ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joviality

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joviality-, *joviality*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joviality(โจวิแอล'ลิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน, Syn. merriment

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Joviality is a game of children.สนุกสนานเป็นเกมของเด็ก Mad Max (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnroēng) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry   FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joviality    (n) ʤˌouvɪˈælɪtiː (jh ou2 v i a1 l i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joviality
   n 1: feeling jolly and jovial and full of good humor [syn:
      {jollity}, {jolliness}, {joviality}]
   2: a jovial nature [syn: {conviviality}, {joviality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top