Search result for

marijuana

M EH2 R AH0 W AA1 N AH0   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marijuana-, *marijuana*
Possible hiragana form: まりじゅあな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marijuana(n) กัญชา, See also: ต้นกัญชา, Syn. hemp, marihuana

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marijuana(แม'ระวา'นะ,มา'ระวา'นะ) n. กัญชา,Cannabis sativa,ใบและดอกแห้งของกัญชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marijuana; bhang; cannabis; marihuanaกัญชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marijuanaกัญชา [TU Subject Heading]
Marijuanaกัญชา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And one of your stars has just moved from marijuana to heroin.และเป็นหนึ่งในดาวที่คุณเพิ่งย้ายจากกัญชาเฮโรอีน The Godfather (1972)
Did your teacher ever try to sell you marijuana or Ecstasy tablets?ครูของพวกเธอคยพยายาม จะขายยาหรือกัญชาให้เธอบ้างมั้ย? Mean Girls (2004)
- What are marijuana tablets?อะไรคือกัญชาหรอ? Mean Girls (2004)
Marijuana is just a device to portray the suppressed desires... and the sufferings resulting from them.กัญชาน่ะเป็นแค่เครื่องมือที่จะใช้ปลดปล่อย ความปรารถนาที่ถูกซ่อนไว้... แล้วก็ความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่เกิดจากมันน่ะ Everybody Has a Little Secret (2004)
What about the D.A.'s assertion that your son got his marijuana from you?แล้วที่ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ลูกชายคุณรับกัญชามาจากคุณ Alpha Dog (2006)
If smoking marijuana triggered my problems, smoking even more would reverse it, shocking my synapses back to normal.ถ้าการสูบกัญชาเป็นตัวจุดชนวนปัญหา การสูบให้มากขึ้นอีก อาจส่งผลในทางกลับกัน คือ ช็อคประสาทผมให้กลับมาเป็นปกติได้ Numb (2007)
Do not sell marijuana to my husband.อย่าขายกัญชาให้สามีฉันอีก Cat's in the Bag... (2008)
He was arrested for having a small amount of marijuana in his car, not in the school.เขาถูกจับกุมในข้อหา มีกัญชานิดหน่อยไว้ในครอบครอง ในรถของเขา ไม่ใช่ในโรงเรียนค่ะ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Marijuana is illegal, Vanessa.กัญชาเป็นของผิดกฎหมาย วาเนสซ่า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
If marijuana is not legal within the next five years...ถ้ากัญชายังไม่ถูกกม.ภายใน 5 ปี Pineapple Express (2008)
This is really medical marijuana for free?มันเป็นฝิ่นสำหรับการแพทย์จริงๆหรือ Pathology (2008)
Chemotherapy and marijuana go together like apple pie and Chevrolet. Maybe he' s addicted to the pot and he owes his drug dealer a lot of money.เอ่อ ฉันจะบอกเธอให้นะ เรากำลังตามสืบเรื่องนี้กันอยู่ Grilled (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marijuanaI had an argument with Tom about the use of marijuana.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้องกัญชา(n) marijuana hookah, See also: a pipe for smoking marijuana, Example: ข้างตัวเขามีบ้องกัญชาเป็นหลักฐานฟ้องอยู่ด้วย, Count Unit: บ้อง, Thai Definition: ปล้องไม้ไผ่ชนิดขังข้อสำหรับสูบกัญชา
กัญชา(n) hashish, See also: marijuana, marihuana, Indian hemp, hemp, Example: ปัจจุบันกัญชาระบาดในหมู่วัยรุ่น, Count Unit: ต้น, แท่ง, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cannabis sativa Linn. ในวงศ์ Cannabidaceae ใบมนแฉกลึกเข้าไปทางก้านหลายแฉก ดอกเขียวใช้สูบปนกับยาสูบ มีสรรพคุณทำให้มึนเมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อง[bǿng] (n) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle  FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[bǿngkanchā] (n, exp) EN: pipe for smoking marijuana
กัญชา[kanchā] (n) EN: cannabis ; marijuana ; marijuana leaves  FR: cannabis [m] ; chanvre indien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARIJUANA M EH2 R AH0 W AA1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marijuana (n) mˌærɪwˈaːnə (m a2 r i w aa1 n @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリプリ;ぷりぷり;ぶりぶり[puripuri ; puripuri ; buriburi] (adv,n,vs) (1) (on-mim) angrily; in a huff; in anger; (2) high on marijuana; (3) (プリプリ, ぷりぷり only) tender (to chew) [Add to Longdo]
マリファナ(P);マリワナ[marifana (P); mariwana] (n) marijuana; marihuana; cannabis; hemp; pot; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marijuana
   n 1: a strong-smelling plant from whose dried leaves a number of
      euphoriant and hallucinogenic drugs are prepared [syn:
      {marijuana}, {marihuana}, {ganja}, {Cannabis sativa}]
   2: the most commonly used illicit drug; considered a soft drug,
     it consists of the dried leaves of the hemp plant; smoked or
     chewed for euphoric effect [syn: {cannabis}, {marijuana},
     {marihuana}, {ganja}]

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top