Search result for

trash

T R AE1 SH   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trash-, *trash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trash(n) ขยะ
trash(n) เรื่องเหลวไหล, See also: เรื่องไร้สาระ
trash(n) คนไร้ค่า, See also: เดนมนุษย์
trash(vt) โจมตี, See also: วิจารณ์ในทางลบ, ประณาม
trash(vt) ทิ้ง, See also: โยนทิ้ง
trashy(adj) ไร้ค่า, See also: เป็นขยะ
trashed(sl) เมามาก
trashcan(n) ถังขยะ
trashery(n) ขยะ

English-Thai: Nontri Dictionary
trash(n) เศษของ,ใบอ้อยแห้ง,ขยะ,สิ่งเหลวไหล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trashขยะกากแห้ง, Example: เช่น ชานอ้อยแห้ง [สิ่งแวดล้อม]
Trashขยะลอย, Example: ขยะลอยน้ำซึ่งกำจัดจากอ่างเก็บบน้ำ ท่อระบายน้ำรวม หรือท่อระบายน้ำฝนโดยใช้ตะแกรงหยาบ [สิ่งแวดล้อม]
Trash Gateประตูดักขยะลอย, Example: ประตูน้ำซึ่งติดตะแกรงดักขยะลอย [สิ่งแวดล้อม]
Trash Rackตะแกรงรางดักขยะลอย, Example: ตาข่ายหรือตะแกรงที่วางไว้ขวางทางน้ำเพือดัก ขยะลอยน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
trash racktrash rack, ตะแกรงกันสวะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Trash Screenตะแกรงดักขยะลอย, Example: ตะแกรงดักขยะลอย [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trash compactorรถบดอัดดินและอัดขยะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then this trash arrived as moths to a flame.พอไอ้พวกขยะนั่นมา ...เหมือนแมลงมาเล่นไฟ The Road Warrior (1981)
- Which one of you disrespectful men... been tossin' his dirty drawers in the kitchen trash can, huh ?I don't know how. The Thing (1982)
Now, check the trash again(ฮันคยองยังไม่ยอมเลิกแกล้งอันย่า) Full House (1987)
I see half bitten raw fish in the trash every day.ฉันเจอเนื้อปลาสด ในถังขยะทุกวัน. Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students...ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย Akira (1988)
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต Akira (1988)
All I heard was trash talk. Same as always.ก็ได้ยินแต่เรื่องไร้สาระเหมือนเดิม Night of the Living Dead (1990)
- I didn't raise him to be with trash like you!- โจนส์, โจนส์.. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
'Round that corner, man Hiding in the trash canในมุมนั้น มีคนซ่อนในถังขยะ The Nightmare Before Christmas (1993)
Who else would have reason to trash the lab and our rooms?เขาโกหก ผลการชันสูตร แล้วตอนนี้เราพบว่า เขาไปกับนักสืบ Deep Throat (1993)
A trash truck?รถขนขยะเหรอ? Ghost in the Shell (1995)
Ishikawa, go check out the trash collectors' homes.อิชิกาว่า, ตรวจสอบไปตามบ้านพนักงานเก็บขยะที Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trashDon't throw trash here.
trashHe disposed of the trash.
trashIf you throw trash on the road, you have to pay a fine of up to 500 dollars.
trashI wish people would stop throwing away empty cans and other trash along.
trashThere is a big movement today to recycle trash.
trashThere is much trash on the farther bank of the river.
trashThere's no use for plastic supermarket bags aside from putting trash in them.
trashThey disputed about whose turn it was to take the trash out.
trashThey fine you in Singapore if you throw trash in the streets.
trashWe should be more careful to recycle more trash.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ผง(n) dust, See also: trash, rubbish, Syn. ฝุ่น, ขี้ฝุ่น, Example: วิธีทำความสะอาดก็คือใช้สายยางฉีดน้ำไล่ขี้ผงบนพื้นก่อน, Thai Definition: สิ่งละเอียด, เศษหยากเยื่อ
ชาน(n) bagasse, See also: trash, quid, dross, refuse, dregs, waste, Syn. ชานอ้อย, ชานหมาก, Example: เขาคายชานอ้อยทิ้งเรี่ยราด, Thai Definition: สิ่งที่เป็นกาก เป็นเดน
ชานอ้อย(n) bagasse, See also: trash, Syn. กากอ้อย, Example: คนที่กินอ้อยควรจะคายและทิ้งชานอ้อยให้เป็นที่เป็นทางเพื่อความสะอาดของบ้านเมือง, Thai Definition: กากอ้อยที่เคี้ยวแล้วเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[chān] (n) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid  FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
กาก[kāk] (n) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue  FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
ขยะ[khaya] (n) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash  FR: ordures (ménagères) [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขยะมูลฝอย[khayamūnføi] (n, exp) EN: litter ; trash ; waste  FR: poubelle [f]
ขี้ผง[khīphong] (n) EN: dust ; trash ; rubbish  FR: poussières [fpl]
ของเสีย[khøngsīa] (n) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement  FR: déchet [m] ; rebut [m]
เหลวไหล[lēolai] (adj) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd  FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
มูลฝอย[mūnføi] (n) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings  FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
สวะ[sawa] (n) EN: rubbish ; trash ; refuse ; ruck  FR: rebut [m] ; déchet [m]
ถังขยะ[thangkhaya] (n) EN: dustbin ; garbage can (Am.) ; trash can ; bin ; garbage pail ; litter bin  FR: poubelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRASH T R AE1 SH
TRASHY T R AE1 SH IY0
TRASHED T R AE1 SH T
TRASHES T R AE1 SH IH0 Z
TRASHING T R AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trash (n) trˈæʃ (t r a1 sh)
trashy (j) trˈæʃiː (t r a1 sh ii)
trashier (j) trˈæʃɪəʳr (t r a1 sh i@ r)
trashiest (j) trˈæʃɪɪst (t r a1 sh i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垃圾[lā jī, ㄌㄚ ㄐㄧ, ] trash, #2,381 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfallbeseitigung {f}trash removal; waste disposal:call Such("", "") [Add to Longdo]
Abfalleimer {m}trash can [Am.]; garbage can [Am.] [Add to Longdo]
Abfallcontainer {f}; Müllcontainer {f}trash dumpster [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
ごみ入;塵入[ごみいれ, gomiire] (n) trashcan; rubbish bin; dustbin; ashcan [Add to Longdo]
ごみ箱;塵箱;芥箱[ごみばこ, gomibako] (n) garbage can; garbage box; rubbish bin; trash can; dust bin; dustbin [Add to Longdo]
トラッシュ[torasshu] (n) trash [Add to Longdo]
家庭ごみ;家庭ゴミ[かていごみ(家庭ごみ);かていゴミ(家庭ゴミ), kateigomi ( katei gomi ); katei gomi ( katei gomi )] (n) household garbage; household trash; household refuse [Add to Longdo]
瓦落多(ateji);我楽多(ateji)[がらくた, garakuta] (n) (uk) junk; rubbish; trash; garbage; odds and ends [Add to Longdo]
極超短波[ごくちょうたんぱ;きょくちょうたんぱ, gokuchoutanpa ; kyokuchoutanpa] (n) ultrahigh frequency; UHF; ultrashort waves [Add to Longdo]
塵(P);芥[ごみ(P);ゴミ(P);あくた(芥), gomi (P); gomi (P); akuta ( kai )] (n) (uk) rubbish; trash; garbage; refuse; (P) [Add to Longdo]
塵芥[じんかい;ちりあくた;ごみあくた, jinkai ; chiriakuta ; gomiakuta] (n) rubbish; trash; garbage; refuse [Add to Longdo]
選り屑[えりくず;よりくず, erikuzu ; yorikuzu] (n) trash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trash
   n 1: worthless material that is to be disposed of [syn:
      {rubbish}, {trash}, {scrap}]
   2: worthless people [syn: {trash}, {scum}]
   3: nonsensical talk or writing [syn: {folderol}, {rubbish},
     {tripe}, {trumpery}, {trash}, {wish-wash}, {applesauce},
     {codswallop}]
   4: an amphetamine derivative (trade name Methedrine) used in the
     form of a crystalline hydrochloride; used as a stimulant to
     the nervous system and as an appetite suppressant [syn:
     {methamphetamine}, {methamphetamine hydrochloride},
     {Methedrine}, {meth}, {deoxyephedrine}, {chalk}, {chicken
     feed}, {crank}, {glass}, {ice}, {shabu}, {trash}]
   v 1: dispose of (something useless or old); "trash these old
      chairs"; "junk an old car"; "scrap your old computer" [syn:
      {trash}, {junk}, {scrap}]
   2: express a totally negative opinion of; "The critics panned
     the performance" [syn: {pan}, {tear apart}, {trash}]

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top