ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jack rabbit

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jack rabbit-, *jack rabbit*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jack rabbit มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jack rabbit*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jack rabbit[N] กระต่ายขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ มีหูและขาหลังยาวมาก, Syn. large hare

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
where was i supposed to put the flashlight?Jack Rabbit Kurierdienst. I've Got a New Attitude (1987)
he's probably in the garage... trying to contact brian's goldfish.Hmm. Jack Rabbit Kurierdienst. I've Got a New Attitude (1987)
i'm looking at your ad in the yellow pages.- Ja. Hallo, Jack Rabbit Lieferservice? It Isn't Easy... Bein' Green (1987)
"The Jack Rabbit," that was another one."The Jack Rabbit" war der andere. Beethoven's 2nd (1993)
- This is Jackrabbit Slim's.- Das ist Jack Rabbit Slim's. Pulp Fiction (1994)
So we hope you enjoy your meals here at Jackrabbit Slim's.Hoffentlich genießen Sie lhr Essen bei uns im Jack Rabbit Slim's. Pulp Fiction (1994)
How copy?Rufname: Jack RabbitNon-Stop (2014)
Copy, Jackrabbit.Hören Sie mich? - Ja, Jack RabbitNon-Stop (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top