ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jurisprudence

JH UH2 R AH0 S P R UW1 D AH0 N S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jurisprudence-, *jurisprudence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jurisprudence[N] ศาสตร์เกี่ยวกับกฎหมาย, See also: นิติศาสตร์, หลักวิชากฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jurisprudence(จัวริสพรูด'เดินซฺ) n. นิติศาสตร์,ธรรมศาสตร์,ระบบกฎหมาย,การตัดสินอรรถคดีของศาล, See also: jurisprudential adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
jurisprudence(n) ธรรมศาสตร์,นิติศาสตร์,ระบบกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jurisprudence๑. หลักนิติศาสตร์, ธรรมศาสตร์๒. ประมวลคำพิพากษาบรรทัดฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisprudence๑. ธรรมศาสตร์, หลักนิติศาสตร์๒. ประมวลคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurisprudence, medicalนิติเวชศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisprudence, medicalนิติเวชศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jurisprudenceธรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
jurisprudenceนิติธรรม [การทูต]
Jurisprudenceกฎหมาย, นิติศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anybody who knows anything about jurisprudence says there ain't no doubt.ใครก็ตามที่รู้หลักนิติศาสตร์ จะรู้ว่ามันไร้ซึ่งข้อกังขา Episode #1.3 (2012)
Only one thing gonna resolve this, big brother and it ain't Miss Jurisprudence.มีสิ่งเดียวที่จะคลี่คลายเรื่องนี้ได้ และมันก็ไม่ใช่หลักนิติศาสตร์ Episode #1.3 (2012)
I'll be seeing you right after I leave Miss Jurisprudence.แล้วฉันจะมาหานาย หลังจากทิ้งหลักนิติศาสตร์มาแล้ว Episode #1.3 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมศาสตร์[N] jurisprudence, See also: law, legal science, Thai definition: ความรู้เกี่ยวกับวิชากฎหมายโดยทั่วไป, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
หลักกฎหมาย[N] jurisprudence, See also: the principles of law, Syn. นิติศาสตร์, ธรรมศาสตร์, Example: บริษัทนี้ต้องถูกปิดไปเพราะทำการค้าขัดกับหลักกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย[n. exp.] (khwāmrū beūangton kīokap kotmāi) EN: principles of jurisprudence   
หลักนิติศาสตร์[n. exp.] (lak nitisāt) EN: jurisprudence   FR: jurisprudence [f]
หลักธรรมศาสตร์[n. exp.] (lak thammasāt) EN: jurisprudence   
นิติศาสตร์[n.] (nitisāt) EN: jurisprudence   
ธรรมศาสตร์[n.] (thammasāt) EN: jurisprudence   FR: jurisprudence [f]
วิชากฎหมาย[n. exp.] (wichā kotmāi) EN: law ; jurisprudence   

CMU English Pronouncing Dictionary
JURISPRUDENCE    JH UH2 R AH0 S P R UW1 D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jurisprudence    (n) ʤˌuəʴrɪsprˈuːdns (jh u@2 r i s p r uu1 d n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
法医学[ほういがく, houigaku] (n) (1) forensic medicine; forensic pathology; forensics; (2) medical jurisprudence; legal medicine; (P) [Add to Longdo]
法学[ほうがく, hougaku] (n,adj-no) law; jurisprudence; (P) [Add to Longdo]
法理学[ほうりがく, hourigaku] (n) jurisprudence [Add to Longdo]
法律学[ほうりつがく, houritsugaku] (n) jurisprudence [Add to Longdo]
法論[ほうろん, houron] (n) doctrinal discussion; jurisprudence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jurisprudence
   n 1: the branch of philosophy concerned with the law and the
      principles that lead courts to make the decisions they do
      [syn: {jurisprudence}, {law}, {legal philosophy}]
   2: the collection of rules imposed by authority; "civilization
     presupposes respect for the law"; "the great problem for
     jurisprudence to allow freedom while enforcing order" [syn:
     {law}, {jurisprudence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top