,vs) (obsc) public praise; making another's virtues well-known [Add to Longdo]
神徳[しんとく, shintoku] (n) divine virtues [Add to Longdo]
仁義礼智信[じんぎれいちしん, jingireichishin] (n) the 5 Confucian virtues (benevolence, justice, courtesy, wisdom, and sincerity) [Add to Longdo]
善徳[ぜんとく, zentoku] (n) virtues [Add to Longdo]
大和撫子[やまとなでしこ;ヤマトナデシコ, yamatonadeshiko ; yamatonadeshiko] (n) (1) (uk) (See 撫子・1) large pink (Dianthus superbus var. longicalycinus); (2) woman who displays the feminine virtues of old Japan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top