Search result for

retort

R IY1 T AO2 R T   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retort-, *retort*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retort(vt) โต้ตอบ, See also: ตอบโต้, สวนตอบ, พูดย้อน, Syn. rejoin, riposte
retort(n) การพูดย้อนตอบ, Syn. rejoinder, riposte
retort(n) หลอดแก้วคอยาวสำหรับกลั่นในห้องทดลอง, Syn. test tube
retortation(n) การตอบกลับ, See also: การโต้ตอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retort(รีทอร์ท') vt.,vi. โต้ตอบ,โต้แย้ง,ย้อนตอบ n. หลอดแก้วคอยาวสำหรับกลั่น, See also: retorter n., Syn. reply to
retortion(รีทอร์'เชิน) n. การโต้ตอบ,การย้อนตอบ,การพูดย้อน,การแย้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
retort(n) การโต้แย้ง,การย้อนตอบ,การโต้ตอบ
retort(vi) โต้ตอบ,ย้อน,โต้แย้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retortion; retorsionการแก้เผ็ด, การแก้ลำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retortion; retorsionการแก้เผ็ด, การแก้ลำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
retortionการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งมิได้เป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ แต่มีลักษณะที่ไม่เป็นมิตร [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blah, blah, blah, homespun cornpone insult, witty retort from yours truly.บลา บลา บลา ดื่มกันนิด ข้าวเกรียบซักหน่อย พูดประชดไปมา โต้ตอบกันอย่างคนฉลาด ด้วยความนับถือ Weekend at Bobby's (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retortHe retorted that it was all my fault.
retortHe was tempted to retort, but thought better of it.
retortShe retorted against him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอกกลับ(v) retort, See also: reply, react, repose, answer back, Syn. โต้กลับ, ตอบโต้, สวนกลับ, สวนตอบ, ย้อนกลับ, ย้อน, Example: ฝ่ายรัฐบาลตอกกลับว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ ของการทุจริตคือพรรคฝ่ายค้านนั่นเอง, Thai Definition: พูดโต้ตอบกลับไปด้วยแง่มุมที่เหนือกว่า
ยอกย้อน(v) retort, See also: reply, answer, respond, Syn. ย้อนยอก, โต้, สวนกลับ, ตอกกลับ, Example: ฝ่ายค้านยอกย้อนรัฐบาลอย่างเจ็บแสบ, Thai Definition: พูดย้อนอย่างทิ่มตำ
กล่าวโต้(v) retort, See also: reply, answer, respond, counter, Syn. โต้, ตอบกลับ, โต้ตอบ, Example: เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ออกมากล่าวโต้ข้อกล่าวหาและชี้แจงข้อเท็จจริง
ย้อน(v) retort, See also: reply, answer, respond, counter, return, Syn. สวนกลับ, ยอกย้อน, โต้ตอบ, Example: เขาย้อนพ่อแม่อยู่บ่อยๆ เหมือนเห็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเล่น, Thai Definition: พูดสวนตอบหรือตอกกลับอย่างทันควัน
ตอบโต้(v) retort, See also: rebut, refute, confute, fight back, hit back, counterattack, strike back, Syn. โต้ตอบ, แก้แค้น, สวนตอบ, โต้กลับ, Ant. นิ่งเฉย, Example: รัฐบาลไทยตอบโต้การรุกรานของเขมรแดงด้วยการยิงปืนใหญ่กลับไปยังฝั่งกัมพูชา, Thai Definition: โต้กลับไป, ตอบแทนการกระทำของฝ่ายตรงข้าม
ปฏิวาท(n) retort, See also: riposte, recrimination, Syn. คำโต้, คำคัดค้าน, คำแย้ง, Ant. คำยินยอม, คำสารภาพ
ปฏิพากย์(n) retort, See also: reply, answer, Syn. การกล่าวตอบ, การโต้ตอบ, การพูดโต้ตอบ, Example: เขากล่าวปฏิพากย์ด้วยความโกรธ
การตอบโต้(n) retort, See also: reprisal, response, refutation, rebuttal, counterattack, Syn. การโต้ตอบ, การแก้แค้น, การตอกกลับ
ย้อนถาม(v) ask a question in return, See also: retort (with a question), Syn. ถาม, ถามกลับ, Ant. ตอบกลับ, Example: เขาย้อนถามเพื่อนไปว่า แบบนี้ใช่ไหมที่คนดีๆ เขาทำกัน”, Thai Definition: ถามกลับไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพูดโต้ตอบ[kān phūt tōtøp] (n, exp) EN: retort
คำคัดค้าน[khamkhatkhān] (n) EN: opposition ; objection ; retort
คำตอบ[khamtøp] (n) EN: answer ; reply ; retort  FR: réponse [f] ; réplique [f] ; répartie [f]
ศอกกลับ[søk klap] (v) EN: retort ; riposte ; back-elbow  FR: riposter
สวนกลับ[sūan klap] (v, exp) EN: retort
ตอบ[tøp] (v) EN: answer ; respond ; reply ; retort  FR: répondre ; donner une réponse
ตอบโต้[tøptō] (v) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back  FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir
โต้ตอบ[tōtøp] (v) EN: answer ; retort ; discuss ; argue  FR: répliquer ; rétorquer
ยอกย้อน[yøkyøn] (v) EN: retort ; reply ; answer ; respond
ย้อน[yøn] (v) EN: retort ; reply ; answer ; answer back ; respond ; counter ; return  FR: rétorquer

CMU English Pronouncing Dictionary
RETORT R IY1 T AO2 R T
RETORTS R IH0 T AO1 R T S
RETORTS R IY0 T AO1 R T S
RETORTED R IY0 T AO1 R T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retort (v) rˈɪtˈɔːt (r i1 t oo1 t)
retorts (v) rˈɪtˈɔːts (r i1 t oo1 t s)
retorted (v) rˈɪtˈɔːtɪd (r i1 t oo1 t i d)
retorting (v) rˈɪtˈɔːtɪŋ (r i1 t oo1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便难[biàn nàn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄢˋ, 便 / 便] retort with challenging questions; debate [Add to Longdo]
曲颈瓶[qū jǐng píng, ㄑㄩ ㄐㄧㄥˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] retort; bottle with curved neck [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Retorte {f}retort [Add to Longdo]
Retorte {f}; Destillierkolben {m} [chem.]alembic [Add to Longdo]
Retortenbaby {n}test-tube baby [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レトルト[retoruto] (n) (1) {food} retort; sealed plastic pouch typically containing ready-made sauce or stew; boil-in-the-bag; (2) {chem} retort (dut [Add to Longdo]
レトルトカーボン[retorutoka-bon] (n) retort carbon [Add to Longdo]
レトルト食品[レトルトしょくひん, retoruto shokuhin] (n) packed and sterilised food; retort pack [Add to Longdo]
一矢[いっし, isshi] (n-adv,n) an arrow; (a) retort [Add to Longdo]
逆捩じ;逆ねじ;逆捻(io)[さかねじ, sakaneji] (n) (1) turning an object in the wrong direction; (2) retort [Add to Longdo]
逆捩じを食わせる;逆ねじを食わせる[さかねじをくわせる, sakanejiwokuwaseru] (exp,v1) to retort; to turn the tables (on someone) [Add to Longdo]
遣り返す;やり返す[やりかえす, yarikaesu] (v5s,vt) to do over; to answer or fire back; to retort [Add to Longdo]
言い返す(P);言返す[いいかえす, iikaesu] (v5s,vt) (1) to talk back; to answer back; to retort; (2) to say over; to repeat words; to say repeatedly; (P) [Add to Longdo]
口答え(P);口ごたえ;口応え(iK)[くちごたえ, kuchigotae] (n,vs) retort; back talk; (P) [Add to Longdo]
口返答[くちへんとう, kuchihentou] (n,vs) talking back; retort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retort
   n 1: a quick reply to a question or remark (especially a witty
      or critical one); "it brought a sharp rejoinder from the
      teacher" [syn: {rejoinder}, {retort}, {return}, {riposte},
      {replication}, {comeback}, {counter}]
   2: a vessel where substances are distilled or decomposed by heat
   v 1: answer back [syn: {retort}, {come back}, {repay}, {return},
      {riposte}, {rejoin}]

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top