Search result for

irritat

   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irritat-, *irritat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irritate(vi) ทำให้ระคายเคือง, See also: ระคายตัว, ทำให้คัน, คัน, Syn. rub, pain, Ant. ease, soothe
irritate(vt) รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, ทำให้โมโห, Syn. annoy, bother, exasperate, Ant. soothe, palliate
irritated(adj) โกรธเคือง, See also: รำคาญ, หงุดหงิด, Syn. annoyed, angry, vexed, Ant. soothing
irritating(adj) น่ารำคาญ, See also: น่าโมโห, Syn. annoying, irksome, disturbing
irritation(n) การระคายเคือง
irritation(n) ความขุ่นเคือง, See also: ความหงุดหงิด, โมโห, Syn. annoyance, anger, indignation, Ant. pleasure
irritation(n) สิ่งที่สร้างความรำคาญ, Syn. nuisance, drag
irritatedly(adv) อย่างหงุดหงิด, See also: อย่างโกรธเคือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irritate(เออ'ริเทท) vt.,vi. ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวนประสาท,ทำให้อักเสบ., See also: irritator n., Syn. exasperate
irritation(เออริเท'เชิน) n. การทำให้ระคายเคือง,การยั่วโทสะ,การกวนประสาท,การทำให้ฉุนเฉียว,ความระคายเคือง,การอักเสบ
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง

English-Thai: Nontri Dictionary
irritate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้แสบคัน,ทำให้เคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวน
irritation(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความระคายเคือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irritateระคายเคือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritateระคาย, รบกวน, ระคายเคือง [การแพทย์]
Irritatingกระตุ้นให้ความระคายเคือง [การแพทย์]
Irritating Effectก่อการระคายเคือง [การแพทย์]
Irritationภาวะระคาย, ระคายเคือง, การระคายเคือง, ความระคายเคือง, รบกวน [การแพทย์]
Irritation Freeสารปลอดความระคายเคือง [การแพทย์]
Irritation, Chemicalสารระคายต่อผิว [การแพทย์]
Irritation, Directการระคายเคือง [การแพทย์]
Irritation, Localระคายเคือง, การระคายที่ผิวสัมผัส [การแพทย์]
Irritation, Primaryการระคายเคืองเบื้องต้น, การแพ้แบบปฐมภูมิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irritatDoesn't it irritate you to see couples making out around town?
irritatDon't get so irritated. Rushing things will cost you more time in the end.
irritatEven the merest little thing irritated him.
irritatFar from irritating my skin it was better than before I used it.
irritatHe became irritated.
irritatHe is very irritating critic of others.
irritatHer constant complaining speech irritated me.
irritatHer mood graduated to irritation.
irritatHer way of speaking irritates us.
irritatHe seldom gets angry or irritated.
irritatHe was irritated by her delay.
irritatHe was irritated by the sound.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวนโอ๊ย(v) irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai Definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
ระคายเคือง(v) irritate, See also: itch, Syn. เคือง, ระคาย, Example: หลังจากออกจากพงหญ้า โกมนก็รู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง, Thai Definition: รู้สึกคายคันและเคืองตา
ขุ่นแค้น(v) feud, See also: irritate to the extent of being revengeful, Syn. เคืองแค้น, ขัดแค้น, โกรธแค้น, Example: เขารู้สึกขุ่นแค้นคู่แข่งมากที่เอาชนะเขาด้วยกลโกง, Thai Definition: โกรธอย่างเจ็บแค้นหรือผูกใจเจ็บ
ขุ่นเคือง(v) annoy, See also: irritate, displease, resent, Syn. ขุ่นข้อง, โกรธ, โกรธเคือง, ขัดเคือง, เคืองขัด, ขุ่นข้องหมองใจ, เคืองขุ่น, Ant. ยินดี, Example: เรามักจะขุ่นเคืองที่ได้ยินคนนินทาเขาลับหลัง, Thai Definition: โกรธกรุ่นๆ อยู่ในใจ
ขัดตา(v) be unpleasant to look at, See also: irritate, Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา, ขัดหูขัดตา, Example: กิริยาของเขาขัดตาผู้ใหญ่หัวโบราณมาก, Thai Definition: ดูไม่ถูกตา, ดูไม่เหมาะตา
คาย(adj) itchy, See also: irritating, Syn. ระคาย, คัน, Example: เมื่อเดินมาถึงทุ่งหญ้าคาด้วยใบบางๆ ทั้งคม ทั้งคาย ทำให้ฉันเคืองระคายผิว แต่พอเดินทิ้งช่วงห่างออกไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้น
ความหงุดหงิด(n) moodiness, See also: irritation, sullenness, Ant. ความปลอดโปร่ง, ความสบายใจ, Example: ความเติบใหญ่ของกองทัพแดงสร้างความหงุดหงิดแก่เจียงไคเช็กเป็นที่สุด, Thai Definition: การมีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่าย
เคือง(v) irritate, See also: annoy, be sore, Syn. ระคาย, รำคาญ, Example: ลมพัดแรงมากจนทำให้เขาเคืองตา
ยั่วยวน(v) enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai Definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยั่วยวน(v) enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai Definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิว[chiu] (v) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry  FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
คัน[khan] (v) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy  FR: démanger ; avoir des démangeaisons
ขุ่นเคือง[khunkheūang] (v) EN: annoy ; irritate ; displease ; resent  FR: indigner ; outrer
ความโกรธ[khwām krōt] (n) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury  FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
ความรำคาญ[khwām ramkhān] (n) EN: annoyance ; irritation ; bother  FR: ennui [m]
แกล้ง[klaēng] (v) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice  FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กวน[kūan] (v) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke  FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนใจ[kūanjai] (v) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate  FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนใจ[kūanjai] (x) EN: vexatious ; irritating  FR: vexant ; contrariant ; fâcheux ; agaçant
กวนโอ๊ย[kūan ōi] (v) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRITATE IH1 R IH0 T EY2 T
IRRITATED IH1 R AH0 T EY2 T AH0 D
IRRITATES IH1 R IH0 T EY2 T S
IRRITATING IH1 R AH0 T EY2 T IH0 NG
IRRITATION IH2 R IH0 T EY1 SH AH0 N
IRRITATIONS IH2 R IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irritate (v) ˈɪrɪtɛɪt (i1 r i t ei t)
irritated (v) ˈɪrɪtɛɪtɪd (i1 r i t ei t i d)
irritates (v) ˈɪrɪtɛɪts (i1 r i t ei t s)
irritating (v) ˈɪrɪtɛɪtɪŋ (i1 r i t ei t i ng)
irritation (n) ˌɪrɪtˈɛɪʃən (i2 r i t ei1 sh @ n)
irritations (n) ˌɪrɪtˈɛɪʃənz (i2 r i t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
え辛っぽい;い辛っぽい[えがらっぽい(え辛っぽい);いがらっぽい(い辛っぽい), egarappoi ( e tsurappo i ); igarappoi ( i tsurappo i )] (adj-i) (uk) acrid; pungent; irritating [Add to Longdo]
むかつく[mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
もどかしい[modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
イライラさせる[iraira saseru] (exp,v1) to get beneath someone's skin; to in someone's hair; to irritate [Add to Longdo]
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with) [Add to Longdo]
炎症[えんしょう, enshou] (n) inflammation; irritation; (P) [Add to Longdo]
苛々(P);苛苛;刺々(oK);刺刺(oK)[いらいら, iraira] (adv,n,vs,adv-to) (uk) getting nervous; irritation; (P) [Add to Longdo]
苛つく[いらつく;イラつく, iratsuku ; ira tsuku] (v5k,vi) (uk) to get irritated [Add to Longdo]
苛立たしい;いら立たしい[いらだたしい, iradatashii] (adj-i) irritating; frustrating [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top